szkolenie

11
września
2019

ŚCIGANIE PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ I SKARBOWEJ POPEŁNIANEJ PRZY WYKORZYSTANIU PODMIOTÓW ZBIOROWYCH, W ŚWIETLE REGULACJI OBOWIĄZUJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

Dlaczego warto w szkoleniu wziąć udział:
Przedsiębiorstwo może znaleźć się w orbicie przestępczości gospodarczej zarówno jako pokrzywdzony, lecz też jako jej uczestnik lub narzędzie. W każdej z tych sytuacji przedsiębiorstwo i jej menedżerowie są narażeni na negatywne skutki: prawne, finansowe, reputacyjne.
Udział przedsiębiorstwa w przestępstwie gospodarczym może być wynikiem działania umyślnego, jak i niedochowania zasad ostrożności i starannego działania, osoby ze spółki lub osoby z zewnątrz.
Doświadczenie ostatnich lat pokazuje, jak reżim odpowiedzialności karnej za przestępstwa gospodarcze zaostrza się zarówno na poziomie legislacyjnym, jak i w praktyce. Ciężar odpowiedzialności karnej spoczywającej zasadniczo na sprawcach – osobach fizycznych, zaczyna promieniować na inne podmioty niekoniecznie bezpośrednio zaangażowane w przestępczość gospodarczą. Przykładem w tym zakresie jest poszerzający się wachlarz możliwości orzekania przepadku korzyści pochodzących z przestępstwa, a nawet przedsiębiorstwa, jeżeli służyło popełnieniu przestępstwa. Ściganie karne bywa także wynikiem niewłaściwej oceny podjętego ryzyka biznesowego.
Istotnym przełomem będzie wejście w życie projektowanej nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyn zabronione pod groźbą kary, której celem jest usprawnienie ścigania przestępczości gospodarczej.
W celu ograniczania ryzyk związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, konieczna jest świadomość na temat ryzyk, sposobów zarządzania nimi, oraz mechanizmów obrony.

Podczas szkolenia:

 • opowiemy o formach przestępczości gospodarczej, jej źródłach, formach, rodzajach,
 • przedstawimy na przykładach, w jaki sposób przedsiębiorstwo i podmiot gospodarczy mogą być uwikłane w przestępczość gospodarczą,
 • przedstawimy zasady osobistej i korporacyjnej odpowiedzialności karnej według zasad obowiązujących dotychczas oraz nowych (projektowanych),wskażemy, jakie inne konsekwencje mogą grozić przedsiębiorstwu, w przypadku uwikłania w przestępstwo gospodarcze (przepadek, odpowiedzialność finansowa),
 • podpowiemy, w jaki sposób można zarządzać ryzykiem odpowiedzialności karnej i co może stanowić argument obrony w przypadku wszczęcia postępowania karnego.

Do kogo szkolenie jest skierowane:
Przedsiębiorcy niezależnie od skali i sektora gospodarczego prowadzonej działalności, w tym menedżerowie, członkowie zarządów, osoby reprezentujące przedsiębiorstwa.

Prelegenci:
Aleksandra Stępniewska, adwokat, partner, Wardyński i Wspólnicy
Artur Pietryka, adwokat, Wardyński i Wspólnicy
Maria Kozłowska, aplikant adwokacki, Wardyński i Wspólnicy

