warsztaty

29
stycznia
2019

MEDYCYNA PERSONALIZOWANA – WSPÓŁDZIAŁANIE DIAGNOSTYKI I TERAPII

koordynator: Iwona Nowosielska

29 stycznia 2019 r.
10:00 Medycyna personalizowana.
Właściwa diagnostyka i właściwe leczenie właściwego pacjenta we właściwym czasie to synteza idei medycyny personalizowanej - dominującego kierunku rozwoju nauk medycznych. Terapie personalizowane stanowią niemal 50% wszystkich badań klinicznych i ponad 70% obecnie rozwijanych leków onkologicznych. Stosowanie medycyny personalizowanej w praktyce pozwala m.in. na redukcję kosztów opieki zdrowotnej, poprawę skuteczności leczenia, wcześniejszą diagnozę i zmniejszenie ryzyka choroby.
Podstawowym warunkiem stosowania medycyny personalizowanej w naszym systemie opieki zdrowotnej jest przede wszystkim powszechna dostępność wysokiej jakości diagnostyki patomorfologicznej i genetycznej, w tym jej właściwe finansowanie.
Zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2016 otworzyło nowe możliwości finansowania diagnostyki genetycznej nowotworów i stanowi niezwykle ważny krok dla zwiększenia dostępności dla chorych do badań diagnostycznych genetycznych.
Nie mniej jednak jest wiele obszarów wymagających aktywnych działań takich jak brak kryteriów jakości w kontraktowaniu usług diagnostyki genetycznej przez szpital, umożliwiających pozyskiwanie trafnych i klinicznie użytecznych diagnoz, wprowadzenie standardów jakości genetycznej diagnostyki laboratoryjnej dla medycznych laboratoriów diagnostycznych wykonujących diagnostykę guzów litych czy opracowanie wzorcowego modelu współpracy patomorfologa, diagnosty genetycznego oraz lekarza-klinicysty.
Z drugiej strony należy mieć na uwadze , że dane genomiczne o tak dużej skali zmienią nasze zrozumienie chorób nowotworowych, chorób neurodegeneracyjnych czy też chorób rzadkich. Pozwolą na bardziej spersonalizowane leczenie, precyzyjniejsze stosowanie leków czy też skuteczniejsze programy profilaktyczne. W sytuacji, w której znajomość zmian genetycznych staje się podstawą postępowania medycznego, a biotechnologia staje się filarem strategii nowoczesnego rozwoju polskiej gospodarki, zaangażowanie środowisk naukowych we współpracy z klinicystami ma szczególne znaczenie – szczególnie dla rozwoju medycyny translacyjnej.
Dr n. med. Beata Jagielska
(Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie )
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Teranostyka.
  • Teranostyka - definicja i historia.
  • Przykłady kliniczne zastosowania teranostyki w medycynie - medycyna nuklearna.
  • Dalsze kierunki rozwoju procedur teranostycznych.
Prof. Leszek Królicki
(konsultant krajowy w dziedzinie medycyny nuklearnej)
14:00 Przerwa na kawę
14:20 Genomowa medycyna precyzyjna (terapie celowane).
Prof. Zbigniew Gaciong
(Polskie Towarzystwo Medycyny Personalizowanej)
16:00 Zakończenie warsztatów

Beata Jagielska

Onkolog, absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, absolwentka studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia, obecnie pełni funkcję zastępcy Dyrektora Centrum Onkologii ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych, ekspert medyczny Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie onkologii klinicznej dla obszaru województwa mazowieckiego. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej.

Leszek Królicki

Główne zainteresowania - Tomorafia Rezonansu Megnetycznego i Medycyna Nuklearna w badaniach ośrodkowego układu nerwowego, serca i schorzeń onkologicznych
Studia medyczne ukończył w 1977 roku w Akademii Medycznej w Warszawie. Następnie był doktorantem w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN. W tym czasie był również stypendystą Towarzystwa Max-Plancka w Niemczech. Tytuł profesora uzyskał w roku 1997.
Od 1986 roku był kierownikiem Zakładu Medycyny Nuklearnej Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego, a następnie kierownikiem Zakładu Diagnostyki Obrazowej tego Szpitala. Równolegle, od 1999 roku jest kierownikiem Zakładu Medycyny Nuklearnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Konsultant krajowy z zakresu medycyny nuklearnej
Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej w latach 2010-2018
Współpracował z Zakładem Medycyny Nuklearnej Szpitala Tenon w Paryżu w zakresie badań nad nowymi radiofarmaceutykami przydatnymi w onkologii. Współpracuje z Institute of Transuranium Elements, Joint Research Centre of European Commission w Karlsruhe w zakresie zastosowania emiterów promieniowania alfa w leczeniu schorzeń onkologicznych.
Kierunki badań
Głównym zakresem badań jest diagnostyka i leczenie z zastosowaniem radiofarmaceutyków. Do najważniejszych należą:
- badania układu nerwowego (ocena przepływu krwi w mózgu w różnych jednostkach chorobowych, ocena czynności układu receptorów dopaminergicznych),
- badania onkologiczne - prowadzone są wszystkie podstawowe badania onkologiczne, w tym również z zastosowaniem znaczników receptorowych w wybranych schorzeniach nowotworowych); ważnym kierunkiem są badania onkologiczne z zastosowaniem analogów somatostatyny (nowotwory neuroendokrynne) oraz badania u chorych na raka prostaty z zastosowaniem 68Ga-PSMA,
- badania schorzeń serca (ocena choroby niedokrwiennej z zastosowaniem techniki przepływu krwi w miokardium i badania układów receptorowych adrenergicznych,
- leczenie radioizotopowe schorzeń tarczycy,
- leczenie stanów zapalnych stawów,
- leczenie wybranych nowotworów z zastosowaniem znakowanych analogów somatostatyny,
- prowadzone są prace nad leczeniem guzów mózgu z zastosowaniem znakowanej emiterami alfa substancji P.
Równolegle prowadzone są badania z zastosowaniem metody tomografii rezonansu magnetycznego.
Prowadzi działalność dydaktyczną na studiach przed dyplomowych i po dyplomowych.
Członek komitetów naukowych PAN
Laureat szeregu nagród za osiągnięcia naukowe, w tym nagrody imienia Marii Curie przyznanej przez Europejskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej.
Autor ponad 145 publikacji, kilkudziesięciu rozdziałów w podręcznikach akademickich polskich i anglojęzycznych. Autor podręcznika akademickiego Medycyna Nuklearna. Redaktor przygotowywanego do druku podręcznika z zakresu medycyny nuklearnej.
Promotor ponad 25 rozpraw doktorskich i 3 przewodów habilitacyjnych