szkolenie

13
września
2018

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ - NOWE ROZWIĄZANIA W RODO I NOWE OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA DANYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

Na gruncie rodo prawa osób, których dane dotyczą, uregulowane zostały w sposób znacznie obszerniejszy, niż na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych. Powoduje to konieczność ukształtowania na nowo zasad realizacji uprawnień podmiotów danych w strukturach organizacyjnych administratorów danych, którzy mają obowiązek szybkiej reakcji na żądania, a już na etapie zbierania danych osobowych muszą realizować znacznie bardziej rozbudowane w porównaniu do dotychczasowych obowiązki informacyjne. Proponujemy zatem kompleksowe omówienie prawnych i organizacyjnych aspektów realizacji uprawnień osób, których dotyczą.

Szkolenie prowadzi: dr Marlena Sakowska - Baryła

Czas trwania szkolenia: 09:00-15:00

 • Charakterystyka praw osób, których dane dotyczą, na gruncie rodo
 • Przejrzyste informowanie, przejrzysta komunikacja i tryb wykonywania praw –obowiązki administratora danych
 • Prawo do wyrażenia i wycofania zgody na przetwarzanie danych – klauzula zgody w praktyce
 • Prawo do poinformowania w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą – klauzula informacyjna, o czym i kiedy informować
 • Prawo do poinformowania w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą – klauzula informacyjna, o czym i kiedy informować
 • Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – zakres informacji, sposób poinformowania, prawo do kopii danych
 • Prawo do sprostowania danych – przesłanki, realizacja
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – kogo dotyczy, realizacja
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – przesłanki, realizacja.
 • Prawo do uzyskania powiadomienia o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania
 • Prawo do przenoszenia danych – wytyczne GR29, problemy interpretacyjne, realizacja
 • Prawo do sprzeciwu - przesłanki, realizacja
 • Prawo do niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania
 • Prawo do uzyskiwania informacji o naruszeniu ochrony danych osobowych – informowanie o naruszeniu
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu
 • Prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu
 • Prawo do odszkodowania za szkody spowodowane przetwarzaniem naruszającym rodo
 • Zakres dopuszczalnych ograniczeń w realizacji praw osób, których dane dotyczą

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).
Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A
FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/
Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/