szkolenie

27
marca
2019

RODO W DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Pierwsze miesiące stosowania RODO pokazały, że stosowanie RODO w praktyce stanowi wyzwanie organizacyjne oraz prawne dla branży ubezpieczeniowej. Duża złożoność procesów przetwarzania danych, właściwych tej działalności, a także duża różnorodność podmiotów zaangażowanych w te procesy (zakłady ubezpieczeń, reasekuratorzy, agenci, UFG) w połączeniu z nowymi, wciąż niejednoznacznymi przepisami, powoduje, że podejście uczestników rynku ubezpieczeń do tych samych problemów jest w niektórych obszarach bardzo różne. W tym samym czasie rynek ubezpieczeniowy dalej się rozwija, powstają nowe produkty, nowoczesne technologie coraz mocniej wkraczają w świat ubezpieczeń, generując nowe wyzwania dla branży.

Podczas szkolenia zostaną omówione aktualne wyzwania funkcjonowania branży ubezpieczeniowej w rzeczywistości RODO, z uwzględnieniem praktyki rynkowej, przepisów sektorowych, a także nowych wytycznych i soft law.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do stosowania przepisów RODO w praktyce branży ubezpieczeniowej. Prowadzący omówi wpływ zmian w prawie ochrony danych osobowych na działalność ubezpieczeniową oraz zaproponuje praktyczne podejście do problemów, z którymi aktualnie mierzy się branża ubezpieczeniowa.

Szkolenie jest przeznaczone dla inspektorów ochrony danych, prawników, osób zaangażowanych w compliance i bezpieczeństwo informacji oraz innych osób zaangażowanych w proces funkcjonowania zakładu ubezpieczeń zgodnie z wymogami RODO.

Szkolenie prowadziadw. Sławomir Kowalski, Senior Associate w kancelarii Maruta Wachta

27 marca 2019 r.
10.00 – 11.30 Przepływ danych osobowych w grupie ubezpieczeniowej i poza nią wobec regulacji ochrony danych osobowych
 • reasekuracja,
 • bancassurance,
 • raportowanie zarządcze i obowiązkowe,
 • likwidacja szkód,
 • rekrutacja,
 • cross-selling, upselling.
11.45 – 13.00 Podstawy przetwarzania, obowiązki informacyjne i realizacja praw podmiotów danych – praktyka branży ubezpieczeniowej w realiach RODO i zmienionych przepisów sektorowych
 • jak robią to inni – benchmark rynkowy klauzul informacyjnych i zgody,
 • ocena ryzyka ubezpieczeniowego wobec ograniczeń zautomatyzowanego podejmowania decyzji i zmienionych przepisów sektorowych.
13.30 – 14.45 Nowe wyzwania działalności ubezpieczeniowej w realiach privacy by design oraz podejścia opartego na ryzyku
 • plan utrzymania zgodności,
 • rozliczalność,
 • projektowanie nowoczesnych produktów ubezpieczeniowych,
 • nowoczesne technologie w ubezpieczeniach wobec RODO.
14.45 – 16.00 Case study: Naruszenie ochrony danych osobowych w zakładzie ubezpieczeń
 • praktyczne spojrzenie na problemy związane z rozpoznawaniem i notyfikacją naruszeń ochrony danych w ujęciu studium przypadku.

Sławomir Kowalski

Adwokat, senior associate w Zespole Ochrony Danych Osobowych. Ekspert i koordynator projektów dot. ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii. Jego praktyka koncentruje się na opiniowaniu zgodności z prawem złożonych modeli biznesowych obejmujących przetwarzanie danych osobowych oraz danych objętych tajemnicami sektorowymi, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz sektora finansowego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa nowoczesnych technologii na Akademii im. Leona Koźmińskiego. Doktorant w programie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich „Między prawem a gospodarką” na Akademii im. Leona Koźmińskiego. Członek Grupy Roboczej przy Ministrze Cyfryzacji ds. stosowania RODO w bankowości, ubezpieczeniach i telekomunikacji. Posiada certyfikat CIPP/E. Prowadzi szkolenia oraz jest prelegentem na konferencjach branżowych. Autor szeregu publikacji w prasie branżowej i biznesowej.