szkolenie

13
lutego
2019

KSIĘGOWOŚĆ PROJEKTÓW UNIJNYCH

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m. in.: jak prawidłowo prowadzić ewidencję księgową operacji finansowanych dotacją zgodnie z Nową perspektywą 2014-2020, jak należy rozliczać wynagrodzenia oraz pozostałe wydatki, jak wypełniać wnioski o płatność, w tym wniosek o płatność końcową, przygotować dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków zgodnie z nowelizacjami przepisów, jak przechowywać i archiwizować dokumenty projektowe oraz wielu innych informacji przydatnych w realizacji i rozliczaniu projektu. Dodatkowo, bardzo ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie case studies przygotowanych przez prowadzącą oraz problemów zgłoszonych przez uczestników.

Korzyści dla uczestników:
1. Aktualizacja wiedzy związanej z księgowością w odniesieniu do projektów realizowanych przy wsparciu z funduszy europejskich.
2. Omówienie kwestii najnowszych zmian przepisów m.in nowelizacja VAT.
3. Wskazanie zmian w przepisach krajowych i unijnych w aspekcie księgowości w projektach współfinansowanych z UE.
4. Zdobycie wiedzy na temat zmian związanych z księgowością w Nowej Perspektywie 2014-2020.
5. Szczegółowe poznanie zasad, wedle których należy prowadzić księgowość w projektach współfinansowanych ze środków UE 2014-2020.
6. Możliwość poznania „najlepszych praktyk” w projektach finansowanych ze środków UE w aspektach księgowych.
7. Poznanie konsekwencji w przypadku błędnego prowadzenia księgowości w projektach finansowanych ze wsparciem UE.
8. Uczestnicy otrzymają wiedzę i narzędzie dzięki którym sprawnie będą mogli prowadzić księgowość w projektach UE zgodnie z obowiązującymi regulacjami Nowej Perspektywy 2014-2020
9. Przedstawione zostaną złożenia odnośnie dokumentacji księgowej wedle nowych rozporządzeń regulujących funkcjonowanie dofinansowań w okresie 2014-2020.
10. Omówienie zgłoszonych przez Państwa problemów i zagadnień. Możliwość indywidualnych konsultacji.

Szkolenie prowadzi: Radosław Gierałtowski, specjalista projektów europejskich oraz w dziedzinie prawo zamówień publicznych

Czas trwania szkolenia – od godz. 10.00 do ok. 16

Program:

 1. Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim
 2. Zmiany w Nowej Perspektywie 2014-2020
 3. Rzeczywiste aspekty regulacji wewnętrznych w zakresie rachunkowości w jednostce organizacyjnej w zależności od jej rodzaju:
  • polityka rachunkowości (dobre praktyki),
  • zakładowy plan kont
  • system informatyczny
 4. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości dla celów ewidencji operacji związanych z projektem
 5. Sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej z omówieniem przykładów
 6. Sposoby stosowania odpowiedniego kodu księgowego
 7. Kwestie szczegółowe związane z wprowadzeniem wyodrębnionej ewidencji lub kodu księgowego
  • wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
  • terminy i warunki przeksięgowań - w tym praktyczne przykłady
  • ewidencja i rozliczanie wydatków dotyczących dofinansowania do aktywów
  • ewidencja zwrotu części lub całości dotacji
  • dofinansowanie w sprawozdaniu finansowym
  • konsekwencje związane z brakiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
 8. Praktyczne wypełnianie obowiązku prowadzenia kontroli wyodrębnionej księgowości jako element kontroli na miejscu realizacji projektu
 9. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego
 10. Ogólne zasady dokumentowania wydatków oraz ich praktyczne zastosowanie
  • Wymagania wynikające z przepisów prawa
  • Szczególne wymagania dla dokumentacji projektowej - przykłady
 11. Rodzaje dokumentów wymagane dla poszczególnych rodzajów wydatków kwalifikowanych - Omówienie rzeczywistych przypadków dotyczących wynagrodzeń, środków trwałych, podróży służbowych, umów cywilnoprawnych itp.
 12. Środki trwałe w projektach – wartość początkowa, ewidencja, trwałość
 13. Archiwizacja dokumentów - najlepsze rozwiązania i rzeczywiste przykłady
  • terminy archiwizacji wynikające z przepisów prawa a termin wynikający z umowy o dofinansowanie
  • sposób archiwizacji (szczególne wymogi w projektach dofinansowanych z dotacji)
 14. Case studies - omówienie praktycznych przykładów (np. plany kont, opisywanie dokumentów, metody archiwizacji, zakańczanie projektu, itp.)
 15. Dokładne omówienie i rozwiązanie zagadnień zgłoszonych przez uczestników

Radosław Gierałtowski

Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.
Kluczowe kwalifikacje jakie posiada to planowanie, analiza finansowa, controlling finansowy oraz sprawozdawczość budżetowa i budżet zadaniowy, aplikacja i rozliczanie środków współfinansowanych z UE, zamówienia publiczne.
Autor publikacji z rozliczania środków europejskich, polityki Polski na tle UE. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako konsultant ds. Unii Europejskiej, pracownik i kierownik w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.
Zdobył także Certyfikat ukończenia szkolenia „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych” oraz szereg Certyfikatów z „Rozliczania projektów współfinansowanych z EU”, „Promocja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej”, „Prawo Zamówień Publicznych”, Seminarium dla menedżerów i pracowników administracji Województwa pt. „Przygotowani do Europy – składanie wniosków, wykorzystanie i rozliczanie europejskich środków pomocowych”, Szkolenie pt. „Pomoc publiczna w Unii Europejskiej”, „Praktyczne wykorzystanie nowoczesnych systemów teleinformatycznych (ICT) w zakresie zarządzania dokumentami i sprawami w urzędzie, przedsiębiorstwie, instytucji”, “Audyt zewnętrzny projektu unijnego”, “Zamówienia publiczne w aspekcie kontroli projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, “Dokumentacja rozliczeniowa środków unijnych- przygotowywanie i opisywanie dokumentów księgowych”, “Rozliczanie projektów współfinansowanych z EFS - weryfikacja i rozliczanie wniosków o płatność”, „Zasady kontroli projektów realizowanych w ramach PROW w latach 2014 – 2020”, „Ewaluacja, audyt i kontrola w projektach współfinansowanych z funduszy UE”, „Ocena funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce na tle wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej”, „Ocena wpływu realizacji PROW 2014-2020 na gospodarkę Polski”, „Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań związanych z Inwestycjami w środki trwałe, Podstawowymi usługami i odnową miejscowości na obszarach wiejskich oraz „LEADER” delegowanych do Samorządów Województw – PROW 2014 – 2020, Wyznaczenie wartości wskaźnika rezultatu Wzrost wartości dodanej brutto (GVA) dla gospodarstw korzystających z pomocy w ramach PROW 2014-2020”, „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności na rozwój obszarów wiejskich”.
Doświadczenie trenerskie zdobył szkoląc właścicieli firm i przedsiębiorstw, studentów, kadrę zarządzającą firm z sektora MSP.