warsztaty

7
listopada
2019

UTWORY OSIEROCONE – SKUTKI PRAWNE I ORGANIZACYJNE UDOSTĘPNIANIA

koordynator: Iwona Nowosielska

7 listopada 2019 r.
10:00 Wprowadzenie do tematyki utworów osieroconych:
 • Dozwolony użytek utworów osieroconych -uprawnieni, cele, zakres i warunki formalne.
 • Procedura starannego poszukiwania.
 • Instytucje i podmioty właściwe dla starannych poszukiwań poszczególnych typów utworów.
 • Dokumentowanie starannego poszukiwania.
 • Rejestr utworów osieroconych.
 • Wygaśnięcia statusu utworu osieroconego – skutki prawne i organizacyjne.
Barbara Szczepańska
(Kancelaria prawna Hogan Lovells)
11:40 Przerwa na kawę
12:00 Udostępnienie utworu osieroconego: procedura i odpowiedzialność:
 • Kto i kiedy ponosi odpowiedzialność za udostępnienie utworu osieroconego.
 • Elementy wyceny szkody i wartość godziwej rekompensaty.
 • Z kim można zawrzeć umowę zlecenia starannego poszukiwania.
 • Elementy umowy.
dr Sybilla Stanisławska-Kloc
(Instytut Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kancelaria Markiewicz & Sroczyński)
13:30 Przerwa, poczęstunek
14:00 Studium przypadku: Poszukiwanie podmiotów uprawnionych.
 • cel projektu,
 • identyfikacja problemów i założeń,
 • identyfikacja posiadaczy praw autorskich i ich zakres,
 • proces pozyskiwania stosownych zgód (przed i po nowelizacji ustawy o prawie autorskim),
 • rejestracja w MKiDN,
 • efekt końcowy.
Jacek Wojtaś
(LL.M.)
15:30 Zakończenie szkolenia.

Sybilla Stanisławska-Kloc

Dr Sybilla Stanisławska-Kloc, Counsel w Kancelarii Markiewicz & Sroczyński. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorem nauk prawnych, adwokatem, arbitrem sądu domenowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Członkiem Komisji Prawa Autorskiego. Jest adiunktem w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ, wykładowcą prawa cywilnego i autorskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Szkole Prawa Polskiego i Europejskiego na Ukrainie, prowadziła zajęcia w UJ w ramach programu „IP Student”. Odbyła aplikację sądową (zakończoną egzaminem sędziowskim) oraz adwokacką, przebywała na stażu w kancelarii adwokackiej w Londynie. Ukończyła Podyplomowe Studium Prawa Autorskiego, Wydawniczego i Prasowego oraz Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji na UJ. Przygotowuje rozprawę habilitacyjną poświęconą problematyce ochrony prawa do autorstwa oraz plagiatu. Dr Sybilla Stanisławska-Kloc współpracuje z Ośrodkiem Badań Adwokatury, była także ekspertem (doradcą) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2005-2007 była koordynatorem polskiej części jednego z pakietów w ramach unijnego projektu IPR-Helpdesk; pod jej kierunkiem opracowano ok. sto dokumentów z zakresu własności intelektualnej.

Barbara Szczepańska

Ukończyła bibliotekoznawstwo i informację naukową na UMCS w Lublinie, studia podyplomowe z zakresu prawa autorskiego, wydawniczego i prasowego w Międzyuczelnianym Instytucie Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej UJ oraz studia podyplomowe komunikacji społecznej i mediów w Instytucie Badań Literackich PAN. Jest również absolwentką letniej szkoły międzynarodowego prawa autorskiego na Uniwersytecie w Amsterdamie.
Od 2001 r. kieruje biblioteką i zasobami informacyjnymi w kancelarii prawnej Lovells (obecnie Hogan Lovells).
Barbara Szczepańska jest koordynatorem krajowym ds. praw autorskich w eIFL z ramienia Poznańskiej Fundacji Bibliotek Naukowych. Była członkiem IFLA Copyright and Other Legal Matters Committee i EBLIDA Expert Group on Information Law. W latach 1999-2009 była członkiem zarządu Komisji Wydawnictw Elektronicznych SBP oraz redaktorem serwisu EBIB.
Jest autorką publikacji na temat prawa autorskiego, wykładowcą akademickim, a także prowadzi szkolenia z zakresu prawa autorskiego.

Jacek Wojtaś

Magister prawa polskiego i prawa niemieckiego, Master of German & Polish Law, stypendysta Fundacji im. Hansa Böcklera, stypendysta Instytutu Praw Własności Intelektualnej im. Maxa Plancka w Monachium, specjalista prawa autorskiego i prasowego; arbiter 6. i 7. Kadencji Komisji Prawa Autorskiego przy MKiDN; autor kilkudziesięciu publikacji opublikowanych w wydawnictwach polskich i niemieckich; twórca filmów animowanych; na stałe współpracuje z Izbą Wydawców Prasy jako koordynator ds. europejskich;