szkolenie

3
października
2019

DOSTOSOWANIE PRZEPISÓW KRAJOWYCH DO WYMOGÓW RODO I DYREKTYW AML – WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI FINANSOWYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki dotyczącej nowych obowiązków dla instytucji finansowych związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z realizacją zadań spoczywających na instytucjach zobowiązanych (AML).

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość przekrojowego zapoznania się z najbardziej istotnymi zmianami przepisów z punktu widzenia działalności instytucji finansowych, wprowadzonymi w celu dostosowania regulacji krajowych do wymogów wynikających z RODO i dyrektyw AML.

W ramach szkolenia przedstawione zostaną także praktyczne aspekty oraz doświadczenia wynikające z pierwszych miesięcy stosowania znowelizowanych przepisów, co pozwoli na zidentyfikowanie potrzeb dokonania ewentualnych zmian lub modyfikacji w systemie ochrony danych osobowych lub w wewnętrznych procedurach dotyczących AML w ramach danej organizacji.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli szeroko rozumianych instytucji finansowych, w tym banków, instytucji płatniczych, ubezpieczycieli, podmiotów inwestycyjnych oraz pośredników kredytowych lub ubezpieczeniowych ze szczególnym uwzględnieniem osób decyzyjnych, w tym inspektorów ochrony danych osobowych i członków ich zespołów oraz specjalistów ds. ochrony danych osobowych oraz dyrektorów i specjalistów z działów prawnych, AML, compliance i IT.

3 października 2019 r.
10:00 Wprowadzenie do zmian związanych z RODO/ AML:
 • Nowe podejście do ochrony danych osobowych na gruncie RODO – geneza zmian.
 • Dodatkowe obowiązki prawne wynikające z RODO – kluczowe zmiany z uwzględnieniem specyfiki instytucji finansowych.
 • Relacja pomiędzy przepisami RODO a ustawodawstwem krajowym.
 • Podstawowe założenia i rola dyrektyw AML4 i AML5 - ogólne kierunki zmian w przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Dr hab. Jan Byrski
(adwokat, partner w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)
11:40 Przerwa na kawę
12:00 RODO i wdrożenie zmian w zw. z ustawą obowiązującą instytucje finansowe od 4.5.2019r.:
 • Zmiany w ustawie Prawo bankowe oraz ustawach powiązanych:
  1. Nowe regulacje dotyczące przetwarzania danych osób pełniących kluczowe funkcje w Banku (oraz innych instytucjach finansowych takich jak SKOK-i).
  2. Ustawowe ramy dokonywania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym poprzez profilowanie przez Banki.
  3. Obowiązki w zakresie udzielania wyjaśnień dotyczących dokonanej oceny zdolności kredytowej (prawo bankowe i ustawa o kredycie konsumenckim).
  4. Udostępnianie danych objętych tajemnicą bankową.
 • Zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:
  1. Ustawowe ramy dokonywania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym poprzez profilowanie przez ZU.
  2. Podstawy prawne przetwarzania danych (w tym danych o stanie zdrowia) przez ZU.
 • Zmiany w innych ustawach dotyczących instytucji finansowych (ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o usługach płatniczych).
Henryk Hoser
(adwokat w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)
14:00 Przerwa, poczęstunek
14:30 Implementacja AML 4/5:
 • Nowa ustawa AML a dyrektywy AML4 i AML5.
 • Podstawowe środki bezpieczeństwa finansowego:
  1. katalog środków bezpieczeństwa finansowego,
  2. zasady ich realizacji,
  3. czas wykonania.
 • Środki uproszczone i wzmożone:
  1. czynniki ryzyka AML,
  2. wyłączenia –transfer środków i pieniądz elektroniczny,
  3. obligatoryjne stosowanie środków wzmożonych.
 • Pozostałe zagadnienia:
  1. dokumentowanie i przechowywanie informacji,
  2. outsourcing wykonywania środków bezpieczeństwa finansowego.
Maciej Miąsko
(radca prawny w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)
16:00 Zakończenie szkolenia

Jan Byrski

Specjalizuje się w prawie innowacji finansowych (FinTech), w tym na rynku płatniczym, bankowym i ubezpieczeniowym, w aspektach prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), IT i TMT oraz prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Prezesem UODO i spraw przed sądami administracyjnymi. Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych.
Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB). Członek IAPP i stowarzyszenia SABI-IOD. Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech PIIT. Członek zespołów roboczych w UKNF ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) oraz grup roboczych MC, w tym ds. rejestrów rozproszonych i blockchain. Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących dostosowania polskiego prawa do dyrektywy PSD 2, rozporządzenia interchange fee (IF Reg), RODO oraz licznych nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych.
Indywidulane rekomendacje w rankingu Chambers&Partners Europe 2020 i 2021 Banking& Finance: Regulatory Poland, FinTech Legal Poland 2020 i 2021 oraz Legal 500 w kategorii: Data privacy and data protection.

Henryk Hoser

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz szeroko pojętym prawie nowych technologii, w tym w prowadzeniu postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych). Realizuje projekty audytowe i wdrożeniowe oraz doradza klientom, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji finansowych, przy opracowywaniu i aktualizowaniu dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.​
Doświadczenie zawodowe zdobywał w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych jako pracownik Departamentu Orzecznictwa Legislacji i Skarg gdzie zajmował się m. in. prowadzeniem postępowań administracyjnych dotyczących skarg na nieprawidłowości przy przetwarzaniu danych osobowych. Współpracował także z kancelariami i firmami konsultingowymi specjalizującymi się w ochronie danych osobowych. Ponadto pełnił funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w podmiotach z różnych branż, m.in. spółdzielczej, medycznej, motoryzacyjnej i produkcyjnej.​
Prelegent na licznych konferencjach i szkoleniach. Autor i współautor artykułów i publikacji o tematyce prawnej dotyczących ochrony danych osobowych i tajemnic prawnie chronionych, w tym poświęconych zmianom wprowadzonym przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Maciej Miąsko

Prawnik i ekonomista. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, zwłaszcza w zagadnieniach związanych z usługami płatniczymi, AML (przeciwdziałaniem praniu pieniędzy) i szeroko pojętym e-commerce. Posiada doświadczenie w zakresie prawa umów i usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym pieniądza elektronicznego. W Kancelarii uczestniczy w pracach praktyki Technologie Media Telekomunikacja oraz zespołu Prawa instytucji finansowych i usług płatniczych.
Wspierał instytucje finansowe przed organami nadzoru (KNF, NBP, GIIF), w tym brał udział w kilkunastu postepowaniach o uzyskanie zezwolenia instytucji płatniczej oraz kontrolach nadzorczych prowadzonych w tych instytucjach. Doradzał również instytucjom finansowym przy wdrażaniu szeregu procedur wewnętrznych (AML, kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem). Uczestniczył w badaniach due diligence podmiotów rynku finansowego.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (kierunek: finanse i rachunkowość; specjalizacja: rachunkowość i rewizja finansowa). Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.
Klientom doradza w języku polskim i angielskim.