szkolenie

3
października
2019

DOSTOSOWANIE PRZEPISÓW KRAJOWYCH DO WYMOGÓW RODO I DYREKTYW AML – WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI FINANSOWYCH

43 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki dotyczącej nowych obowiązków dla instytucji finansowych związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z realizacją zadań spoczywających na instytucjach zobowiązanych (AML).

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość przekrojowego zapoznania się z najbardziej istotnymi zmianami przepisów z punktu widzenia działalności instytucji finansowych, wprowadzonymi w celu dostosowania regulacji krajowych do wymogów wynikających z RODO i dyrektyw AML.

W ramach szkolenia przedstawione zostaną także praktyczne aspekty oraz doświadczenia wynikające z pierwszych miesięcy stosowania znowelizowanych przepisów, co pozwoli na zidentyfikowanie potrzeb dokonania ewentualnych zmian lub modyfikacji w systemie ochrony danych osobowych lub w wewnętrznych procedurach dotyczących AML w ramach danej organizacji.

Szkolenie przeznaczone jest dla przedstawicieli szeroko rozumianych instytucji finansowych, w tym banków, instytucji płatniczych, ubezpieczycieli, podmiotów inwestycyjnych oraz pośredników kredytowych lub ubezpieczeniowych ze szczególnym uwzględnieniem osób decyzyjnych, w tym inspektorów ochrony danych osobowych i członków ich zespołów oraz specjalistów ds. ochrony danych osobowych oraz dyrektorów i specjalistów z działów prawnych, AML, compliance i IT.

3 października 2019 r.
10:00 Wprowadzenie do zmian związanych z RODO/ AML:
 • Nowe podejście do ochrony danych osobowych na gruncie RODO – geneza zmian.
 • Dodatkowe obowiązki prawne wynikające z RODO – kluczowe zmiany z uwzględnieniem specyfiki instytucji finansowych.
 • Relacja pomiędzy przepisami RODO a ustawodawstwem krajowym.
 • Podstawowe założenia i rola dyrektyw AML4 i AML5 - ogólne kierunki zmian w przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Dr hab. Jan Byrski
(adwokat, partner w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)
11:40 Przerwa na kawę
12:00 RODO i wdrożenie zmian w zw. z ustawą obowiązującą instytucje finansowe od 4.5.2019r.:
 • Zmiany w ustawie Prawo bankowe oraz ustawach powiązanych:
  1. Nowe regulacje dotyczące przetwarzania danych osób pełniących kluczowe funkcje w Banku (oraz innych instytucjach finansowych takich jak SKOK-i).
  2. Ustawowe ramy dokonywania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym poprzez profilowanie przez Banki.
  3. Obowiązki w zakresie udzielania wyjaśnień dotyczących dokonanej oceny zdolności kredytowej (prawo bankowe i ustawa o kredycie konsumenckim).
  4. Udostępnianie danych objętych tajemnicą bankową.
 • Zmiany w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej:
  1. Ustawowe ramy dokonywania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym poprzez profilowanie przez ZU.
  2. Podstawy prawne przetwarzania danych (w tym danych o stanie zdrowia) przez ZU.
 • Zmiany w innych ustawach dotyczących instytucji finansowych (ustawa o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o usługach płatniczych).
Henryk Hoser
(adwokat w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)
14:00 Przerwa, poczęstunek
14:30 Implementacja AML 4/5:
 • Nowa ustawa AML a dyrektywy AML4 i AML5.
 • Podstawowe środki bezpieczeństwa finansowego:
  1. katalog środków bezpieczeństwa finansowego,
  2. zasady ich realizacji,
  3. czas wykonania.
 • Środki uproszczone i wzmożone:
  1. czynniki ryzyka AML,
  2. wyłączenia –transfer środków i pieniądz elektroniczny,
  3. obligatoryjne stosowanie środków wzmożonych.
 • Pozostałe zagadnienia:
  1. dokumentowanie i przechowywanie informacji,
  2. outsourcing wykonywania środków bezpieczeństwa finansowego.
Maciej Miąsko
(radca prawny w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)
16:00 Zakończenie szkolenia

Jan Byrski

Specjalizuje się w zakresie prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), szeroko pojętego prawa rynku instytucji finansowych, IT i TMT, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i sądami administracyjnymi.
Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych. Współpracuje z ponad 60 administratorami danych z różnych sektorów. Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.
Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących nowelizacji ustawy o ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika IT w Administracji.
Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: publikacji Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania oraz monografii Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej, która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego.
Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji, oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Stypendia na Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz oraz w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht.
Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Członek International Association of Privacy Professionals (IAPP).

Henryk Hoser

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz szeroko pojętym prawie nowych technologii. Posiada doświadczenie m.in. w prowadzeniu działań audytowych z zakresu danych osobowych, w tym sporządzaniu raportów i rekomendacji dla klientów, opracowywaniu i aktualizowaniu dokumentacji (m. in. polityk bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi), realizowaniu szkoleń na temat prawa ochrony danych osobowych dla podmiotów różnych branż, a także prowadzeniu postępowań przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych współpracując z kancelariami specjalizującymi się w ochronie danych osobowych,
a także, pełniąc funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
Autor i współautor artykułów o tematyce prawnej, poświęconych zmianom wprowadzonym przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Absolwent prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Maciej Miąsko

Prawnik i ekonomista. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, zwłaszcza w zagadnieniach związanych z usługami płatniczymi, AML (przeciwdziałaniem praniu pieniędzy) i szeroko pojętym e-commerce. Posiada doświadczenie w zakresie prawa umów i usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym pieniądza elektronicznego. W Kancelarii uczestniczy w pracach praktyki Technologie Media Telekomunikacja oraz zespołu Prawa instytucji finansowych i usług płatniczych.
Wspierał instytucje finansowe przed organami nadzoru (KNF, NBP, GIIF), w tym brał udział w kilkunastu postepowaniach o uzyskanie zezwolenia instytucji płatniczej oraz kontrolach nadzorczych prowadzonych w tych instytucjach. Doradzał również instytucjom finansowym przy wdrażaniu szeregu procedur wewnętrznych (AML, kontrola wewnętrzna, zarządzanie ryzykiem). Uczestniczył w badaniach due diligence podmiotów rynku finansowego.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (kierunek: finanse i rachunkowość; specjalizacja: rachunkowość i rewizja finansowa). Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.
Klientom doradza w języku polskim i angielskim.

Termin i Miejsce

Termin:
3 października 2019
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 20 września
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 21 września

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 26 września 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: