seminarium

27
listopada
2018

XIV edycja MEDICA INFO "TECHNOLOGICZNE POSTĘPY TELEMEDYCYNY ZMIANY W ŚRODOWISKU TECHNOLOGICZNYM I PRAWNYM"

koordynator: Iwona Nowosielska

Problemy związane z wdrażaniem i postępami tele-medycyny można zakwalifikować do dwóch grup : a. nowe rozwiązania technologiczne ; b. kwestie prawno – organizacyjne oraz standaryzacyjne. Program proponowanego seminarium daje możliwość pozyskania wiedzy w obydwu tych dziedzinach. Dopiero progresywność w obu obszarach pozwala skutecznie wykorzystywać potencjał telemedycyny. Również rozwój rozwiązań mobilnych jest niezmiernie ważnym czynnikiem sprzyjającym nowym technologiom medycznym.

Seminarium kierowane jest do:
- lekarzy wszystkich specjalności
- administracji przychodni, szpitali, etc
- wydziałów zdrowia administracji publicznej
- szkół i uczelni medycznych

27 listopada 2018 r.
10:00 Wykorzystanie smartfonów w telemedycynie, ze szczególnym uwzględnieniem przypadków kardiologicznych.
dr Bartłomiej Orlik
(kierownik Centrum Monitorowania Serca AHP w Tychach)
11:00 Telemedycyna w kardiologii - nowe rozwiązania.
Dr Łukasz Kołtowski
(Uniwersytet Medyczny w warszawie)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 iWound pierwsza na świecie aplikacja monitoringu ran pooperacyjnych
dr n med Jarosław Cwaliński
(Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu)
13:30 Telemedycyna a planowane wdrożenie obligatoryjności elektronicznej dokumentacji medycznej.
Andrzej Osuch
(Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej, Grupa LUX MED)
14:30 Przerwa na kawę
14:45 Bariery prawne i organizacyjne telemedycyny. Jak skutecznie wykorzystać potencjał telemedycyny w systemie opieki zdrowotnej? Standardy w telemedycynie jako rozwiązania podnoszące jakość. Nowe wymagania (w projektowanym rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia) dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
Mec. Jan Pachocki
(Kancelaria DZP)
16:00 Zakończenie wydarzenia

Jan Pachocki

Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla firm farmaceutycznych, aptek oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków z Narodowym Funduszem Zdrowia, odpowiedzialności lekarzy oraz zagadnień informatyzacji służby zdrowia, a także pozostałych przepisów ustawy o działalności leczniczej. W zakresie prawa medycznego doradza w kwestiach związanych z systemami ochrony zdrowia, włączając w to finansowanie świadczeń zdrowotnych, tworzenie i restrukturyzację podmiotów leczniczych, telemedycynę oraz ubezpieczenia zdrowotne.
Koordynator prac nad raportem „Jak skutecznie wykorzystać potencjał telemedycyny w polskim systemie opieki zdrowotnej?”. Aktywnie zaangażowany w prace Fundacji Telemedyczna Grupa Robocza.
Doradzał m.in. MZ, CSIOZ, w obszarze doradztwa regulacyjnego z zakresu ochrony zdrowia. Jego zakres doradztwa dla firm farmaceutycznych obejmuje zasady przetwarzania danych medycznych, w tym w zakresie prowadzonych badań klinicznych, analizę umów na badania kliniczne, kwestie związane z dystrybucją, marketingiem oraz aspekty healthcare (finansowanie świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych, stosunki ze świadczeniodawcami).