szkolenie

10
września
2019

SZACOWANIE RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

20 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska

Cel
Niniejsze szkolenie zostało przygotowane w celu przekazania wiedzy dotyczącej spełniania wymagów RODO w kontekście inicjowania działań, wdrażania, utrzymania i doskonalenia zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa danych osobowych.

Profil uczestnika szkolenia
Szkolenie dedykowane jest do osób nadzorujących i zarządzających procesami przetwarzania danych osobowych w organizacjach takich jak m.in.: Inspektorzy Ochrony Danych, jak również dla osób zarządzających systemami teleinformatycznymi i innymi zasobami (aktywami) w których przetwarzane są dane osobowe.

Wymagana wiedza na poziomie średniozaawansowanym lub zaawansowanym!

Forma prowadzenia zajęć
Szkolenie prowadzone jest formie warsztatów, które uzupełniane są elementami wykładów. Zadaniem uczestnika będzie m.in.: zdefiniowanie kontekstu szacowania ryzyka, określenie kryteriów oceny ryzyka, zaprojektowanie oraz przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych. W następnej kolejności uczestnicy będą musieli dokonać kwalifikacji do przeprowadzenia i wykonania oceny skutków dla ochrony danych (DPIA). Uczestnicy otrzymają przykładowe ankiety, macierze, wykazy oraz formularze związane z analizą i szacowaniem ryzyka.

Korzyści z szkolenia:
Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia:
- będzie w stanie przeprowadzić szacowanie ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych z wykorzystaniem standardu PN-ISO/IEC 27005:2014 dla:
a. zbiorów i procesów danych osobowych oraz systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe,
b. aktywów przetwarzających dane osobowe.
- będzie potrafił dokonać kwalifikacji do przeprowadzenia i wykonania oceny skutków dla ochrony danych DPIA,
- będzie potrafił określić i dobrać odpowiednie zabezpieczenia na podstawie szacowania ryzyka z wykorzystaniem standardu PN-ISO/IEC 27002:2017,

Szkolenie prowadzi: Piotr Kawczyński, Audytor wiodący wg. ISO 27001, Inspektor Ochrony Danych

10 września 2019 r.
10:00 BLOK I
Wprowadzenie do tematyki zarządzania ryzykiem:
 • Terminologia i definicje,
 • Wymagania RODO dot. szacowania ryzykiem
 • Szacowanie ryzyka na podstawie wybranych standardów ISO (m.in.: 27005:2014, 31000:2012),
 • Ogólna analiza ryzyka oraz przesłanki do wykonania oceny skutków dla ochrony danych DPIA,
 • Przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych (PIA) z wykorzystaniem normy ISO/IEC 29134:2017 oraz narzędzia PIA Tool.
12:00 Przerwa na kawę
12:15 BLOK II
Szacowanie ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych:
 • Inwentaryzacja i ocena aktywów (zasobów),
 • Identyfikacja i ocena zagrożeń oraz podatności,
 • Identyfikacja i ocena skutków (następstw),
 • Ocena prawdopodobieństwa urzeczywistnienia zagrożeń,
 • Ocena i kryteria akceptacji ryzyka.
Postępowanie z ryzykiem w bezpieczeństwie informacji.
Informowanie, monitorowanie, konsultowanie i przegląd ryzyka.
13:30 Przerwa lunchowa
14:00 BLOK III
Kryteria do wykonania DPIA na podstawie wytycznych WP29 oraz komunikatu PUODO
Ocena skutków dla ochrony danych DPIA:
 • Ustalenie kontekstu,
 • Określenie zasad przetwarzania,
 • Oszacowanie ryzyka,
 • Zatwierdzenie DPIA
Postępowanie i planowanie działań.
15:30 Przerwa na kawę
15:45 BLOK IV
Określenie i dobór adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniający odpowiedni stopień bezpieczeństwa z uwzględnieniem polskich norm ISO m.in.: PN-ISO/IEC 27002:2017.
Testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności zastosowanych środków.
16:30 Zakończenie szkolenia

Piotr Kawczyński

Zajmuję się szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji od 2004 roku. Posiadam uprawnienia audytora wiodącego oraz audytora wewnętrznego w zakresie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą 27001. Posiadam upoważnienie dostępu do informacji niejawnych z klauzulą „poufne”. Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu Ochrony Danych Osobowych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego) oraz Cyberbezpieczeństwa (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni).
W FORSAFE jestem odpowiedzialny za nawiązywanie współpracy oraz obsługę klientów, zarządzanie działalnością Spółki, a także za nadzór nad wdrożeniami systemów ochrony danych osobowych, jak również proces przygotowania i certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Pełnię funkcję zewnętrznego Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Biorę udział w licznych wydarzeniach branżowych związanych z tematyką bezpieczeństwa informacji jako prelegent.
W latach 2013 – 2016 byłem wykładowcą na Podyplomowym Studium Ochrony Danych Osobowych, organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ABW.
Jestem pasjonatem rozwiązań informatycznych dostarczanych w modelu chmurowym oraz zagadnieniami związanymi z cyberbezpieczeństwem. Wolne chwile spędzam uprawiając jazdę na rowerze szosowym oraz podróżując i fotografując.

Termin i Miejsce

Termin:
10 września 2019
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 880 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 30 sierpnia
 • 980 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 31 sierpnia

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach, imienny certyfikat udziału w szkoleniu

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 3 września 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: