szkolenie

9
lipca
2019

POZYCJA PRAWNA RADNEGO W NOWEJ KADENCJI 2018-2023

koordynator: Iwona Nowosielska

W bieżącej kadencji radni rad gmin, powiatów i sejmików województw zostali wyposażeni w nowe uprawnienia. Chodzi tu przede wszystkim o uprawnienia kontrolne w postaci prawa do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu lub starostwa, a także licznych spółek , samorządowych osób prawnych, zakładów, przedsiębiorstw i innych jednostek organizacyjnych oraz ustawowo zagwarantowanego prawa wnoszenia zapytań i interpelacji. Nowe uprawnienia zyskał także przewodniczący organu uchwałodawczego, a nadto sesje takich organów są transmitowane on line w postaci transmisji audiowizualnej. Wszystkie te względy powodują konieczność bliższego przeanalizowania pozycji radnego, a także rekomendacji co do praktycznych sposobów wprowadzenia tych nowości w życie samorządowców i samorządowych urzędów. Zwłaszcza że trzeba tu jednocześnie brać pod uwagę rygory wynikające z RODO, przepisów o ochronie dóbr osobistych, tajemnicach prawnie chronionych i względy organizacyjne.

Szkolenie jest skierowane do: radnych, pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich zaangażowanych w proces obsługi rady gminy, powiatu lub sejmiku województwa, jak również do pracowników urzędów wojewódzkich zajmujących się kwestiami nadzoru nad samorządem terytorialnym.

Szkolenie poprowadzi: dr Marlena Sakowska-Baryła

Czas trwania szkolenia: 10:00 – 16:00

Program

  1. Nowe informacyjne uprawnienia radnych.
  2. Uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, wgląd w działalność urzędu i spółek
  3. Nowe regulacje dotyczące interpelacji.
  4. Nowe regulacje dotyczące zapytań.
  5. Uprawnienia kontrolne na tle interpelacji, zapytań i kompetencji komisji.
  6. Realizacja nowych uprawnień informacyjnych a dostęp do informacji publicznej.
  7. Pozycja przewodniczącego rady – nowe uprawnienia z perspektywy radnego oraz obsługującego radę urzędu.
  8. Radny jako podmiot podlegający rodo.
  9. Transmisja sesji - zagadnienia prawne i praktyczne.


Ramowy harmonogram:
09:00 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:45 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).
Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A
FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/
Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/