szkolenie

5
lutego
2019

PODATKOWE I RACHUNKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU

koordynator: Iwona Nowosielska

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej zasad zamknięcia roku obrachunkowego w tym przeprowadzenia inwentaryzacji, wyceny aktywów i pasywów, tworzenie rezerw kalkulacji podatku dochodowego bieżącego i odroczonego z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 2018r. Przedstawione zostaną zasady sporządzania sprawozdań finansowych za pośrednictwem jednolitego pliku kontrolnego oraz przesyłanie danych do Sądu, Urzędu Skarbowego.
Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest stosownym przepisem prawa.

Cel szkolenia:

 • Praktyczne przygotowanie do zastosowania nowych zasad sporządzania sprawozdań finansowych w strukturze JPK.
 • Na szkoleniu poruszone zostaną najważniejsze kwestie dotyczące procesu zamknięcia roku obrachunkowego w zakresie bilansowym jak również podatkowym.
 • Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych.
 • Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za sporządzanie sprawozdań finansowych oraz kalkulację podatku.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • uczestnicy dowiedzą się o aktualnie wprowadzonych zmianach w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych za rok 2018,
 • dzięki przedstawieniu licznych wyjaśnień uczestnicy w praktyce zapoznają się z trudnymi zagadnieniami i znajdą odpowiedzi na skomplikowane pytania,
 • przekazana wiedza wpłynie na poziom i jakość wykonywania obowiązków służbowych.

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy działów księgowości,
 • główni księgowi,
 • doradcy podatkowi,
 • biegli rewidenci,
 • właściciele firm.

Czas szkolenia od 10:00 do 16:00.

Zagadnienia omawiane podczas szkolenia:

 • Proces zamknięcia ksiąg rachunkowych,
 • Zakres i szczegółowość sprawozdania finansowego,
 • Sporządzanie sprawozdania finansowego zgodnie z JPK_ Sprawozdanie finansowe – terminy i zasady przekazywania danych,
 • Badanie sprawozdania finansowego - kiedy obowiązek,
 • Zmiany w zasadach sporządzania, przekazywania i czasie przechowywania sprawozdań finansowych,
 • Zatwierdzanie sprawozdania finansowego,
 • Inwentaryzacja,
 • Wycena aktywów i pasywów na koniec roku,
 • Rezerwy,
 • Zasady polityki rachunkowości w JPK_ Sprawozdanie finansowe
 • Dane porównywalne i porównywalność,
 • Bilans za rok 2018 – nadrzędne zasady sporządzania sprawozdania,
 • Rachunek zysków i strat za rok 2018 – treść i postać,
 • Dodatkowe informacje i objaśnienia 2018,
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym 2018,
 • Rachunek przepływów pieniężnych 2018,
 • Sprawozdanie z działalności 2018,
 • Deklaracja kontynuowania działalności 2018,
 • Zasady prezentacji sprawozdania finansowego przesyłanego elektronicznie zgodnie ze strukturą JPK
 • Kalkulacja dochodu i podatku bieżącego oraz odroczonego za rok 2018,
 • Koszty i przychody podatkowe na przełomie roku – zasady ujmowania,
 • Wydatki na usługi niematerialne a KUP – nowe zasady.

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej, Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowe Studia Pedagogiczne na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej.
Posiada licencję Ministerstwa Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, certyfikat potwierdzony egzaminem w zakresie kompetencji do pełnienia funkcji Inspektora ochrony Danych kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA,
Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, finansowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych i usługowych.
Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych z zakresu compliance, zarządzania zasobami ludzkimi, podatków, analizy finansowej, Jednolity Plik Kontrolny.
Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej z zakresu podatków, prawa bilansowego, prawa pracy, leasingu w ujęciu podatkowym i bilansowym, RODO w księgowości i HR.