szkolenie

21
marca
2019

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE ORAZ SZKOŁY DOKTORSKIE W USTAWIE 2.0

koordynator: Iwona Nowosielska

Uchwalona nowa Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce (tak zwana Konstytucja dla nauki) radykalnie zmienia system polskiego szkolnictwa wyższego. Z jednej strony – nadawanie stopni naukowych oraz występowanie o nadanie tytułu naukowego (profesora) zostaje precyzyjniej opisane w samej ustawie. Z drugiej – nakłada na uczelnie oraz jednostki naukowe prowadzące kształcenie doktorantów obowiązek wprowadzenia szeregu istotnych zmian. Kluczowa zmiana polega na obowiązku prowadzenia tego kształcenia w ramach nowego rozwiązania – szkoły doktorskiej. Proponowane szkolenie ma zapoznać uczestników z obowiązkami i zadaniami, przed jakimi stają uczelnie wobec wprowadzonych zmian. Ma przygotować uczestników do sprawnego przeprowadzenia przez jednostki procedur nadawania stopni naukowych oraz zorganizowania szkoły doktorskiej w uczelni czy jednostce naukowej.

Szkolenie poprowadzą:
dr hab. Radosław Rybkowski, dr hab. inż. Justyna M. Bugaj

Czas trwania szkolenia: 10:00 - 16:00

Wśród tematów omawianych na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Senat jako ustawowy organ uczelni odpowiedzialny za nadawanie stopni naukowych.
 • Możliwość powoływania statutowych organów uczelni odpowiedzialnych za przeprowadzanie procedury nadawania stopni naukowych.
 • Istota osiągnięcia naukowego w definicji ustawowej.
 • Przebieg procesu nadawania stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz występowania o tytuł profesora.
 • Powiązania uprawnień do nadawania stopni z posiadaną kategorią naukową.
 • Szkoła doktorska a dyscyplina naukowa i kategoria przyznana w wyniku kompleksowej oceny przez Komisję Ewaluacji Nauki (znaczenie posiadania kategorii co najmniej B+).
 • Możliwość tworzenia szkoły doktorskiej we współpracy z innymi podmiotami (korzyści i niedogodności).
 • Zasady nadzoru nad szkołą doktorską.
 • Zasady przyjmowania kandydatów do szkoły doktorskiej, stypendia.
 • Ustawowe ograniczenia dotyczące przyjmowania kandydatów do szkoły doktorskiej; ograniczenia w przyznawaniu stypendiów.
 • Przygotowanie ścieżki naukowego rozwoju i indywidualny plan badawczy.
 • Zasady i metody przeprowadzania oceny śródokresowej.
 • Kluczowe zapisy, które powinny się znaleźć w regulaminie szkoły doktorskiej.
 • Określanie wymagań do pracy naukowej i ocena postępów tej pracy.

Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce znacząco zmienia także i zasady kształcenia doktorantów. Zdając sobie sprawę z odmiennych możliwości i wyzwań poszczególnych uczelni oraz jednostek naukowych – szkolenie będzie otwarte na pytania uczestników. Z tych samych względów – integralną częścią szkolenia będą indywidualne konsultacje.

Justyna Bugaj

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Częstochowskiej. Od lutego 2018 roku Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia UJ. Autorka licznych artykułów z zakresu strategicznego zarządzania uczelnią oraz procesów personalnych na uczelniach, a także wielu raportów i ekspertyz pisanych na zlecenie polskich i zagranicznych organizacji, w tym szkół wyższych, MNiSW i instytucji europejskich. Jest aktywną uczestniczką wielu krajowych i międzynarodowych projektów oraz konferencji. W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wpływów między strategią, zarządzaniem, jakością i relacjami z pracownikami, w ostatnim czasie w szczególnym stopniu zajmuje się badaniem rozwoju nauczycieli akademickich. W 2016 roku opublikowała monografię pt. Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce.

Radosław Rybkowski

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 2013; pierwsza habilitacja wydziałowa w dziedzinie nauk społecznych); doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalizacja – historia teatru amerykańskiego (Uniwersytet Jagielloński, 2000); od września 2016 roku dyrektor Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych; od stycznia 2016 roku – członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk społecznych i prawnych. Wielokrotny stypendysta różnych programów Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund; dwukrotny stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (New York University, 2004 i 2009); Visiting Professor w University of Rochester (2005 i 2008); dwukrotnie otrzymywał granty Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Kanady (2010 i 2012). W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wzajemnych wpływów pomiędzy polityką i kulturą; w szczególnym stopniu zainteresowany analizą północnoamerykańskiej oraz europejskiej polityki wobec szkolnictwa wyższego. Autor monografii z tej tematyki Upadek stopni – stopnie upadku, (2011) oraz Ziemią i pieniędzmi. Tworzenie federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w USA, (2012) oraz licznych artykułów, publikowanych w Polsce i za granicą.