seminarium

20
listopada
2018

XVIII Forum Administratorów Koordynatorów i Redaktorów BIP

koordynator: Iwona Brokowska Duda

W 2018 r. nastąpiły istotne zmiany w ochronie danych osobowych, ponieważ zaczęły obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochroni danych (RODO) oraz nowa ustawa o ochronię danych osobowych. Zmiany w ochronie danych osobowych rzutują również na dostęp do informacji publicznej oraz ponowne wykorzystywanie informacji publicznych. Dlatego głównym tematem tegorocznego forum będą relacje miedzy dostępem do informacji publicznej (ponownym wykorzystywaniem) oraz ochroną danych osobowych. W trakcie obrad nie zabraknie także omówienia aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych w sprawach dostępu do informacji publicznych.
Tematami Forum dotyczącymi elektronicznych trybów udostępniania informacji publicznej będą zagadnienia związane z tworzeniem bardziej przyjaznych stron BIP oraz standard prowadzenia jawnego rejestru umów online.

Redakcja programu i prowadzenie obrad: adw. dr Grzegorz Sibiga

20 listopada 2018 r.
10:00 Rozpoczęcie obrad, kilka zdań na początek
adw. dr Grzegorz Sibiga
(Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, Instytut Nauk Prawnych PAN)
10:10 Podstawowe zasady dostępu do informacji publicznej ukształtowane w orzecznictwie sądów administracyjnych
 • Pojęcie informacji publicznej, w tym dokumentu wewnętrznego, dokumentu prywatnego i informacji technicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych,
 • Pojęcie i informacji przetworzonej w orzecznictwie sądów administracyjnych,
 • Treść wniosku o dostęp do informacji publicznej i zasady rozpatrywania wniosków w orzecznictwie sądów administracyjnych,
 • Zasady dostępu do informacji przetworzonej, z szczególnym uwzględnieniem rozumienia pojęcia szczególnie istotne dla interesu publicznego w orzecznictwie sądów administracyjnych,
 • Prowadzenie BIP w orzecznictwie sądów administracyjnych
dr Agnieszka Piskorz-Ryń
(Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
11:10 RODO a dostęp do informacji publicznej
 • Określone w RODO zasady dostępu do dokumentów urzędowych zawierających dane osobowe
 • Relacje między RODO oraz ustawą o dostępie do informacji publicznej
 • Zakres stosowania nowej ustawy o ochrony danych osobowych w kontekście szczególnych przepisów dotyczących dostępu do informacji i ochrony informacji
 • Prawa osób, których dane dotyczą oraz ich realizacja, jeżeli dane osobowe stanowią udostępnianą informację publiczną
 • Pierwsze orzeczenia sądów dotyczące relacji dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych na gruncie RODO
adw. dr Grzegorz Sibiga
(Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, Instytut Nauk Prawnych PAN)
12:10 Przerwa na lunch
Zmiany w ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznej
12:40 Nowelizacja ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego dostosowująca do przepisów RODO
 • Cel nowelizacji.
 • Relacja prawa do ochrony danych osobowych z prawem do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.
 • Uproszczenia dla podmiotów zobowiązanych.
 • Uproszczenia dla użytkowników.
Anna Gos
(Ministerstwo Cyfryzacji )
13:00 Projekt nowej dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 • Cele nowej dyrektywy i wybór instrumentu prawnego;
 • Nowy zakres podmiotowy dyrektywy (kolejne podmioty zobowiązane do przekazywania swoich zasobów do ponownego wykorzystywania);
 • Nowy zakres przedmiotowy (nowe kategorie informacji sektora publicznego włączone w zakres ponownego wykorzystywania);
 • Wzmocnienie znaczenia bezwnioskowego trybu ponownego wykorzystywania (interfejs programistyczny API i pojęcie danych dynamicznych);
 • Zakres przyszłego aktu wykonawczego do dyrektywy (pojęcie danych o wysokiej wartości);
 • Pozostałe zmiany (opłaty i ograniczenia).
Dominik Sybilski
(Instytut Nauk Prawnych PAN, Ministerstwo Cyfryzacji)
13:25 Panel dyskusyjny: Praktyczne problemy rozpatrywania indywidualnych spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych w aktualnym stanie prawnym
Uczestnicy panelu: dr Agnieszka Piskorz-Ryń, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, adw. dr Grzegorz Sibiga, Dominik Sybilski
14:00 przerwa na kawę
14:20 Nowe obowiązki i trendy w zakresie organizacji i prezentacji treści na stronach podmiotowych BIP
 • Obowiązki publikacyjne wynikające z nowej kadencji władz samorządowych
 • Udostępnianie formularzy interaktywnych (możliwości i zagrożenia)
 • BIP w nowym Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce
 • Projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
inż. Rafał Kula
(Logonet, Audytor BIP)
15:20 Jawny rejestr umów online – omówienie zasad organizacji i funkcjonowania na przykładzie rejestru Ministerstwa Cyfryzacji
 • Wprowadzenie do tematu otwarcia rejestru umów i zamówień w administracji państwowej i jednostkach samorządu terytorialnego
 • Cele osiągane poprzez otwarcie rejestrów umów
 • Otoczenie prawne na tle historycznych prób regulacji przedmiotu
 • Tworzenie rejestru w instytucjach
 • Publikacja na portalu Otwarte Dane
Jacek Żuchowicz
(Ministerstwo Cyfryzacji)
16:00 Podsumowanie i zakończenie Forum
adw. dr Grzegorz Sibiga
(Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy, Instytut Nauk Prawnych PAN

