szkolenie

3
kwietnia
2019

NADUŻYCIA FINANSOWE W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNIJNYCH

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Celem szkolenia jest przedstawienie obowiązujących aktualnie zasad postępowania z podejrzeniami nadużyć finansowych oraz współpracy z instytucjami spoza systemu wdrażania programów operacyjnych. Omówione zostaną kwestie diagnozowania nieprawidłowości i nadużyć finansowych w projektach oraz zapobiegania im.

Adresaci szkolenia Szkolenie adresowane do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek realizujących kontrole projektów, osób weryfikujących lub zatwierdzających wnioski o płatność oraz innych zainteresowanych obsługą projektów, w tym koordynatorów projektów.

Szkolenie prowadzi: Radosław Gierałtowski, specjalista projektów europejskich oraz w dziedzinie prawo zamówień publicznych

Czas trwania szkolenia – od godz. 10.00 do ok. 16

Program szkolenia:

 1. Podstawy prawne, wprowadzenie.
  • Podstawy prawne, najważniejsze pojęcia i definicje dot. nadużyć finansowych.
  • Definicja nieprawidłowości, nadużycia finansowego i uchybienia.
  • Instytucje spoza systemu wdrażania programów operacyjnych współpracujące w zakresie nadużyć lub podejrzeń o nadużycia finansowe UZP, UOKiK, CBA, ABW, policja, prokuratura.
 2. Najczęściej występujące nadużycia finansowe oraz przeciwdziałanie nadużyciom finansowym.
  • Obowiązujące procedury.
  • Przykłady najczęściej występujących nadużyć finansowych – omówienie przykładów i sposobów przeciwdziałania w podziale na:
   • Zmowy przetargowe,
   • Konflikt interesów,
   • Korupcja,
   • Fałszerstwo dokumentów,
   • Podwójne finansowanie.
 3. Praktyczne zastosowanie uregulowań w zakresie przeciwdziałania i postępowania z nadużyciami finansowymi.
  • Czynności w zakresie przeciwdziałania przypadkom konfliktu interesów.
  • Czynności w zakresie przeciwdziałania korupcji.
  • Czynności w zakresie przeciwdziałania przestępstwom przeciwko dokumentom.
  • Czynności w zakresie przeciwdziałania podwójnemu dofinansowaniu.
 4. Przeciwdziałanie i postępowanie z nadużyciami finansowymi.
  • Przykłady najczęściej występujących nadużyć finansowych i przeciwdziałanie im w praktyce – warsztat.
   • Zmowy przetargowe,
   • Konflikt interesów,
   • Korupcja,
   • Fałszerstwo dokumentów,
   • Podwójne finansowanie.
 5. System zwalczania nadużyć finansowych, identyfikacja obszarów szczególnie zagrożonych pojawieniem się nadużyć finansowych i zapobieganie im.
  • System kontroli.
  • Analiza ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych.
  • Omówienie metodyki oceny ryzyka wystąpienia nadużyć finansowych w głównych obszarach.
  • Narzędzie ARACHNE rekomendowane przez KE.
 6. Identyfikacja obszarów szczególnie zagrożonych pojawieniem się nadużyć finansowych i zapobieganie im.
  • Zastosowanie metody oceny ryzyka wystąpienia nadużycia finansowego w praktyce – warsztat.
 7. Postępowanie w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego i zwalczanie.
  • Procedury obowiązujące w jednostce w sytuacji zidentyfikowania nadużycia finansowego.
  • Powiadamianie właściwych organów.
  • Kiedy należy powiadomić OLAF, UOKiK, CBA, Policję, itp.
  • Postępowanie z informacjami o nadużyciach finansowych/podejrzeniach o nadużyciach pozyskanych od innych organów.
 8. Sposoby zapobiegania wystąpieniom nadużyć finansowych.
  • Etyka pracownika.
  • Podział obowiązków i odpowiedzialności.
  • Szkolenia i podnoszenie kwalifikacji.
  • System kontroli wewnętrznej.
  • Prowadzone rejestry.
  • Raportowanie.

Radosław Gierałtowski

Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.
Kluczowe kwalifikacje jakie posiada to planowanie, analiza finansowa, controlling finansowy oraz sprawozdawczość budżetowa i budżet zadaniowy, aplikacja i rozliczanie środków współfinansowanych z UE, zamówienia publiczne.
Autor publikacji z rozliczania środków europejskich, polityki Polski na tle UE. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako konsultant ds. Unii Europejskiej, pracownik i kierownik w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.
Zdobył także Certyfikat ukończenia szkolenia „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych” oraz szereg Certyfikatów z „Rozliczania projektów współfinansowanych z EU”, „Promocja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej”, „Prawo Zamówień Publicznych”, Seminarium dla menedżerów i pracowników administracji Województwa pt. „Przygotowani do Europy – składanie wniosków, wykorzystanie i rozliczanie europejskich środków pomocowych”, Szkolenie pt. „Pomoc publiczna w Unii Europejskiej”, „Praktyczne wykorzystanie nowoczesnych systemów teleinformatycznych (ICT) w zakresie zarządzania dokumentami i sprawami w urzędzie, przedsiębiorstwie, instytucji”, “Audyt zewnętrzny projektu unijnego”, “Zamówienia publiczne w aspekcie kontroli projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, “Dokumentacja rozliczeniowa środków unijnych- przygotowywanie i opisywanie dokumentów księgowych”, “Rozliczanie projektów współfinansowanych z EFS - weryfikacja i rozliczanie wniosków o płatność”, „Zasady kontroli projektów realizowanych w ramach PROW w latach 2014 – 2020”, „Ewaluacja, audyt i kontrola w projektach współfinansowanych z funduszy UE”, „Ocena funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce na tle wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej”, „Ocena wpływu realizacji PROW 2014-2020 na gospodarkę Polski”, „Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań związanych z Inwestycjami w środki trwałe, Podstawowymi usługami i odnową miejscowości na obszarach wiejskich oraz „LEADER” delegowanych do Samorządów Województw – PROW 2014 – 2020, Wyznaczenie wartości wskaźnika rezultatu Wzrost wartości dodanej brutto (GVA) dla gospodarstw korzystających z pomocy w ramach PROW 2014-2020”, „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności na rozwój obszarów wiejskich”.
Doświadczenie trenerskie zdobył szkoląc właścicieli firm i przedsiębiorstw, studentów, kadrę zarządzającą firm z sektora MSP.