szkolenie

5
marca
2019

OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOLE WYŻSZEJ (W TYM USTAWOWE ZADANIA POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ). OCENA PARAMETRYCZNA JEDNOSTEK NAUKOWYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

Uchwalona nowa Ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce (tak zwana Konstytucja dla nauki) w znacznym stopni zmienia zasady ewaluacji podmiotów działających w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Obejmuje to akredytację działalności dydaktycznej, ustawowo realizowane przez Polską Komisję Akredytacyjną oraz ewaluację podmiotów w prowadzonej działalności naukowej w obrębie dyscyplin naukowych. Z wynikami tych ocen związane będą finanse uczelni/podmiotów naukowych oraz uprawnienia do nadawania stopni. Z tego powodu poznanie nowych rozwiązań jest szczególnie ważne.

Szkolenie poprowadzą:
dr hab. Radosław Rybkowski, dr hab. inż. Justyna M. Bugaj

Czas trwania szkolenia: 10:00 - 16:00

Wśród tematów omawianych na szkoleniu zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • Prawo do prowadzenia kształcenia w zależności od typu uczelni:
  1. Uczelnie akademickie/badawcze – profile ogólnoakademickie.
  2. Uczelnie zawodowe – profile praktyczne oraz kształcenie specjalistyczne.
 • Posiadana kategoria naukowa a uprawnienia do prowadzenia studiów.
 • Kryteria oceny programowej:
  1. W świetle przepisów prawa powszechnego.
  2. W świetle przepisów szczegółowych Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 • Ocena kompleksowa:
  1. Istota oceny.
  2. Rola oceny wyróżniającej.
 • Ewaluacja jakości działalności naukowej.
 • Dyscypliny naukowe a ewaluacja działalności naukowej w uczelni akademickiej:
  1. Osoby prowadzące działalność naukową.
  2. Wpływ osób niepublikujących na wynik ewaluacji.
  3. Raportowanie osób prowadzących działalność naukową.
 • Rola doktorantów w ewaluacji naukowej.
 • Rezultaty działalności naukowej:
  1. Monografie naukowe:
   1. Definicja,
   2. znaczenie miejsca opublikowania.
  2. Artykuły naukowe:
   1. wykaz czasopism; tzw. „nowa lista czasopism”,
   2. punktowanie publikacji wieloautorskich,
   3. znaczenie własnych wydawnictw ciągłych.
 • Recenzowane materiały konferencyjne:
  1. Podstawy oceny typu peer review wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki.
  2. Strategia wyboru kluczowych osiągnieć.

Justyna Bugaj

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Częstochowskiej. Od lutego 2018 roku Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia UJ. Autorka licznych artykułów z zakresu strategicznego zarządzania uczelnią oraz procesów personalnych na uczelniach, a także wielu raportów i ekspertyz pisanych na zlecenie polskich i zagranicznych organizacji, w tym szkół wyższych, MNiSW i instytucji europejskich. Jest aktywną uczestniczką wielu krajowych i międzynarodowych projektów oraz konferencji. W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wpływów między strategią, zarządzaniem, jakością i relacjami z pracownikami, w ostatnim czasie w szczególnym stopniu zajmuje się badaniem rozwoju nauczycieli akademickich. W 2016 roku opublikowała monografię pt. Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce.

Radosław Rybkowski

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 2013; pierwsza habilitacja wydziałowa w dziedzinie nauk społecznych); doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalizacja – historia teatru amerykańskiego (Uniwersytet Jagielloński, 2000); od września 2016 roku dyrektor Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych; od stycznia 2016 roku – członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk społecznych i prawnych. Wielokrotny stypendysta różnych programów Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund; dwukrotny stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (New York University, 2004 i 2009); Visiting Professor w University of Rochester (2005 i 2008); dwukrotnie otrzymywał granty Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Kanady (2010 i 2012). W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wzajemnych wpływów pomiędzy polityką i kulturą; w szczególnym stopniu zainteresowany analizą północnoamerykańskiej oraz europejskiej polityki wobec szkolnictwa wyższego. Autor monografii z tej tematyki Upadek stopni – stopnie upadku, (2011) oraz Ziemią i pieniędzmi. Tworzenie federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w USA, (2012) oraz licznych artykułów, publikowanych w Polsce i za granicą.