warsztaty

17
czerwca
2019

EFEKTYWNA KOMERCJALIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu komercjalizacji badań naukowych. Prezentowany materiał oparty jest na praktycznym doświadczeniu prowadzących z zakresu współpracy środowisk naukowych z przemysłem. Szkolenie odbędzie się w pięciu modułach, począwszy od wprowadzenia do zagadnienia innowacji, poprzez budowę ekosystemu innowacji wokół uczelni i pozyskiwanie finansowania dla innowacyjnych projektów, a skończywszy na zagadnieniach budowania sieci kontaktów. Szkolenie będzie również zawierało wprowadzenie do praktycznej metody Business Model Canvas umożliwiającej ocenę potencjału komercyjnego pomysłu opartego na badaniach naukowych. Nabytą wiedzę uczestnicy będą w stanie zastosować natychmiast w pracy badawczej nadając jej wymiar praktyczny i wywierający wpływ na otoczenie rynkowo-społeczne.

Forma szkolenia
Interaktywna forma prelekcji połączona z ćwiczeniami i pracą indywidualną uczestników. Szkolenie ma charakter wykładowy poparty licznymi przykładami i praktycznymi zadaniami w formie warsztatu oraz indywidualnych ćwiczeń. Każdy uczestnik kończy szkolenie z zestawem praktycznych materiałów i wskazówek odnoszących się do komercjalizacji badań naukowych.

Do kogo skierowane jest szkolenie
Szkolenie skierowane jest do pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych pragnących rozwijać swoje umiejętności w zakresie efektywnej komercjalizacji badań naukowych, pracowników uczelnianych centrów transferu technologii, brokerów innowacji i innych osób związanych z tematem transferu technologii. Materiał prezentowany podczas szkolenia będzie wartościowy dla indywidualnych naukowców i grup badawczych, pragnących rozwinąć kontakty z przemysłem.

Szkolenie poprowadzi: dr Michał Kaza - pracuje jako Adiunkt w Instytucie Farmaceutycznym w Warszawie.

Czas trwania szkolenia: 10:00 – 17:00

Program

 1. Innowacja, przedsiębiorczość i komercjalizacja: wprowadzenie:
  • Czym naprawdę jest innowacja.
  • Relacje pomiędzy uczelniami a przemysłem.
  • Przedsiębiorczość na uczelni.
  • Ocena własnej przedsiębiorczości – ćwiczenie.
 2. Przedsiębiorczość w środowisku naukowym:
  • Modele komercjalizacji.
  • Ocena potencjału komercyjnego pomysłu.
  • Business Model Canvas – ćwiczenie.
  • Przykłady udanej komercjalizacji.
 3. Pozyskanie finansowania dla innowacyjnych projektów:
  • Inwestor szuka produktu, czy technologii?
  • Fundusze VC, finansowanie prywatne.
  • Jak przedstawić pomysł inwestorowi?
  • Tworzenie profilu technologii – ćwiczenie.
  • Finansowanie publiczne, granty.
 4. Własność intelektualna i działalność ekspercka:
  • Od pomysłu do własności intelektualnej.
  • Ochrona i eksploatacja własności intelektualnej.
  • Ścieżka aplikacji o patent.
  • Występowanie w roli eksperta-konsultanta.
 5. Aktywne budowanie sieci kontaktów:
  • Promowanie dorobku naukowego.
  • Budowanie rozpoznawalności naukowca.
  • Rozwijanie sieci kontaktów.
  • Przydatne narzędzia online.

Michał Kaza

Pracuje jako Adiunkt w Instytucie Farmaceutycznym w Warszawie. Doktorat z ekotoksykologii ukończył na Wydziale Farmaceutycznym WUM. Obecnie zaangażowany w badania bioanalityczne i farmakokinetyczne, w tym badania biorównoważności doustnych form leku. Certyfikowany Specjalista IPMA ds. zarządzania projektami. Ściśle współpracuje z ośrodkami klinicznymi, polskimi i zagranicznymi firmami farmaceutycznymi. Pracuje w systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP). Absolwent programu Top 500 Innovators. Stażysta programu MSCA.
Michał posiada doświadczenie w dziedzinie publikowania naukowego jako autor i recenzent. Współautor publikacji z tematyki wizualizacji wyników badań. Prowadził szkolenia dla licealistów i doktorantów na temat przygotowania czytelnych prezentacji naukowych. Współorganizator i perkusjonalista projektu Freedance.