szkolenie

30
lipca
2019

OBIEG I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Adresaci:

 • Pracownicy firm zajmujący się archiwizowaniem dokumentacji
 • Dyrektorzy, kierownicy
 • Osoby odpowiedzialne za obieg dokumentacji
Cel szkolenia:
 • Zapoznanie się z przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji w przedsiębiorstwie
 • Nabycie umiejętności prawidłowego znakowania i rejestrowania spraw
 • Poznanie zasad prawidłowego brakowania dokumentacji
 • Umiejętność zadbania i prawidłowe zabezpieczenie dokumentacji

Szkolenie prowadzi: Adam Parysz, Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek.

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do ok. 16

Program szkolenia:

 1. Obieg dokumentacji
  • Podpisywanie dokumentów, poświadczanie dokumentów, pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów
  • Tworzenie instrukcji kancelaryjnej oraz instrukcji archiwalnych – tworzenie, wdrażanie, zmiany, rodzaje
  • Przyjmowanie dokumentów – rejestracja, poświadczanie odbioru, itd.
  • Prawidłowy obieg dokumentacji przedsiębiorstwa w formie papierowej i elektronicznej
  • Obieg dokumentacji księgowej
  • Pieczątki w obrocie gospodarczym i w firmie
  • Archiwista jako koordynator czynności kancelaryjnych
 2. Obowiązki jednostki na mocy Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  • Państwowy i niepaństwowy zasób archiwalny
  • Zakończenie działalności instytucji
  • Kształtowanie i udostępnianie państwowego zasobu archiwalnego
  • Termin przekazywania dokumentów do archiwów państwowych
  • Zgoda na niszczenie dokumentów
  • Pozostawianie archiwaliów następcom prawnym
 3. Archiwizacja dokumentacji
  • Znakowanie spraw
  • Spis spraw
  • Tryby postępowania z dokumentami papierowymi i elektronicznymi
  • Archiwum zakładowe – lokal, wymagania techniczne, jak stworzyć?
  • Usługi firm zewnętrznych w zakresie archiwizacji – zapisy w umowach, realizacja
  • Jak wybrakować (zniszczyć) dokumentację?
  • Archiwizacja dokumentacji unijnej
  • Jakie są okresy przechowywania dokumentów w archiwum?
  • Personel archiwum zakładowego i składnicy akt
  • Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych
  • Gromadzenie i układ akt w archiwum zakładowym i składnicy akt
  • Środki ewidencyjne archiwum zakładowego
  • Udostępnianie dokumentacji
  • Usługi archiwalne
 4. Zmiany w okresie przechowywania akt osobowych od 1 stycznia 2019 r.
  • Obniżenie okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat – kogo dotyczy?
  • Nowe obowiązki pracodawców w zakresie sprawozdawczości
  • Umożliwienie prowadzenia akt w formie elektronicznej – na jakich zasadach?
  • Zmiany w prowadzeniu akt osobowych od 1 stycznia 2019 r. – co nas czeka?
  • Miejsce i warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej
  • Okresy przechowywania dokumentów
  • Upoważnienia udzielone osobom przetwarzającym dane osobowe
  • Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
  • Techniczno-organizacyjne zabezpieczenie danych osobowych, zastosowane środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 5. Procedura niszczenia dokumentacji
  • Typowanie dokumentacji do zniszczenia
  • Kto powinien wydać zgodę na niszczenie?
  • Jak postępować w razie wątpliwości?
  • W jaki sposób zawrzeć umowę na zniszczenie akt?
  • Umowa powierzenia przetwarzania danych – kiedy ją zawieramy?
  • Korzystanie z usług firm zewnętrznych w zakresie niszczenia dokumentów – istotne elementy umów, kwestie odpowiedzialności
 6. Odpowiedzialność prawna za dokumentację
  • RODO – rozszerzenie odpowiedzialności oraz katalogu naruszeń
  • Odpowiedzialność wynikająca z Kodeksu Karnego
  • Odpowiedzialność wynikająca z Prawa Cywilnego i Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  • Odpowiedzialność pracodawcy za wytwarzanie dokumentacji w wersji pisemnej i elektronicznej
  • Odpowiedzialność pracowników za wytwarzaną dokumentację
  • Udostępnianie informacji
  • Ochrona informacji niejawnej
  • Odpowiedzialność prawna za udostępnianie dokumentacji archiwalnej
  • Zróżnicowanie odpowiedzialności w odniesieniu do poszczególnych typów dokumentów oraz do treści w nich zawartych
  • Rola kierownika jednostki organizacyjnej w zakresie realizacji zadań związanych z organizacją ochrony dokumentów

Adam Parysz

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (3 645h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 4046 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 230 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji,, Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki. Współpracuje m. in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL, ADEPTS.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.