Anna Gos

Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi i Pełnomocnik ds. otwartości danych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Specjalistka w zakresie prawa administracyjnego, legislacji i zarządzania projektami. Od 2008 r. zaangażowana w szereg projektów związanych z informatyzacją, wdrażaniem programu otwierania danych, ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego i wdrożeniem oraz rozwojem portalu Dane.gov.pl. Autorka publikacji dotyczących ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego i otwierania danych.

Rafał Kula

Specjalista z zakresu prawa dostępu do informacji publicznej, praktyk popularyzujący wiedzę o efektywnym prowadzeniu stron BIP, autor artykułów i ekspertyz z tej dziedziny. Wieloletni dyrektor Logonet Sp. z o.o.: koordynator niemal 400 wdrożeń podmiotowych stron BIP, współautor systemów BIPLO (Biuletyny prowadzone z ich wykorzystaniem zdobyły dwie pierwsze nagrody w konkursie MSWiA na „Przejrzystą stronę BIP”). Audytor BIP (kompleksowo skontrolował ponad 70 Biuletynów). Doświadczony wykładowca i trener. W 2013 r. aktywnie współpracował z Departamentem Audytu Sektora Finansów Publicznych w Ministerstwie Finansów. Obecnie członek zespołu ds. informacji publicznej i informacji sektora publicznego, który został powołany w ramach Rady do Spraw Cyfryzacji przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji.

Agnieszka Piskorz-Ryń

Jest doktorem nauk prawnych, adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji UKSW. Jest specjalistą w zakresie dostępu do informacji publicznej i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, autorem wielu publikacji z tej dziedziny, doświadczonym trenerem z zakresu dostępu do informacji publicznej. Autorką wielu opinii dotyczących ustawy o dostępie do informacji publicznej, w tym współautorem ekspertyzy wykonanej na zlecenie MAiC przedstawiającej w sposób kompleksowy propozycje zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Była członkiem okrągłego stołu ds. informacji publicznej, obecnie członkiem-ekspertem Rady ds. Informacji Publicznej przy Radzie ds. Cyfryzacji. Była jednym z koordynatorów w projekcie „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym”, którego celem jest przedstawienie propozycji zmian legislacyjnych w zakresie dostępu do informacji i jego ograniczeń.

prof. Grzegorz Sibiga

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Prawnych PAN, adwokat, wykładowca akademicki, partner w kancelarii Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy kierujący zespołem zajmującym się wdrażaniem i stosowaniem RODO, kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych PAN, kierownik studiów podyplomowych w INP PAN dla inspektorów ochrony danych, przewodniczący Rady Naukowej SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.
Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w problematyce ochrony danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, e-administracji, a także postępowania administracyjnego. Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych w tym zakresie.
Uczestniczył w pracach organów doradczych specjalizujących się w cyfryzacji i ochronie danych osobowych: wiceprzewodniczący Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IV kadencja GIODO) oraz członek: Rady do Spraw Cyfryzacji Ministra Cyfryzacji (I kadencja), Rady Informatyzacji Ministra Administracji i Cyfryzacji (IV kadencja) oraz Komitetu Naukowego Giełdy Papierów Wartościowych. Obecnie członek Rady Służby Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. W 2020 r. otrzymał doroczną Nagrodę im Michała Serzyckiego przyznawaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dominik Sybilski

Naczelnik Wydziału w Departamencie Zarządzania Danymi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; asystent w Zakładzie Prawa Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Członek Public Sector Information Group przy Komisji Europejskiej. Prawnik i legislator. Autor publikacji z zakresu dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, otwartych danych i ochrony danych osobowych.

Jacek Żuchowicz

Od blisko 25 lat związany z branżą IT w administracji rządowej. Zebrał duże doświadczenie w pracy nad informatyzacją urzędów, nierzadko w pracach o charakterze prekursorskim. W ostatnich latach, pracując w Ministerstwie Cyfryzacji, zajmował się m.in. wspieraniem udostępniania informacji publicznej poprzez BIP i Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej, a obecnie, w ramach Wydziału Polityki Otwierania Danych, współpracuje przy rozwoju Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej wraz z jego serwisem internetowym – portalem otwartych danych – DanePubliczne.gov.pl, wdrażaniu rządowego Programu Otwierania Danych Publicznych oraz realizacji projektu POPC „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”. Głównymi obszarami działania są rozwiązania techniczne i standardy udostępniania danych oraz wspieranie merytoryczne dostawców danych przy wyborze i tworzeniu źródeł i zasobów danych do udostępniania w możliwie najwyższym stopniu otwartości i posiadających jak najwyższy potencjał ponownego wykorzystywania.