szkolenie

17
października
2018

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM BADAWCZYM W JEDNOSTKACH PUBLICZNYCH NA PRZYKŁADZIE NAJLEPSZYCH POLSKICH I EUROPEJSKICH ROZWIĄZAŃ

koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie ma charakter praktyczny, ma odpowiedzieć na pytania jak jakie nurtują każdego kierownika projektu który rozpoczyna lub już realizuje swój projekt w jednostce badawczej. Podczas szkolenia przedstawione zostaną doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektów, w tym procedur związanych z przeprowadzaniem kontroli i audytów.
Na szkoleniu będzie możliwość przedyskutowania wielu aspektów odnoszących się do zarządzania projektem począwszy od wymogów stawianych przez umowy przez Komisję Europejską i jej agencje MNiSW, NCN, NCBiR poprzez zapisy w umowach konsorcjum, zasady realizacji projektu (koszty osobowe, sposoby zatrudnianie, premiowanie, ewidencja czasu pracy, dokonywanie zakupów towarów i usług, zamówienia publiczne, podatek VAT, płynność finansowa projektu, różnice kursowe, raportowanie), aż do fazy audytów i kontroli.
Szkolenie pozwoli usystematyzować i zaktualizować wiedzę uczestników niezależnie od ich poziomu zaawansowania oraz funkcji pełnionych w jednostce (pracownik naukowy, dydaktyczny, administracja) a podczas dyskusji postaramy się rozwiązać indywidualne problemy pojawiające się w realizacji projektu w oparciu o praktyczne doświadczenie prowadzącego.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących przy realizacji projektów w jednostkach badawczych, w szczególności dla pracowników jednostek naukowych ale także dla personelu administracyjnego zaangażowanego w realizację projektów zarówno tych mniej jak i bardziej doświadczonych.

Szkolenie poprowadzi: Katarzyna Markiewicz-Śliwa

Czas trwania szkolenia: od godz. 10:00 do 16:00

Program szkolenia:

 • Wykład:
  1. Analiza najważniejszych zapisów z umów o dofinansowanie z instytucjami finansującymi Komisję Europejską i jej agencje MNiSW, NCN, NCBiR,
  2. Wzorcowa umowa konsorcjum jej najważniejsze zapisy i „niebezpieczne” postanowienia,
  3. Przykładowe zasady realizacji projektu ( m.in. sposoby ponoszenia kosztów osobowych, metody zatrudniania i premiowanie, ewidencja czasu pracy, dokonywanie zakupów towarów i usług, podstawowe informacje dot. zamówień publicznych, podatek VAT w projektach, płynność finansowa projektu, różnice kursowe, raportowanie),
  4. ryzyko realizacji projektów,
  5. raportowanie – na co zwrócić szczególną uwagę,
  6. kontrola i audyt projektu,
  7. zamknięcie projektu.
 • Sesja pytań i odpowiedzi pozwalająca rozwiać wątpliwości uczestników

Ramowy harmonogram:
09:00 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Katarzyna Markiewicz-Śliwa

Kierownik Biura Obsługi Projektów Międzynarodowych w Politechnice Śląskiej, członek Komitetu Sterującego Politechniki Śląskiej, członek Management Committee akcji COST BESTPRAC, członek zespołu ds. wynagrodzeń KRPUT, ekspert w projekcie „Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii” od 18 lat zajmująca się zarządzaniem różnymi rodzajami projektów międzynarodowych prowadzonych przez uczelnie wyższe, instytuty i przedsiębiorstwa. Absolwentka studiów prowadzonych w Politechnice Śląskiej, École de MINES Saint-Étienne, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wyższej Szkoły Biznesu. Uczestnik licznych kursów i szkoleń prowadzonych przez agencje krajowe a także Komisję Europejską, Research Executive Agency of the European Commission oraz liczne firmy szkoleniowe w całej Europie.