Czas trwania szkolenia: 10:00 – 16:00

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie: od ryzyka do przestępstwa:
  • Czym jest przestępczość gospodarcza.
  • Formy, źródła, rodzaje.
  • Praktyka.
 2. Analiza przypadku (kazusy):
  • Przedsiębiorstwo jako sprawca.
  • Przedsiębiorstwo jako narzędzie.
  • Przedsiębiorstwo jako beneficjent.
 3. Skutki uwikłania:
  • Odpowiedzialność karna – dla kogo:
   • Osoby fizyczne.
   • Przedsiębiorstwo - zasady korporacyjnej odpowiedzialności karnej i sankcje:
  • Zasady dotychczasowe.
  • Nowe zasady Odpowiedzialność majątkowa.
   • Mit o przepadku przedsiębiorstwa.
   • Przepadek korzyści z przestępstwa.
   • Zwrot korzyści uzyskanej w ramach dofinansowania.
   • Odpowiedzialność posiłkowa.
   • Odpowiedzialność odszkodowawcza.
  • Zarząd przymusowy na przedsiębiorstwie.
 4. Jak zarządzać ryzykiem prawnokarnym związanym z biznesem:
  • System wewnętrznych procedur zgodności:
   • Podstawowe parametry.
   • Jak zbudować program dostosowany do przedsiębiorstwa?
   • Jak stosować opracowany program, by był skuteczny?
  • Kultura jako miernik efektywności.
 5. Gdy organ ścigania nie odpuszcza – ściganie vs. obrona:
  • Procedury zgodności jako argument obrony.
  • Dowód z analizy ekonomicznej.
  • Pozycja przedsiębiorstwa w procesie (obrona razem czy osobno?).

Maria Kozłowska

Maria Kozłowska jest aplikantką adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie oraz pracuje w praktyce karnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2016).
W latach 2015-2016 ukończyła Centrum Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Warszawskim organizowane we współpracy z University of Florida Levin College of Law. Obecnie kończy studia podyplomowe z Compliance w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Przed dołączeniem do kancelarii Wardyński i Wspólnicy udzielała się społecznie, świadcząc pomoc prawną w ramach Kliniki Prawa oraz udzielając porad prawnych w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa karnego, w tym karnego gospodarczego oraz wdrażaniem i monitorowaniem funkcjonowania procedur compliance. Brała udział w opracowywaniu raportu dla Transparency International dotyczącego stosowania konwencji OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych.

Artur Pietryka

Artur Pietryka jest adwokatem w praktyce karnej kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych, zwłaszcza z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz w sprawach z udziałem podmiotów korporacyjnych. Zajmuje się również ochroną dóbr osobistych.
Z powodzeniem reprezentuje klientów w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.
Aktywnie działa pro bono na rzecz m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Fundacji Panoptykon.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2009), na którym przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu postępowania karnego, poświęconą procesowym aspektom ścigania zgwałceń.
Wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Aleksandra Stępniewska

Aleksandra Stępniewska jest adwokatem w praktyce karnej i partnerem kancelarii Wardyński i Wspólnicy.
Zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa karnego, w tym karnego gospodarczego, oraz doradza klientom w sprawach karnych o charakterze transgranicznym. Zajmuje się także wdrażaniem i monitorowaniem funkcjonowania procedur compliance oraz ocenia ryzyka odpowiedzialności karnej w związku z decyzjami biznesowymi. Kieruje również obsługą klientów francuskich w ramach French Desk działającego w kancelarii.
Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2008). W latach 2006-2008 ukończyła kurs prawa francuskiego i europejskiego współorganizowany przez Université de Poitiers i Uniwersytet Warszawski. W 2011 roku odbyła staż w gabinecie sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, prof. Marka Safjana. Ukończyła studia LL.M na Uniwersytecie w Luksemburgu – Wydział Europejskiego Prawa Karnego Gospodarczego.
W październiku i listopadzie 2016 r. odbyła w Paryżu staż organizowany przez Paryską Radę Adwokacką.
W marcu 2018 r. uzyskała certyfikat Certified Compliance & Ethics Professional-International wydawany przez Society of Corporate Compliance and Ethics, poświadczający jej znajomość ram prawnych procedur zgodności oraz zasad ich opracowywania i stosowania.
W latach 2008-2010 pracowała jako asystent sędziego łącznikowego (magistrat de liaison) przy Ambasadzie Francji w Polsce. W latach 2008-2011 prowadziła szkolenia dla sędziów i prokuratorów w ramach organizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury szkolenia ustawicznego w zakresie francuskiego systemu prawnego, zaś od 2010 r. także w zakresie francuskiego prawa gospodarczego. Prowadzi również wykłady na temat korupcji. W okresie od września do grudnia 2018 r. odbyła staż zawodowy we francuskiej kancelarii prawnej.