warsztaty

5
lutego
2019

SPÓŁKI KOMUNALNE - ZMIANY W PRAWIE

koordynator: Iwona Brokowska Duda

5 lutego 2019 r.
10:00 Spółki komunalne w zmieniającym się otoczeniu prawnym – praktyczne warsztaty. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1182) i inne wybrane akty prawne w praktyce obrotu spółek komunalnych:
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym – zakres i cel regulacji, okoliczności przyjęcia ww. aktów prawnych, ich wpływ na działalność spółek komunalnych.
 • Stosowanie przepisów ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym przez spółki komunalne.
 • Polityka kadrowa w spółkach komunalnych w świetle zmian wprowadzonych w 2017 roku, w tym zmian wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz nowelizacji ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z późn. zm.).
 • Obrót udziałami w spółkach komunalnych w nowej rzeczywistości prawnej.
Emilia Topolnicka
(SSM Legal)
11:30 Przerwa, poczęstunek
11:50 Zadłużenie spółek komunalnych – dług samorządowy jako element państwowego długu publicznego.
 • Samorządowy dług publiczny a ograniczenia w jego zaciąganiu – ujęcie ustawowe, liczbowe i praktyczne.
 • Przesłanki zaciągania zadłużenia – JST kontra spółka komunalna.
 • Przyczyny transponowania długu JST do spółek komunalnych.
 • Dobry czy zły dług? Szanse i zagrożenia związane z transponowaniem długu do spółek komunalnych.
 • Zagrożenia związane z przekazywaniem zadłużenia do spółek komunalnych.
prof. dr hab. Beata Zofia Filipiak
(Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych. Instytut Finansów, Katedra Finansów)
13:30 Przerwa, poczęstunek
14:00 Kompleksowe dostosowanie działalności spółek komunalnych do przepisów RODO.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (polski skrót RODO lub angielski skrót GDPR) jest kompleksową regulacją, która kształtuje zasady przetwarzania danych osobowych osób fizycznych w sposób jednolity dla całej UE.
Celem wystąpienia jest przedstawienie praktycznego podejścia do ochrony danych osobowych w spółkach komunalnych. Wystąpienie będzie obejmowało następujące kwestie:
 1. Przypomnienie obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych (jakie obowiązki ciążą na administratorze danych osobowych i na czym polega przetwarzanie danych osobowych).
 2. Przedstawienie dopuszczalnych podstaw przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 RODO), przykładowe sytuacje i najczęstsze błędy (Kiedy rzeczywiście zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest konieczna? Jak RODO wpływa na współpracę z innymi podmiotami? Na czym polega powierzenie przetwarzania danych osobowych?).
 3. Omówienie zmian wynikających z RODO (przejrzystość, prawo do bycia zapomnianym, prawo do sprzeciwu, zgłoszenie naruszenia ochrony danych w ciągu 72 h przez Administratora Danych Osobowych, skarga do organu nadzorczego).
 4. Omówienie obowiązków spółek komunalnych wynikających z RODO (realizacja obowiązku informacyjnego, powołanie inspektora ochrony danych osobowych, prowadzenie rejestru kategorii czynności i rejestru czynności przetwarzania).
 5. Prześledzenie mechanizmów kontroli przestrzegania RODO (audyty wewnętrzne i kontrole Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz omówienie kar za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.
mecenas Agnieszka Jędrzejewska
(członek zespołu w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy )
15:30 Zakończenie warsztatów

Beata Zofia Filipiak

Profesor zwyczajny w Katedrze Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka ponad 200 krajowych i zagranicznych publikacji z zakresu zarządzania finansami, finansów jednostek samorządu terytorialnego, analizy ryzyka i analizy finansowej. Ostatnio zajmuje się w teorii i praktyce współpracą sektora samorządowego i przedsiębiorstw, a w szczególności praktycznymi aspektami partnerstwa publiczno-prywatnego oraz outsourcingu zadań publicznych. W obszarze praktycznego zainteresowania znajdują się problemy zadłużenia, jednostek samorządu terytorialnego, finansowania zadań oraz analiza ryzyka związana z instrumentami dłużnymi.
Praktyk bankowy, a następnie licencjonowany doradca podatkowy (od 1998 r.). Doradca i szkoleniowiec w wielu podmiotach i instytucjach.

Agnieszka Jędrzejewska

Członek zespołu w Dziale Prawa Administracyjnego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy, aplikant adwokacki przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym oraz sądowoadministracyjnym. Zajmuje się także aspektami prawnymi procesu inwestycyjnego, audytami nieruchomości oraz sprawami z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.
Doradza klientom w kwestiach wdrożenia zasad ochrony danych osobowych, prowadziła audyty przed i po wdrożeniu RODO oraz liczne szkolenia skierowane do sektora prywatnego i publicznego.
Doświadczenie zawodowe zdobyła w wojewódzkim sądzie administracyjnym oraz w administracji rządowej.

Emilia Topolnicka

Prawnik, członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.
W ramach działalności zawodowej specjalizuje się w prawie samorządowym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska. Autor i współautor opracowań naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa administracyjnego, prelegent na konferencjach branżowych z sektora gospodarki komunalnej.