szkolenie

7
maja
2019

PLATFORMA EPUAP2 I JEJ MIEJSCE W OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Cel szkolenia:
nabycie praktycznych umiejętności obsługi platformy EPUAP2 wraz z wysyłką, odbiorem i edytowaniem dokumentów. Umiejętność podstawowej konfiguracji systemu.

Grupa docelowa:
pracownicy administracji, kancelarii, sekretariatów, informatycy

Szkolenie prowadzi: Adam Parysz, Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek.

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do ok. 16

Program szkolenia:

 • Obowiązki podmiotów realizujących zadania publiczne- podstawa prawna
  1. Doręczanie dokumentów elektronicznych – w jakich sytuacjach ma zastosowanie poczta elektroniczna, a w jakich elektroniczna skrzynka podawcza;
  2. Zakres niezbędnych informacji do opublikowania na stronach podmiotowych Biuletynów Informacji Publicznej;
  3. Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany
  4. Sporządzanie pism w formie dokumentów elektronicznych;
  5. Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej;
  6. Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.
 • ePUAP2 – platforma w praktyce
  1. Widok ekranu spraw i opis sprawy
  2. Podział na dwie strefy i funkcjonalności z nim związane
  3. Opis zdarzenia i spraw z nim związanych
  4. ePUAP2- proces zakładania konta
  5. ePUAP2 – bezpłatna skrzynka podawcza;
  6. Odbieranie dokumentów
  7. Tworzenie, wypełnianie i podpisywanie nowego dokumentu
  8. Profil Zaufany (Uzyskanie, podpisywanie, zarządzanie, unieważnianie)
  9. Załączanie dokumentów ze dysku i lokalnego składu
  10. Wysyłanie dokumentów
  11. Wysyłanie dokumentów poprzez folder „Robocze”
  12. Wysyłanie testowe
  13. Mass mailing
  14. Przenoszenie dokumentów między skrytkami
  15. Wysyłanie dokumentów do osób prywatnych oraz firm, kancelarii komorniczych i innych jednostek nie posiadających konta instytucji
  16. Przekazywanie dokumentów wg właściwości
  17. Sporządzanie kopii roboczej
  18. Przeglądanie raportów
  19. Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów
   1. Wyszukiwanie wzorów w CRD (Standardowe, Zaawansowane, Pełnoekranowe)
   2. Przeglądanie wzorów w CRD
   3. Szczegóły wzoru
  20. Sposoby identyfikacji użytkowników systemów teleinformatycznych (podpis elektroniczny, profil zaufany)
  21. Rejestr zdarzeń (wyszukiwanie operacji)
 • ESP- Operacje
  1. Operacje na składzie
   1. Ustawienia i zarządzanie składem
   2. Tworzenie nowego składu
   3. Usuwanie i eksport składu
   4. Przypinanie, usuwanie skrytki w składzie
   5. Ustawianie powiadomień z poziomu składu
   6. Ustalanie preferowanych składów
 • ePUAP2 – Panel „Zarządzanie”
  1. Wysyłanie zaproszeń do organizacji
   1. Konto „Gość”, a „Administrator”- różnice
   2. Nadawanie uprawnień Gościa i Administratora w systemie
   3. Zaproszenie do organizacji osoby posiadającej konto na EPUAP2 i nie posiadającej konta
  2. Zmiana uprawnień z poziomu zakładki „Uprawnienia” (Nadawanie i odbieranie uprawnień Gościa i Administratora)
 • Panel „Administrowanie”
  1. Zakładka „Usługi i ustawienia”
   1. Przeglądanie zapotrzebowania i dodawanie opisu usługi
  2. Zakładka „Budowanie usług”
   1. Podgląd opublikowanych Kart Spraw
   2. Utworzenie Karty Sprawy
  3. Zakładka „Skrytki”
   1. Formatka „Przeglądanie UPO” (Jak wyszukać zaginione UPO)
   2. Formatka „Awaryjne pobieranie”
    1. Konfiguracja skrytek (ESP, Domyślna oraz pozostałe)
   3. Konfiguracja zakładek: „Ogólne”, „Tryb pracy”, „Powiadomienia”, „Ustawienia szczegółowe”, „Ustawienia transmisji”, „Schematy i reguły”
  4. Zakładka „Formularze”
   1. Import oraz budowa formularza
  5. Zakładka „Wzory lokalne”
   1. Import oraz dodanie nowego wzoru

Adam Parysz

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (3 645h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 4046 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 230 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji,, Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki. Współpracuje m. in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL, ADEPTS.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.