szkolenie

28
marca
2018

JAK ZAPLANOWAĆ, NAPISAĆ I ZREALIZOWAĆ PROJEKT KREATYWNY DOFINANSOWANY ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

Cel szkolenia: Przygotowanie uczestników szkolenia do planowania i opracowywania dobrych projektów, w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz środków krajowych i prywatnych, poprzez przećwiczenie poszczególnych etapów opracowywania wykonalnych i spójnych projektów.

Adresaci szkolenia: Pracownicy sektora kreatywnego i kultury, animatorzy kultury, kadra zarządzająca sektora kultury. Na warsztaty zapraszamy z konkretnym pomysłem na projekt kreatywny/kulturalny, który w trakcie warsztatu będzie mógł być dopracowany zgodnie z dobrą praktyką logiki projektowej.

Korzyści dla uczestników:

  • Poznanie zasad planowania spójnego i kompletnego projektu (według Metodyki Zarządzania Cyklem Projektu).
  • Przećwiczenie kolejnych etapów planowania i opracowywania projektu zgodnie z logiką projektową.
  • Poznanie zasad i technik prawidłowego opracowywania projektu na konkretny konkurs grantowy.
  • Poznanie zasad prawidłowego wypełniania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu
  • Poznanie sposobów poszukiwania i wyboru partnera/partnerów do projektów partnerskich.
  • Możliwość dopracowania konkretnego, własnego pomysłu na projektu kreatywny/kulturalny.

Szkolenie poprowadzi: Agnieszka Dadak

28 marca 2018 r.
10:00 Logika planowania projektu cz.1: Uzasadnienie potrzeby realizacji – określanie celów – określanie grup docelowych.
11:30 Przerwa
11:45 Logika planowania projektu cz.2: Planowanie działań/zadań. Planowanie harmonogramu projektu. Planowanie zespołu projektowego. Współpraca partnerska w ramach projektu. Metody skutecznego poszukiwania i wyboru partnerów do projektu.
13:15 Przerwa na obiad
13:45 Logika planowania projektu cz.3: Planowanie i konstruowanie budżetu projektu. Określanie rezultatów projektu. Określanie ryzyka i sposobów przeciwdziałania.
15:15 Przerwa
15:30 Analiza zasobów projektodawcy pod kątem wykonalności projektu (kadra, zasoby techniczne, organizacyjne; doświadczenie). Metody sprawdzenia kwalifikowalności organizacji/ instytucji do ubiegania się o dofinansowanie. Procedura i techniki wypełniania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu.
17:00 Zakończenie szkolenia.
Firmy zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z koordynatorem

Agnieszka Dadak

Menadżer projektów, trener – ponad 10 lat doświadczenia w realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych; w tym wielo - partnerskich projektów międzynarodowych (m.in. w ramach PIW EQUAL, Leonardo da Vinci - Mobilność, Norweski Mechanizm Finansowy, Erasmus+, Program Nordyckiej Rady Ministrów, Europa dla Obywateli, Program FIO, Program ASOS) na rzecz instytucji kultury, organizacji pozarządowych i MŚP. W 2012 r. uzyskała certyfikat Project Management Professional, potwierdzający kompetencje w zarządzaniu wielo-partnerskimi międzynarodowymi projektami.
Magister psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2002); ukończone studia podyplomowe na kierunku “Zarządzanie projektem europejskim” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (2007); roczne studia w Szwecji, w Tollare Folkhögskola, w ramach stypendium Instytutu Szwedzkiego (2003-2004).
Trener warsztatów rekomendowany przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej “Integracja” (rekomendacja nr 31). Przeprowadziła ponad 400 godzin szkoleń z zakresu zarządzania partnerskimi projektami, w tym międzynarodowymi. Konsultantka sieci Eurodesk.