szkolenie

14
listopada
2019

UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Specyfika prawna kontraktów licencyjnych lub innego rodzaju umów dotyczących praw autorskich zawieranych w ramach projektów IT, szczególne zasady ochrony prawnej programów komputerowych, dynamiczne orzecznictwo sądowe z zakresu praw autorskich w branży IT (krajowe i europejskie), a także różnorodność stosowanych przez producentów modeli licencyjnych i sposobów dystrybucji oprogramowania komputerowego to tylko niektóre z czynników powodujących częste trudności w ustaleniu skutków prawnych umów prawnoautorskich zawieranych w ramach przedsięwzięć informatycznych różnej skali. Zasadniczym celem szkolenia jest - z jednej strony - zwrócenie jego uczestnikom szczególnej uwagi na przyjęte w polskim prawie zasady kształtowania kontraktów licencyjnych oraz innych umów dotyczących praw autorskich, określony przepisami zakres swobody kształtowania prawno-biznesowych skutków takich umów, z drugiej – analiza aktualnie funkcjonujących w ramach sektora IT modeli i sposobów dysponowania prawami własności intelektualnej, w tym licencjonowania i dystrybucji oprogramowania komputerowego.
Szkolenie ma charakter warsztatowy - zostało przygotowane z intencją przekazania maksymalnie praktycznej wiedzy ułatwiającej analizę, negocjowanie i zarządzaniem wykonaniem kontraktów prawnoautorskich w ramach projektów IT.
W końcowej części warsztatów podejmiemy wspólnie próbę praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w jego trakcie.

Warsztaty przeznaczone są przede wszystkim dla osób praktycznie uczestniczących w przygotowywaniu oraz realizacji projektów i przedsięwzięć związanych z korzystaniem lub udostępnianiem oprogramowania lub systemów IT, w tym:

 • dyrektorów działów IT,
 • menedżerów odpowiedzialnych za negocjacje i wykonanie kontraktów licencyjnych lub innego rodzaju umów dotyczących korzystania z praw własności intelektualnej,
 • osób biorących udział w negocjowaniu umów (klauzul) prawnoautorskich w projektach informatycznych,
 • koordynatorów nadzorujących realizację projektów IT związanych z korzystaniem lub udostępnianiem oprogramowania
 • pośredników w dystrybucji oprogramowania komputerowego,
 • prawników wewnętrznych producentów, dystrybutorów i użytkowników oprogramowania.

Szkolenie poprowadzi Michał Barta prawnik z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze kontraktów dotyczących świadczenia usług IT.

Czas trwania szkolenia od godz. 10:00 do 16:00

Program

1. Co w IT jest chronione prawem autorskim?
 • Pojęcie utworu i granice prawa autorskiego
 • Prawo autorskie a współpraca w projektach IT:
  1. współtwórczość
  2. twórczość zależna
 • Treść praw autorskich: prawa majątkowe i osobiste
 • Specyfika ochrony programów komputerowych i baz danych
 • Twórczość pracownicza
2. Umowy prawnoautorskie
 • Między przeniesieniem praw a licencją – różnice konstrukcyjne
 • Nabycie praw autorskich a nabycie udziału w prawach – kiedy możliwe? kiedy wskazane?
 • Umowy licencyjne
  1. Licencje wyłączne i niewyłączne
  2. Sublicencje
  3. Ograniczenia terytorialne
  4. Okres obowiązywania licencji
  5. Możliwości wypowiedzenia licencji i ochrona przed wypowiedzeniem
  6. Stosowanie standardowych "ogólnych warunków licencji" (moc obowiązująca OWL, modyfikacje)
 • Popularne modele licencyjne: named user, concurrent / floating user, site / server / CPU, OEM, Open License Program (OLP), Volume License Program (VLP), Contractual License Program (CLP)
 • Przyszłe pola eksploatacji a umowy autorskie
 • Wynagrodzenie w umowach autorskich
 • Dystrybucja oprogramowania poprzez sieci partnerskie a prawa autorskie
 • Licencje i prawa autorskie w grupach podmiotów powiązanych
 • SaaS i bezlicencyjny model korzystania z oprogramowania - kiedy i jak możliwy?
 • Amortyzacja wydatków na nabycie uprawnień autorskich – kwestia WNiP
3. Prawne aspekty wolnego i otwartego oprogramowania (open source i free software)
 • Ideologia – dlaczego wolne, dlaczego otwarte?
 • Wolne oprogramowanie a open source – czy to na pewno to samo?
 • Porównanie modeli licencji: copyleft (GPL, LGPL, AGPL) i non–copyleft (BSD, Apache)
 • Licencje open content
4. Obrót „używanym” oprogramowaniem – „cesja” licencji i tzw. wyczerpanie praw autorskich
5. Studium przypadku – praca wspólna

RAMOWY HARMONOGRAM:
9:00 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Michał Barta

Radca prawny (od 2004 r.). Wspólnik w kancelarii Barta & Kaliński sp. j. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. ITIL® (2011) Foundation.
Prawnik z kilkunastoletnim praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa teleinformatycznego i umów IT oraz ochrony praw własności intelektualnej. Odpowiedzialny za praktykę kancelarii Barta & Kaliński w zakresie własności intelektualnej (IP), w tym praw autorskich do programów komputerowych, kontraktów dotyczących budowy, wdrożenia i integracji systemów IT, umów dotyczących świadczenia usług informatycznych (w tym SaaS, PaaS, IaaS), obsługi przedsięwzięć e-commerce, ochrony informacji i danych osobowych, a także regulacji podatkowych dotyczących korzystania i obrotu prawami własności intelektualnej.
Wykładowca na konferencjach i szkoleniach związanych z ochroną własności intelektualnej w sektorze nowych technologii oraz z prawnymi aspektami umów IT.