szkolenie

17
września
2019

UMOWY IT - USŁUGI INFORMATYCZNE

27 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska

Umowy dotyczące serwisu i utrzymania oprogramowania, usług bieżącej administracji infrastrukturą IT, rozwoju systemów informatycznych, a także bardziej rozbudowane kontrakty outsourcingowe to przykłady najbardziej typowych kontraktów dotyczących świadczenia usług informatycznych. Właściwe ukształtowanie umów dotyczących takich usług ma nie tylko zasadniczy wpływ na poziom ryzyka prawnego związane z późniejsza współpracą stron, ale w wielu przypadkach decyduje o jakości takiej współpracy na poziomie operacyjnym. W trakcie szkolenia zostaną więc omówione nie tylko szczególne „obszary ryzyka” i rekomendowane sposoby ich kontraktowej regulacji, ale również stosowane w praktyce takich umów rozwiązania w zakresie procedur zarzadzania zakresem i sposobem świadczenia odpowiednich usług IT. W końcowej części warsztatów podejmiemy wspólnie próbę praktycznego zastosowania wiedzy zdobytej w jego trakcie.

Szkolenie przeznaczone jest przede wszystkim dla osób praktycznie uczestniczących w przygotowywaniu oraz realizacji projektów i przedsięwzięć związanych ze świadczeniem usług informatycznych, zarówno po stronie podmiotów świadczących takie usługi, jak i ich klientów – odbiorców usług, w tym:

 • dyrektorów działów IT,
 • menedżerów odpowiedzialnych za negocjacje i wykonanie umów,
 • osób biorących udział w negocjowaniu umów o świadczenie usług informatycznych,
 • koordynatorów nadzorującym realizację usług IT,
 • prawników wewnętrznym dostawców lub odbiorców usług.

Szkolenie poprowadzi Michał Barta prawnik z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze kontraktów dotyczących świadczenia usług IT.

Czas trwania szkolenia od godz. 10:00 do 16:00

Program

1. Przygotowania do zawarcia umowy
 • Co ustalić przed zawarciem umowy?
 • Audyt prawny i audyt techniczny
2. Serwis i utrzymanie oprogramowania
 • Opis usługi – na co zwrócić uwagę?
 • Odpowiedzialność – prawo i praktyka kontraktowa
  • Sposoby definiowania SLA, KPI
  • Zasady i zakres odpowiedzialności za niewykonywanie umowy
  • Kary umowne a obniżka wynagrodzenia
 • Poufność, dane osobowe a serwis IT
 • Prawa autorskie w umowach „maintenance”
 • Okres obowiązywania umowy i skutki jej rozwiązania
3. Administracja infrastrukturą informatyczną
 • Zakres usługi i relacja z serwisem oprogramowania – najczęstsze ryzyka i sposoby ich minimalizacji
 • Klient, dostawca a osoby trzecie:
  • Jak dostawca może korzystać z uprawnień Klienta?
  • Gwarancja, rękojmia, serwis… – czym to się rożni?
 • Odpowiedzialność – SLA, czy także w tym przypadku ?
 • Zarządzanie zakresem i zakończenie świadczenia usług – o czym (i kiedy) pamiętać?
4. Tworzenie i rozwój oprogramowania
 • Rozwój rozwiązań „własnych” i „cudzych”
  • Co jest chronione?
  • Audyt licencji i praw autorskich – najczęstsze „pułapki” w umowach licencyjnych
  • Ustawowe uprawnienia do korzystania z oprogramowania
 • Dostęp do kodów źródłowych
 • Bazy danych – specyfika prawna i jej odzwierciedlenie w umowach
 • Rozwiązania kontraktowe w zakresie uprawnień do rezultatów prac rozwojowych
 • Specyfika wynagrodzenia w umowach na rozwój IT
5. Outsourcing IT
 • 3 etapy umowy outsourcingowej
 • Karty usług a przedmiot umowy
 • Zmiany zakresu i zarządzanie realizacją umowy
 • Podwykonawcy oraz personel wykonawcy
 • Koniec współpracy – procedury wyjścia z umowy (exit plan)
6. Studium przypadku – praca wspólna

Michał Barta

Radca prawny (od 2004 r.). Wspólnik w kancelarii Barta & Kaliński sp. j. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. ITIL® (2011) Foundation.
Prawnik z kilkunastoletnim praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa teleinformatycznego i umów IT oraz ochrony praw własności intelektualnej. Odpowiedzialny za praktykę kancelarii Barta & Kaliński w zakresie własności intelektualnej (IP), w tym praw autorskich do programów komputerowych, kontraktów dotyczących budowy, wdrożenia i integracji systemów IT, umów dotyczących świadczenia usług informatycznych (w tym SaaS, PaaS, IaaS), obsługi przedsięwzięć e-commerce, ochrony informacji i danych osobowych, a także regulacji podatkowych dotyczących korzystania i obrotu prawami własności intelektualnej.
Wykładowca na konferencjach i szkoleniach związanych z ochroną własności intelektualnej w sektorze nowych technologii oraz z prawnymi aspektami umów IT.

Termin i Miejsce

Termin:
17 września 2019
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 6 września 2019 r.
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 7 września 2019 r.

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 10 września 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: