szkolenie

25
czerwca
2019

UMOWY WDROŻENIOWE IT – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Realizacja projektów związanych z wykonaniem i dostarczeniem oprogramowania na zamówienie oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wiąże się z szeregiem ryzyk prawnych i biznesowych. Zamawiający narażony jest na wymuszanie odbioru nie w pełni gotowego systemu, problem z egzekwowaniem odpowiedzialności za błędy czy wywieranie presji przez groźbę wypowiedzenia udzielonej licencji. Również wykonawca ponosi istotne ryzyka, nie raz natykając się na brak współdziałania, niesprecyzowane wymagania zamawiającego, przeciąganie procedur odbioru czy wstrzymywanie zapłaty wynagrodzenia. Dobrze przygotowana umowa może znacznie ograniczyć te ryzyka, a celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy jak tego dokonać.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w oparciu o analizę konkretnych przypadków z praktyki, coraz liczniejszych orzeczeń sądów w sprawach z zakresu wdrożeń IT oraz przykładowych postanowień umów wdrożeniowych. Omawiane w czasie szkolenia przykłady pozwolą na konkretnych przypadkach pokazać, jak identyfikować ryzyka prawne i znaleźć akceptowalne biznesowo rozwiązanie w umowach o wdrożenie systemów informatycznych.

Szkolenie prowadzą: radca prawny Roman Bieda i dr Zbigniew Okoń, posiadający wieloletnie doświadczenie praktyczne w obsłudze prawnej wdrożeń systemów informatycznych

Szkolenie szczególnie polecamy praktykom zawodowo związanych z wdrożeniami systemów IT po stronie zamawiającego i wykonawcy:

 • dyrektorom działów IT
 • kierownikom projektów informatycznych,
 • managerom odpowiedzialnych w firmach IT za negocjacje i realizację umów, w szczególności umów na wdrożenie systemów informatycznych, umów o wykonanie oprogramowania,
 • informatykom i osobom biorącym udział w negocjowaniu umów o wykonanie, oprogramowania lub wdrożenie systemu informatycznego,
 • prawnikom wewnętrznym (In-house lawyers) firm planujących realizować wdrożenie informatyczne i dostawców IT .
 • właścicielom firm informatycznych,

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • Dowiedzą się Państwo, gdzie tkwią podstawowe zagrożenia prawne związane z wdrożeniem systemów IT oraz poznają Państwo sposoby ich unikania
 • Poznają Państwo praktyczne rozwiązania najczęściej spotykanych problemów
 • Będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania prowadzącemu
 • Uzyskają Państwo praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej

Ramowy harmonogram:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
11:15 – przerwa na kawę
11:30 – kontynuacja zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
14:45 – przerwa na kawę
15:00 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie

PROGRAM

I. Przedmiot wdrożenia IT z punktu widzenia prawa

 1. Ochrona programów komputerowych w prawie autorskim
 2. Dokumentacja, pliki konfiguracyjne i parametryzacje systemów
 3. Bazy danych
 4. Własność przemysłowa (patenty, wzory przemysłowe)
 5. Know-how

II. Umowa o wdrożenie systemu informatycznego

 1. Prawna kwalifikacja umowy wdrożeniowej – umowa o dzieło, czy umowa o świadczenie usług – przegląd orzecznictwa sądów i rozwiązania spotykane w praktyce
 2. Opis przedmiotu wdrożenia i analiza przedwdrożeniowa jako źródła zobowiązań wykonawcy
 3. Zarządzanie wdrożeniem, organizacja wdrożenia po stronie zamawiającego i po stronie wykonawcy oraz współdziałanie stron, prawne znaczenie metodyk wdrożenia, karty projektu i dokumentów roboczych
 4. Konsultanci i pracownicy – zapewnienie stabilnego składu osobowego zespołu pracującego przy wdrożeniu, różnice w sytuacji prawnej osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i współpracujących
 5. Odbiór systemu – znaczenie prawne i sposoby jego przeprowadzania, odbiory „jednostronne”, znaczenie protokołów odbioru
 6. Procedura wniosków o zmianę (change request) i zlecenia prac dodatkowych – jak zapewnić elastyczność projektu
 7. Klauzule dotyczące podwykonawców

