warsztaty

29
stycznia
2019

OSTATNIE ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (ELEKTRONIZACJA I RODO) I NAJCIEKAWSZE ORZECZNICTWO KIO – największe wyzwania i praktyczne problemy - praktyczne aspekty najnowszych nowelizacji PZP wraz z przeglądem najnowszego orzecznictwa KIO

koordynator: Iwona Nowosielska

W dniu 22 czerwca 2016 r. uchwalono największą od lat nowelizację ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: „Pzp”). Weszła ona w życie w dniu 28 lipca 2016 r. Celem nowelizacji było wdrożenie nowych dyrektyw wspólnotowych 2014/24/UE i 2014/25/UE.

W kolejnych latach do ustawy Pzp wprowadzono lub planuje się wprowadzić szereg zmian, które choć nie są przedmiotem tak rozbudowanej i rewolucyjnej nowelizacji jak wspomniana wyżej ustawa z 2016 r., to jednak również mają istotne znaczenie z punktu widzenia stosowania ustawy przez wykonawców i zamawiających. Przykładem jest kwestia elektronizacji procesu udzielania zamówienia publicznego jak również planowane zmiany związane w RODO.

Celem warsztatów jest przegląd wybranych zagadnień z zakresu Prawa zamówień publicznych, które zostały wprowadzone do ustawy w roku 2018, lub których wprowadzenie jest planowane w najbliższym czasie, zarówno poprzez bezpośrednie zmiany w Pzp jak i poprzez uchwalanie innych aktów prawnych, a także przedstawienie najnowszego orzecznictwa KIO mającego istotne i praktyczne znaczenie zarówno dla zamawiających jak i wykonawców.

Warsztaty poprowadzą:
Radca Prawny Tomasz Krzyżanowski
Radca Prawny Piotr Nepelski

29 stycznia 2019 r.
10:00 Elektronizacja – rezygnacja z formy papierowej ofert, dokumentów i oświadczeń:
 • Elektronizacja zamówień publicznych poniżej „progu unijnego”.
 • Platforma centralna e-zamówienia a platformy e-usług.
 • Mini-portal e-Zamówienia UZP
 • Przegląd i ogólna charakterystyka zmian w przepisach w tym w rozporządzeniach wykonawczych (rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów) w zakresie elektronizacji:
  1. forma składania ofert i innych dokumentów i oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
  2. komunikacja wykonawca – zamawiający,
  3. wymagania informacyjne zamawiającego wobec wykonawców (SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu),
  4. poświadczanie za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej, kiedy kopia a kiedy oryginał,
  5. możliwość skorzystania przez zamawiającego z posiadanych –papierowych – oświadczeń w nowych postępowaniach,
  6. forma pełnomocnictwa, wadium, zobowiązania do udostępnienia zasobów,
  7. kto powinien posiadać podpis elektroniczny po stronie wykonawców i zamawiających,
  8. ustawowe warunki zastosowania tradycyjnej formy papierowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (wyjątek).
 • Odpowiedzialność zamawiającego, wykonawcy i dostawcy platformy zakupowej za nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu i oprogramowania:
  1. obowiązek informacyjny zamawiającego a odpowiedzialność z tytułu problemów ze złożeniem oferty przez wykonawców,
  2. rozgraniczenie odpowiedzialności zamawiającego, wykonawcy oraz dostawcy platformy zakupowej.
11:45 RODO w prawie zamówień publicznych – omówienie najważniejszych aspektów wprowadzonych i planowanych zmian w ustawie Pzp:
 1. Obowiązek informacyjny wobec osób, których dane osobowe są pozyskiwane w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 2. RODO a warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych; wymaganie certyfikatów RODO:
  1. certyfikacja w rozumieniu RODO,
  2. certyfikat jako warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  3. certyfikat jako kryterium oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 3. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 – zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych
12:45 Przerwa na obiad
13:15 Wybrane inne istotne zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych i ustawach około zamówieniowych:
 • Zmiana przesłanki unieważnienia postępowania z art. 93 ust. 1a Pzp
 • Zmiana przesłanki odrzucenia oferty z art. 89 ust. 1 pkt. 7d Pzp
 • Środki komunikacji elektronicznej – nowa definicja.
 • Tajemnica przedsiębiorstwa po nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (nowe obowiązki wykonawców dla zachowania tajemnicy).
 • E-Fakturowanie w zamówieniach publicznych od 18 kwietnia 2019 r.
14:15 Przerwa na kawę
14:30 Specyfika zmian w umowach o wykonanie zamówienia publicznego:
 • Specyfika umów o wykonanie zamówienia publicznego
 • Kiedy można zmienić umowę o wykonanie zamówienia publicznego:
  1. Przesłanki umowne zmiany umowy.
  2. Przesłanki ustawowe zmiany umowy.
  3. Zdefiniowanie zmian istotnych i nieistotnych zgodnie z ustawą oraz orzecznictwem TSUE.
 • Zawarcie ugody pomiędzy wykonawcą a zamawiającym w kontekście przepisów o zmianie umowy.
 • Zmiana zawartych umów o wykonanie zamówienia publicznego dostosowująca do wymagań RODO w kontekście art. 144 Pzp.:
  1. weryfikacja zawartych umów i ich zmiana w kontekście wymagań RODO
16:00 Zakończenie warsztatów

