szkolenie

16
października
2018

PREZENTOWANIE WYNIKÓW BADAŃ - METODY STATYSTYCZNE - część teoretyczna

koordynator: Iwona Nowosielska

Opis zajęć: Zajęcia skierowane są głównie do osób, które chcą poznać lub przypomnieć sobie zagadnienia dotyczące: (a) statystyki podstawowej i jej zastosowania w planowaniu badań naukowych o charakterze eksperymentalnym, (b) analizy danych i (c) przedstawiania wyników. Na zajęcia zapraszamy zarówno studentów, w tym doktorantów jak i bardziej doświadczonych badaczy. Warsztaty dotyczą głównie tematów dotyczących nauk ścisłych, przede wszystkim biologicznych, przyrodniczych i medycznych. Na zajęciach nie omawiamy zagadnień dotyczących nauk humanistycznych, w tym społecznych (psychologia, filozofia, socjologia, itp.), a także nie przygotowujemy do analiz danych ankietowych.

Wymagania wstępne: słuchacz zgłaszający chęć uczestniczenia w tym bloku zajęć nie musi dysponować wiedzą z zakresu nauk statystycznych. Zajęcia mają charakter wprowadzający w podstawy ze statystyki i poszczególne tematy omawiane są od podstaw. Nie ma potrzeby posiadania własnych komputerów z zainstalowanym programem statystycznym bowiem zajęcia mają charakter teoretyczny i nie przebiegają w oparciu o analizy wykonywane na komputerach.

Umiejętności zdobyte po szkoleniu: uczestnik szkolenia przede wszystkim usystematyzuje swoją dotychczasową wiedzą z zakresu statystyki podstawowej. Ponadto, zdobędzie solidne podstawy ułatwiające zrozumienie terminologii statystycznej i będzie potrafił zaplanować własne badania w oparciu o wymogi statystyczne. Pozna także ścieżki analizy danych, kryteria niezbędne do stosowania poszczególnych testów statystycznych i będzie wiedział jakimi testami posłużyć się w celu wykonania analiz. Zdobędzie również podstawową wiedzę z zakresu sposobów przedstawiania danych.

Rekomendacje prowadzących: pomimo faktu, że zajęcia mają charakter wprowadzający do podstaw statystyki, to każdy kto zamierza uczestniczyć w kolejnym dniu/kolejnych dniach tego szkolenia, powinien zacząć od tego bloku zajęć. Zagadnienia omawiane podczas pierwszego dnia szkoleniowego, będą wykorzystywane w trakcie kolejnych zajęć i prowadzący ze względu na ograniczony czas i bogaty program – nie będą mieli czasu na wyjaśnianie podstaw szczegółowo omówionych podczas pierwszego spotkania, w trakcie kolejnych dni wykładowych.

Szkolenie poprowadzą:
Prof. dr hab. n. med. Cezary Watała
dr hab. Magdalena Łabieniec-Watała

Program (10:00 – 16:00)

 1. SCHEMATY POSTĘPOWANIA STATYSTYCZNEGO
  • omówienie przebiegu analiz dla prób sparowanych i niesparowanych (2 schematy),
  • podział zmiennych na: ilościowe i jakościowe (przykłady),
  • wyjaśnienie jak posługiwać się ww. schematami podczas analizy danych.
 2. STATYSTYKI PODSTAWOWE
  • próby sparowane i niesparowane – rozróżnianie (reguła kciuka),
  • próby parametryczne i nieparametryczne (kryterium decyzyjne),
  • normalność rozkładu (dobór testu) – interpretacja wyniku,
  • krzywa normalności i jej charakterystyka (poziom istotności, przedział ufności) – podstawy,
  • homogenność wariancji (dobór testu) – interpretacja wyniku,
  • testy statystyczne – wybór i interpretacja wyników.
 3. ELEMENTY METODOLOGII – wstęp do planowania badań naukowych
  • hipoteza badawcza vs. hipoteza statystyczna,
  • testy jednostronne vs. testy dwustronne,
  • ocena liczności próby – ogólna idea,
  • ocena mocy testu – ogólna idea.
 4. SPOSOBY PRZEDSTAWIANIA DANYCH
  • statystyki opisowe (średnia, SD, SEM/SE, mediana, kwartyle) - co, kiedy i dlaczego?
  • wybrane przykłady prezentowania danych w pracach dyplomowych, publikacjach i na prezentacjach multimedialnych.

Magdalena Łabieniec-Watała

Jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Na co dzień pracuje w Katedrze Biofizyki Medycznej, a do jej zainteresowań naukowych należą zagadnienia związane z fizjologią mitochondriów w warunkach prawidłowych i patologii doświadczalnej (cukrzyca i nowotwory), a także zastosowanie statystyki do analiz danych biomedycznych. W 2015 roku ukończyła roczne studia podyplomowe „Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowanie statystyki w badaniach biomedycznych” na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Dr hab. M. Łabieniec-Watała jest także doświadczonym dydaktykiem oraz popularyzatorem nauki. Prowadzi zajęcia ze statystyki ze studentami kierunków ‘biologia’ i ‘biotechnologia’ na różnych poziomach zaawansowania oraz organizuje warsztaty statystyczne na UŁ, których głównym celem jest ukazanie zagadnień statystycznych w możliwie najprzystępniejszy sposób. Swój wolny czas lubi spędzać z dobrą książką w ręku, słuchać muzyki klasycznej, wędrować szlakami górskimi, podróżować i jeździć na rowerze.

Cezary Watała

Absolwent biologii molekularnej Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego (1983); od 1992 pracownik Akademii Medycznej w Łodzi, obecnie prof. zwycz. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, od 2000 prof. tytularny. Kierownik Katedry Nauk Biomedycznych i Zakładu Zaburzeń Krzepnięcia Krwi UM. Zainteresowania naukowe dotyczą biologii molekularnej receptorów płytek krwi, antagonistów receptorów płytkowych, znaczenia dysfunkcji układu hemostazy w etiopatogenezie chorób naczyniowych; zastosowań nanotechnologii w naukach biomedycznych, metodologii badań naukowych oraz statystyki medycznej. Członek Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Łodzi. Kierownik studiów podyplomowych w zakresie zastosowania metod statystycznych w naukach biomedycznych przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Dorobek naukowy obejmuje ponad 400 prac oryginalnych, przeglądowych, poglądowych, książek, podręczników, monografii, komunikatów sympozjalnych, patentów. Kierownik oraz uczestnik licznych projektów naukowo-badawczych w kraju i zagranicą. Laureat licznych nagród naukowych. Kierownik studiów podyplomowych w zakresie metodologii badań i biostatystyki. Członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN; członkostwo w licznych towarzystwach naukowych w kraju i zagranicą.