III. Postanowienia odnoszące się do własności intelektualnej – nabycie prawa i uzyskanie licencji

 1. Przeniesienie praw autorskich czy licencja – kiedy można, a kiedy trzeba zastosować jedno z tych rozwiązań
 2. Wymogi i zagrożenia związane z formułowaniem treści umów przenoszących autorskie prawa majątkowe i umów licencyjnych
  1. Czy i jak wymieniać pola eksploatacji w umowie
  2. Jakie prawa należy nabyć aby zapewnić sobie możliwość modyfikacji i rozwoju oprogramowania
  3. Znaczenie chwili przeniesienia autorskich praw majątkowych i udzielenia licencji
  4. Ryzyka związane z postanowieniami dotyczącymi wynagrodzenia
 3. Szczególne problemy związane z umowami licencyjnymi
  1. Czy istnieją licencje „niewypowiadalne”
  2. Jak zabezpieczyć trwałość umowy licencyjnej
  3. Rola firm pośredniczących w dystrybucji oprogramowania i sytuacja prawna sublicencjobiorcy
  4. Licencje dla grup kapitałowych – możliwe konstrukcje prawne
  5. Obrót „używanymi” licencjami – jakie są ryzyka po stronie zbywcy i nabywcy, wyrok TS UE w sprawie Oracle v. UsedSoft, orzecznictwo polskich sądów.
 4. Kim jest legalny użytkownik – czy można korzystać z oprogramowania bez zawierania umowy licencyjnej lub nabycia autorskich praw majątkowych
 5. Dostęp do kodu źródłowego oprogramowania

IV. Odpowiedzialność w umowach o wdrożenie systemu informatycznego

 1. Odpowiedzialność wykonawcy za wady (usterki) wdrożonego systemu IT – podstawy prawne
 2. Rękojmia i gwarancja zmiany obowiązujące od 12.2014 i ich znaczenie dla wdrożeń systemów informatycznych
 3. Szczególne zasady odpowiedzialności wynikające z przepisów prawa autorskiego
 4. Odpowiedzialność zamawiającego za brak współdziałania
 5. Odpowiedzialność wykonawcy za wady prawne dostarczonego rozwiązania, wady prawne w dostarczonym oprogramowaniu firm trzecich
 6. Ograniczenie odpowiedzialności stron
  1. Zasady odpowiedzialności wynikające z przepisów prawa i możliwość ich modyfikacji w umowie. Klauzule o ograniczeniu odpowiedzialności, limity kwotowe itp.
  2. Kary umowne – najnowsze orzecznictwo.

V. Umowy serwisu systemu IT

 1. Gwarancja, rękojmia, serwis – różnice z punktu widzenia praktyki
 2. Typowy zakres świadczeń w umowach serwisowych: utrzymanie systemu, usuwanie problemów, prace rozwojowe
 3. Service Level Agreement (SLA) jako element umowy serwisowej, rodzaje SLA, znaczenie kar umownych przy SLA
 4. Rozwój systemu IT
 5. Utrzymanie i rozwój a prawa własności intelektualnej – kiedy może dojść do naruszenia prawa autorskiego w związku ze świadczeniem usług serwisowych, znaczenie nabycia praw do prac wykonanych w ramach umów serwisowych.

Roman Bieda

Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy spółka jawna.
Ukończył również aplikację rzeczniowską i wykonuje zawód rzecznika patentowego.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. W ramach pracy zawodowej zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów serwisowych oraz innych umów dotyczących oprogramowania komputerowego. Na co dzień zajmuje się również doradztwem prawnym w projektach związanych z handlem elektronicznym, marketingiem internetowym oraz ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w obsłudze projektów związanych z transferem technologii.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył między innymi Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski).
Wykłada przedmioty związane z prawem Internetu w Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Od kilku lat regularnie występuje na szkoleniach i konferencjach poświęconych różnym aspektom prawa nowych technologii oraz prowadzi zajęcia w ramach szeregu studiów podyplomowych. Prowadził zajęcia z zakresu prawa nowych technologii w ramach Executive MBA in IT organizowanych przez Zachodniopomorską Szkołę Bizensu. Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej. Prowadzi serwis www.romanbieda.pl

Zbigniew Okoń

Doktor nauk prawnych (Uniwersytet Jagielloński 2003), radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Partner w kancelarii Maruta Wachta sp.j. Od blisko 20 lat doradza branży marketingowej i nowych technologii. Jest członkiem sekcji własności intelektualnej Instytutu Allerhanda oraz współpracownikiem Centrum Prawa Nowych Technologii Uniwersytetu Opolskiego. Autor blisko pięćdziesięciu prac naukowych, w tym takich prac jak „Prawo Internetu” (LexisNexis, Warszawa 2004, 2007), „Prawo reklamy” (LexisNexis, Warszawa 2007), „IT Law in Poland” (Verlag Medien und Recht, Wiedeń 2009), „Cyberlaw – Poland” (Wolters Kluwer, Alphen aan den Rijn 2011), oraz komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Wolters Kluwer, Warszawa 2014). Wykładowca na uczelniach państwowych i prywatnych (UJ, Uniwersytet Wrocławski, UKSW, PAN, Akademia im. Frycza-Modrzewskiego, Akademia im. Leona Koźmińskiego). Jest cenionym trenerem z dorobkiem obejmującym kilkaset wystąpień na konferencjach, kongresach, szkoleniach i warsztatach związanych z powyższą tematyką prawną. W rankingu kancelarii prawnych dziennika Rzeczpospolita za 2016, 2017 i 2018 jest prawnikiem rekomendowanym w kategorii Prawo własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawo autorskie.