Tomasz Krzyżanowski

Ekspert prawny w zakresie zamówień publicznych z ponad 10-letnim doświadczeniem. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT, stojąc na czele zespołu Prawa zamówień publicznych. Współpracował z wieloma dużymi podmiotami, przede wszystkim z branży IT, wspierając zarówno klientów będących wykonawcami, jak i zamawiających. Doświadczony pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych i skargowych w dziedzinie zamówień publicznych. Doradza klientom kancelarii we wszystkich sprawach związanych z prawem zamówień publicznych i prawem cywilnym. Wspiera zamawiających również jako biegły i ekspert z zakresu zamówień publicznych przy komisjach przetargowych.
Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Kancelarii Sejmu, w Biurze Inwestycji i Zamówień Publicznych, a także w Grupie Doradczej Sienna. Brał także udział, jako jeden z ekspertów prawnych, w projekcie badania systemu prawa zamówień publicznych w krajach korzystających ze wsparcia Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w roku 2011, zwieńczonym publikacją EBRD Public Procurement Assessment. Review of laws and practice in the EBRD region 2011.
Doświadczony trener w zakresie prawa zamówień publicznych. Autor artykułów o zamówieniach publicznych w branży IT oraz współautor publikacji Zamówienia na sprzęt i usługi informatyczne. Analiza siwz w kontekście roli działu IT.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, British Centre for English Legal Studies Uniwersytetu Warszawskiego (studia prawnicze w języku angielskim) oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie (studia podyplomowe z zamówień publicznych).

Piotr Nepelski

Ekspert prawny w zakresie prawa IT i zamówień publicznych. Doradza klientom kancelarii w sprawach związanych z prawem zamówień publicznych i prawem cywilnym.
Posiada duże doświadczenie w przygotowywaniu i negocjowaniu umów IT. Wspierał klientów na każdym etapie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, włącznie z występowaniem przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądem. Doradzał klientom także przy wykonywaniu umów w sprawie zamówienia publicznego, w tym przy sporach przedsądowych i sądowych.
Doradza zamawiającym przy największych postępowaniach na dostawy i usługi IT. Zajmował się m.in. kompleksową obsługą prawną przy postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego przez Skarb Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad pn. “Krajowy System Poboru Opłat wraz z czynnościami związanymi z Poborem Opłaty Elektronicznej oraz z czynnościami związanymi z Poborem Opłaty za Przejazd”.
Posiada doświadczenie także w zakresie realizacji umów o roboty budowlane – doradzał m.in. generalnemu wykonawcy budowy pawilonu Polski na światowej wystawie Expo 2015 w Mediolanie oraz wykonawcy adaptacji stadionu PGE Narodowy na potrzeby szczytu NATO w roku 2016 w Warszawie.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kursu prawa angielskiego prowadzonego przez British Law Centre oraz kursu prawa amerykańskiego prowadzonego przez Center for American Law Studies przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.