szkolenie

27
czerwca
2018

SZACOWANIE AKTYWÓW INTELEKTUALNYCH

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Cele szkolenia:

 • Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
  • Zmiennej wartości pieniądza w czasie
  • Modeli wyceny pojedynczych aktywów oraz opcji strategicznych
  • Metod wyceny wartości aktywów niematerialnyc
 • Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
  • Kalkulacji finansowych
  • Szacowania aktywów intelektualnych
  • Wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie

Szkolenie kierowane jest do kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, specjalistów i inżynierów zajmujących się finansami, controllingiem finansowym, zarządzaniem płynnością finansową, rynkiem pieniężnym i kapitałowym, współpracą z instytucjami finansowymi, w tym m. in. opracowywaniem analiz finansowych, minimalizacją ryzyka, oceną efektywności inwestycji kapitałowych i projektów inwestycyjnych, budżetowaniem kapitałów z wykorzystaniem zmiennej wartości pieniądza w czasie. Powinny w nim wziąć udział osoby z działów: rachunkowości, finansów, podatkowych, organizacji i zarządzania, a nawet marketingu i innych. Mogą także uczestniczyć w takim szkoleniu wszystkie te osoby, których zainteresowania są bliskie dziedzinie finansów, jak i te, które zamierzają się przekwalifikować w tym kierunku.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • doskonalenie umiejętności samodzielnego poruszania się po typowych zagadnieniach z dziedziny szacowania aktywów intelektualnych
 • rozwój umiejętności analityczno-strategicznych
 • wzrost umiejętności wyceny wartości niematerialnych

Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie. Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych W trakcie, których zostaną rozwiązane przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 60 -70% planowanego czasu szkolenia. Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany.

Szkolenie prowadzi: Benedykt Bryłka, trener posiadający doświadczenie i międzynarodowy dyplom menedżera finansowca (ACCA), certyfikat trenera biznesu oraz inne certyfikaty i referencje

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do 16.00

 • Moduł I. Kalkulacje finansowe
  • Wartość i jej rodzaje
  • Wartość przyszła - oprocentowanie proste i składane
  • Wartość obecna - dyskontowanie proste i składane
  • Kapitalizacja odsetek
  • Warsztaty praktyczne
 • Moduł II. Charakterystyka aktywów niematerialnych
  • Know how
  • Marka przedsiębiorstwa
  • Prace badawczo-rozwojowe
  • Patenty
  • Kapitał ludzki
  • Kapitał relacyjny
  • Kapitał intelektualny
  • Reputacja
  • Goodwill/badwill
 • Moduł III. Modele wyceny wartości niematerialnych
  • Klasyczne modele wyceny
  • Modele wyceny pojedynczych aktywów niematerialnych
  • Modele wyceny opcji strategicznych
  • Warsztaty praktyczne
 • Moduł IV. Szacowanie aktywów intelektualnych
  • Szacowanie znaku firmy ((brand name)
  • Szacowanie marki firmy (goodwill)
  • Szacowanie relacji z klientem
  • Szacowanie aktywów technologicznych
  • Szacowanie patentu
  • Szacowanie kapitału ludzkiego
  • Warsztaty praktyczne
 • Podsumowanie szkolenia

Benedykt Bryłka

Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom menedżera-finansowca ACCA. Pracował na stanowiskach kierowniczych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeniach finansowych i życiowych, a także w funduszach emerytalnych. Wieloletni praktyk w dziedzinie szkoleń. Pracuje jako starszy wykładowca akademicki na wyższych uczelniach, jak również prowadzi szkolenia i kursy dla przedsiębiorstw, instytucji finansowych i organizacji samorządowych. Jako konsultant biznesowy doradza podmiotom gospodarczym w zakresie finansów i zarządzania. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów.
W dorobku naukowym ma na koncie kilkanaście artykułów i referatów wygłoszonych i opublikowanych (m.in. "Zarządzanie ryzykiem", „Innowacyjne instrumenty pochodne”, „Menedżerowie przyszłości”, „Strategie korporacji transnarodowych”, „Zarządzanie organizacją przyszłości”, „Ceny transferowe między podmiotami powiązanymi w transakcjach krajowych i międzynarodowych”, „Prognozowanie wartości dodanej przedsiębiorstwa”, czy „Kapitał intelektualny w dobie globalizacji”).