szkolenie

19
grudnia
2018

RODO W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie poprowadzą:
Mecenas dr Marlena Sakowska-Baryła
Mecenas Magdalena Czaplińska

Czas trwania szkolenia od 10 do 16.

Program
Blok I
Kategorie danych osobowych w procedurach PZP - w jaki sposób zgodnie z zasadami RODO wykazywać w rejestrach, ewidencjach i upoważnieniach dane pozyskiwane w procesie realizacji zamówień publicznych.
Kategorie osób, których dane dotyczą w procedurach PZP – legalność przetwarzania danych i ich zbieranie danych w poszczególnych trybach postępowań według PZP – konsekwencje prawne dla Zamawiającego.
Przyjmowanie oświadczeń i wyjaśnień w procedurach PZP – wpływ posiadanych danych osobowych pozyskiwanych w ramach oświadczeń i wyjaśnień na dokumentację prowadzoną przez Zamawiającego.

Blok II
Obowiązki informacyjne – sposób wykonywania, treść obowiązków, dokumentowanie wykonania.
Realizacja wytycznych Prezesa UZP – studium przypadków.

Blok III
Weryfikacja zdolności potencjalnego wykonawcy – sposoby weryfikacji, zakres zagadnień merytorycznych.
Listy kontrolne w procedurach PZP – na jakim etapie wykonywać, jak regulować w procedurach, w jaki sposób wykazywać w dokumentach.

Blok IV
Opisywanie przedmiotu zamówienia - jak realizować zasady ochrony prywatności w zgodności z regułami konkurencyjności.

Blok V
Wzory umów zgodne z RODO – wymogi obligatoryjne umów, postanowienia wykonawcze, zabezpieczenia umowne, obowiązki dokumentacyjne.

Magdalena Czaplińska

Partner w SBC Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., od 2008r. wykonuje zawód radcy prawnego, w ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych, uczestnik konferencji naukowych oraz branżowych seminariów poświęconych problematyce IT oraz zagadnieniom prawa samorządowego.

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezesem SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Polskiej Akademii Nauk, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W ponad 500 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/
FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A
Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/