szkolenie

22
stycznia
2019

KONTROLA ZUS – PRZEBIEG, UCZESTNICY, DOKUMENTACJA

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Cel szkolenia – Szkolenie pozwoli poszerzyć wiedzę z zakresu postępowania kontrolnego prowadzonego przez ZUS. Przede wszystkim słuchacze poznają proces kontroli jako wzajemną relację praw i obowiązków uczestników postępowania. W trakcie szkolenia zostanie zaprezentowany przebieg kontroli w perspektywie prawa i rachunkowości. Wiedza zdobyta na szkoleniu umożliwi podjęcie skutecznej polemiki z ustaleniami kontroli. Przede wszystkim szkolenie pozwoli na takie przygotowanie się do kontroli, aby przebiegała ona bez zbędnych emocji.

Grupa docelowa szkolenia – osoby zarządzające podmiotami podlegającymi kontroli ZUS, pracownicy Wydziałów personalnych, księgowi.

Szkolenie prowadzi - Robert Sieńko, wieloletni Zastępca Dyrektora Oddziału i Inspektor kontroli kierujący Wydziałem Kontroli Płatników Składek, ZUS, oddział w Legnicy.

Czas trwania szkolenia – od godz. 10.00 do ok. 16

Program:
1. Podstawy prawne przeprowadzania kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
2. Czynności przed wszczęciem kontroli.
3. Wszczęcie postępowania kontrolnego
4. Miejsca przeprowadzania kontroli.
5. Miejsca przechowywania dokumentacji podlegającej kontroli.
6. Inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prawa i obowiązki.
7. Reglamentacja czasu trwania kontroli.
8. Problematyka kolizji z kontrolami prowadzonymi przez inne organy, instytucje.
9. Pozostali uczestnicy postępowania kontrolnego – płatnik, ubezpieczony, świadek.
10. Problematyka udziału pełnomocnika w postępowaniu kontrolnym.
11. Prowadzenie kontroli pod nieobecność płatnika składek.
12. Postepowanie dowodowe.
13. Zabezpieczanie dowodów w postepowaniu kontrolnym ZUS.
14. Kontrola planowa a kontrola doraźna.
15. Analiza tytułów podlegania ubezpieczeniom pod kątem nieważności czynności prawnej – pozorność, groźba, obejście przepisów ustawy, nadużycie prawa podmiotowego.
16. Protokół kontroli – sposoby prezentowania ustaleń. Jak czytać protokół kontroli.
17. Instytucja zastrzeżeń do ustaleń protokołu kontroli.
18. Obowiązek sporządzenia przez płatników dokumentów korygujących.
19. Protokół kontroli jako podstawa wydania decyzji administracyjnej.
20. Wykroczenia związane z realizacją uprawnień kontrolnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
21. Analizy kontrolne w podmiotach nie prowadzących ksiąg rachunkowych.
22. Analizy kontrolne w podmiotach podlegających przepisom Ustawy O rachunkowości.
23. Sesja pytań uczestników.

Robert Sieńko

Wykładowca, który potrafi mówić do rzeczy i do ludzi.
Prawnik, doświadczony trener z wieloletnią praktyką zawodową. Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, rachunkowości w ramach studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Uczestnik programu doktoranckiego w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, licznych treningów i szkoleń doskonalących umiejętności menedżerskie i dydaktyczne.
Zrealizował ponad 1500 godzin szkoleniowych dotyczących procedur kontrolnych, rachunkowości, organizacji pracy. Wieloletni członek Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, autor pytań egzaminacyjnych.
Z dużą skutecznością znajdował rozwiązania problemów w oparciu o ogromną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zarządzaniu. Ceniony za umiejętność mówienia w prosty sposób o złożonych sprawach.