seminarium

23
października
2018

ELEKTRONICZNY PRZEKAZ DANYCH W RACHUNKOWOŚCI KORZYŚCI I ZAGROŻENIA, WYROKI SĄDOWE ZA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

koordynator: Iwona Nowosielska

23 października 2018 r.
10:00 Korzyści i zagrożenia związane z wdrażaniem procesu cyfryzacji w księgowości. Obszary ryzyka w procesie informatyzacji rachunkowości:
 • Proces cyfryzacji w rachunkowości a uwarunkowania prawne.
 • Archiwizacja i przetwarzanie danych.
 • Odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań i elektroniczny transfer danych.
Dr Grażyna Voss
(adiunkt w Katedrze Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego w Bydgoszczy, Warsaw Branch Secretary-General of International Engineering and Technology Institute (IETI))
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Kontrola wewnętrzna zinformatyzowanej rachunkowości
(zaproszenie zostało skierowane)
14:00 Przerwa
14:20 Prezentacja: Działy finansowo – księgowe a RODO. Skutki nowych przepisów dla pracowników działów księgowych i kadrowo-płacowych:
 • Nowe umowy powierzenia określające obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych.
 • Spełnienie obowiązku informacyjnego zgodnie z RODO w odniesieniu do kandydatów do pracy, pracowników i współpracowników.
 • Udzielenie upoważnień do przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych – zgodnie z zasadami RODO.
 • Definicja przetwarzania danych osobowych – kiedy jesteśmy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych pracownika, zleceniobiorców i podwykonawców.
 • Lista osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz zakres upoważnienia.
 • Obowiązek zabezpieczenia danych.
 • Dane osobowe a lista płac i raporty ZUS – zasady przechowywania i zabezpieczania danych osobowych.
 • Elektroniczna dokumentacja pracownicza w 2019r.
 • Skrócenie okresu przechowywania danych do 10 lat dla zatrudnionych od 01.01.1999r.
Barbara Dąbrowska
(Accounting & HR Services)
16:00 Zakończenie seminarium

Barbara Dąbrowska

Absolwentka studiów MBA Uniwersytetu Warszawskiego akredytowanych przez Bloomsburg University of Pennsylvania i Bergische Universität Wuppertal ukończyła również studia podyplomowe Akademię Spółek (poprzednia nazwa Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) w Szkole Głównej Handlowej, Menadżerskie studia podyplomowe dla Kadry Nowoczesnej Gospodarki – Zarządzanie Kompetencjami na Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowe Studia Pedagogiczne na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego Studia magisterskie ukończyła na kierunku finansów i bankowości - ścieżka rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej.
Posiada licencję Ministerstwa Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, certyfikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, certyfikat potwierdzony egzaminem w zakresie kompetencji do pełnienia funkcji Inspektora ochrony Danych kontynuuje zdobywanie uprawnień z zakresu ACCA,
Wiedza i doświadczenie to ponad 20 letnia praktyka zawodowa na stanowiskach zarządczych wyższego szczebla związanych z finansami, księgowością, płacami, zarządzaniem zasobami ludzkim, compliance w firmach audytorskich z wielkiej czwórki, finansowych, produkcyjnych, budowlanych, handlowych i usługowych.
Autorka wielu publikacji w formie artykułów branżowych z zakresu compliance, zarządzania zasobami ludzkimi, podatków, analizy finansowej, Jednolity Plik Kontrolny.
Przekazująca swoją wiedzę podczas webinariów i szkoleń o charakterze zamkniętych jak również organizowanych w formie otwartej z zakresu podatków, prawa bilansowego, prawa pracy, leasingu w ujęciu podatkowym i bilansowym, RODO w księgowości i HR.