szkolenie

25
czerwca
2019

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW – NAJNOWSZE ZMIANY PLANOWANE OD 2 SIERPNIA 2019 ROKU

koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie z najnowszych zmian w kwalifikowalności wydatków - środki trwałe, wynagrodzenia, uproszczone metody rozliczania wydatków nie tylko w EFS, wybory wykonawców. Znajomość aktualnych zasad kwalifikowalności najlepiej chroni przed korektami finansowymi.

Cel szkolenia:
W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą:
• znać zmienione zasady kwalifikowalności wydatków, co pozwoli uniknąć błędów i nieprawidłowości oraz wykorzystać możliwości stworzone w wytycznych,
• znać nowe zasady związane z wyborem wykonawców, co uchroni ich przed naliczeniem korekt finansowych oraz ułatwi procedurę wyboru wykonawcy.

Metody dydaktyczne:
1. Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę.
2. Ćwiczenia indywidualne i w grupach.
3. Case-study realizowanych projektów.
4. Dyskusja moderowana przez trenerkę.

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie przeznaczone zarówno dla Beneficjentów, którzy realizują oraz zamierzają realizować projekty regionalne i krajowe w ramach funduszy UE 2014-2020, jak i Opiekunów projektów, którzy odpowiadają za weryfikację wniosków o płatność składanych przez Beneficjentów.

Szkolenie poprowadzi: Ingrid Szrajer

Program, czas trwania 10:00 -16:00

 1. Kwalifikowalność wydatków w projektach UE 2014-2020 – zasady, ograniczenia, zmiany planowane od 2 sierpnia 2019r
 2. Najważniejsze zmiany w kwalifikowalności wydatków planowane od 2 sierpnia 2019r.
  • zmiana podejścia do dochodu w projektach
  • okres kwalifikowalności – ponoszenie wydatków po okresie kwalifikowalności
  • projekty ryczałtowe w EFRR
  • nowe podejście do projektów rozliczanych metodami uproszczonymi
  • nowe limity na środki trwałe
  • nowe podejście do amortyzacji
  • trwałość projektów EFRR, FS i EFS
 3. Najnowsze podejście do rozliczania wynagrodzeń, w tym szczególnie dodatków
 4. Zmiany w procedurze wyboru wykonawców planowane od 1 sierpnia 2019:
  • szacowanie wartości zamówienia
  • rozeznanie rynku – dobre zmiany dla zamawiających
  • zasada konkurencyjności – co nowego?
 5. Pozostałe dylematy w kwalifikowalności
  • kwalifikowalność VAT w projekcie – zmiany interpretacji w zakresie VAT
  • rozliczanie kar umownych
  • wnoszenie i rozliczanie w projektach wkładu własnego rzeczowego i finansowego
 6. Obowiązki informacyjno-promocyjne w projektach a kwalifikowalność
 7. Prawidłowo prowadzona dokumentacja projektu
 8. Dyskusja i konsultacje z trenerką

Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Acces Consulting, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.
Jest ekspertką zewnętrzną oceniającą wnioski o dofinansowanie w ramach POWER 2014-2020 w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w ramach RPO 2014-2020. Jest praktykiem, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę oraz doświadczenie z realizacji projektów, a także audytów i kontroli projektów. Jest zwolenniczką uczenia się na błędach innych oraz korzystania z dobrych praktyk oraz sprawdzonych rozwiązań w zarządzaniu projektami unijnymi.
Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów.
Prowadzi szkolenia i doradztwo dla beneficjentów POIŚ, POIR, POWER, POPC oraz RPO na zlecenie takich instytucji jak: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Podlaskiego, Podkarpackiego, Dolnośląskiego, Świętokrzyskiego, Urzędu Miasta w Warszawie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Białymstoku oraz na zamówienie samych beneficjentów lub instytucji zaangażowanych w realizację lub kontrolę projektów unijnych, w tym: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, Ministerstwa Finansów, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta, Rządowego Centrum Legislacji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Urzędu Zamówień Publicznych, Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Białymstoku, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu, Urzędu Miasta w Gdańsku, Bydgoszczy, Wrocławiu, Gminy Strzegom, Agencji Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Państwowej Szkoły Administracji Publicznej, Polskiej Akademii Nauk, Państwowego Instytutu Geologicznego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Politechniki Opolskiej, Politechniki Częstochowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy, Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, PFRON, WUP, PUP, Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Polsat, Carlsberg Polska, House of Skills, Schenk Institute, Akademii MDDP, GROW, Zakładu Automatyki i Urządzeń Pomiarowych AREX, Centrum Technologiczne Betotech, Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa, Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie, CynkoMet, MARANI i in.
Autorka artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych dla wydawnictwa INFOR, Wiedza i Praktyka, Publiczni.pl (m.in. „Fundusze unijne w pytaniach i odpowiedziach” „Czym audyt różni się od kontroli w projektach współfinansowanych ze środków unijnych?” „Podstawowe zasady zarządzania projektem „Dobre przygotowanie receptą na sukces projektu”). Autorka blogu w zakresie zarządzania i rozliczania projektów unijnych (accesconsulting.pl)