szkolenie

8
października
2019

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE ASPEKTY ZAWIERANIA UMÓW LICENCYJNYCH PRZEZ BIBLIOTEKI

48 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie skierowane jest do bibliotekarzy z różnych typów bibliotek, którzy zajmują się negocjowaniem i zawieraniem umów licencyjnych na elektroniczne bazy danych i ebooki.

Celem szkolenia jest uporządkowanie wiedzy na temat ram prawnych zawierania umów licencyjnych na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz omówienie najczęstszych problemów praktycznych związanych z negocjowaniem umów.

Szkolenie prowadzi: Barbara Szczepańska

Szkolenie trwa 5 godzin, w ramach szkolenia zaplanowano sesję pytań.

Zakres tematyczny:

  • Typy i rodzaje umów licencyjnych.
  • Umowy transformacyjne – w kierunku optymalnego modelu dostępu – Pay&Read czy Read&Pay.
  • Zakres swobody kontraktowej a dozwolony użytek.
  • Najważniejsze postanowienia umowne – co jest, czego nie ma a co powinno się znaleźć?

RAMOWY HARMONOGRAM:
09:00 – kawa/herbata na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
13:40 – przerwa na kawę
14:00 – sesja pytań
15:00 – zakończenie szkolenia

Barbara Szczepańska

Ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukową na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ oraz studia podyplomowe komunikacji społecznej i mediów w Instytucie Badań Literackich PAN. Jest również absolwentką letniej szkoły międzynarodowego prawa autorskiego na Uniwersytecie w Amsterdamie.
Od 2001 r. kieruje biblioteką i zasobami informacyjnymi w kancelarii prawnej Lovells (obecnie Hogan Lovells).
Barbara Szczepańska jest koordynatorem krajowym ds. praw autorskich w eIFL z ramienia Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. Była członkiem IFLA Copyright and Other Legal Matters Committee i EBLIDA Expert Group on Information Law. W latach 1999-2009 była członkiem zarządu Komisji Wydawnictw Elektronicznych SBP oraz redaktorem serwisu EBIB.
Jest autorką publikacji na temat prawa autorskiego, wykładowcą akademickim, a także prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego.

Termin i Miejsce

Termin:
8 października 2019
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
  • 750 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 27 września 2019 r.
  • 850 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 28 września 2019 r.

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 1 października 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: