szkolenie

21
marca
2019

PROWADZENIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI KADROWO - PŁACOWEJ po zmianach od 1 stycznia 2019 r.

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Cel szkolenia:
Zapoznanie się z prawidłowym prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji kadrowo-płacowej z uwzględnieniem Rozporządzenia RODO, nowej Ustawy ODO i Kodeksu Pracy

Adresaci: Pracownicy działów administracyjnych, HR, sekretariatów

Szkolenie prowadzi: Adam Parysz, Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek.

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do ok. 16

Program szkolenia:
I. Podstawy prawne postępowania z dokumentacją kadrowo-płacową:

 • Ważniejsze akty polskiego prawa
 • Podstawowe konstrukcje prawa.
II. Organizacja pracy kancelaryjnej:
 • Jednolity rzeczowy wykaz akt a zmiany w przechowywaniu dokumentacji kadrowo-płacowej.
III. Technika prowadzenia akt osobowych pracownika:
 • Podział akt osobowych pracownika na trzy części, chronologiczny, numeracja, każda część ze „stroną tytułową”
 • Gromadzenie tylko kopii wymaganych dokumentów związanych z zatrudnieniem
 • Potwierdzanie zagranicznych okresów zatrudnienia pracownika
 • Akta osobowe pracownika przy przejęciu zakładu pracy lub jego części, przy ponownym zatrudnieniu oraz dla pracownika zatrudnionego na dwóch umowach.
IV. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej, ochrona danych osobowych z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa:
 • Miejsce i warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Okresy przechowywania dokumentów
 • Upoważnienia udzielone osobom przetwarzającym dane osobowe
 • Prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
 • Techniczno-organizacyjne zabezpieczenie danych osobowych, zastosowane środki zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
V. Zmiany w okresie przechowywania akt osobowych od 1 stycznia 2019 r.:
 • Obniżenie okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat - kogo dotyczy?
 • Nowe obowiązki pracodawców w zakresie sprawozdawczości
 • Umożliwienie prowadzenia akt w formie elektronicznej - na jakich zasadach?
 • Zmiany w prowadzeniu akt osobowych od 1 stycznia 2019 r. - co nas czeka?
VI. Rozporządzenie RODO, nowa Ustawa ODO, Kodeks Pracy 2018 - zmiany w ochronie danych osobowych:
 • Nowe obowiązki pracodawców wynikające z RODO i ODO
 • Rozszerzenie zakresu danych związanych z ubieganiem się o pracę
 • Klauzule ochrony informacji
 • Nowe kary administracyjne.

Adam Parysz

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (3 645h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 4046 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 230 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji,, Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki. Współpracuje m. in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL, ADEPTS.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.