szkolenie

28
sierpnia
2018

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU - w świetle nowej regulacji ustawowej

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu weszła w życie 13 lipca 2018 r., nakładając szereg obowiązków związanych z przeciwdziałaniem procederowi prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Mowa m. in. o obowiązkach dotyczących gromadzenia danych o transakcjach, stosowania środków bezpieczeństwa (w tym podstawowych, wzmożonych i uproszczonych), czy reagowania na podejrzenia prania pieniędzy oraz uczestniczenia w programach szkoleniowych. Zmiany legislacyjne doprowadziły do zwiększenia zakresu obowiązków instytucji obowiązanych, a przede wszystkim podmiotów z sektora bankowego, np. co do wdrażania procedur wewnętrznych, czy prowadzenia oceny ryzyka prania pieniędzy. Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych kwestii związanych z funkcjonowaniem systemu przeciwdziałania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w kontekście najnowszych zmian w prawie oraz działalności banków i SKOK-ów.

Korzyści dla uczestników:

 • pozyskanie wiedzy o zmianach w przepisach dotyczących przeciwdziałania procederowi prania pieniędzy;
 • zapoznanie się z nowymi zasadami tworzenia i funkcjonowania dokumentacji wewnętrznej na potrzeby realizacji obowiązków ustawowych;
 • pozyskanie praktycznej wiedzy na temat stosowania środków bezpieczeństwa oraz reagowania na podejrzenia prania pieniędzy;
 • zaznajomienie się z nową regulacją dotyczącą gromadzenia i przekazywania informacji do GIIF;
 • minimalizacja ryzyka pociągnięcia do odpowiedzialności z tytułu niewykonania obowiązków ustawowych.

Metoda:
Szkolenie opiera się na aktywnych formach prowadzenia zajęć, przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej, wprowadzenia elementów aktywnych – rozwiązywania kazusów i zadań problemowych, pracy w grupach oraz dyskusji.

Prowadzący szkolenie:
Remigiusz Gołębiowski oraz Marcin Kostwiński

28 sierpnia 2018 r.
10:00 System przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – główne kierunki zmian
 • Prawnokarne ujęcie problemu i jego odniesienie do sytuacji banków jako instytucji obowiązanych.
 • Zasady funkcjonowania mechanizmów przeciwdziałania praniu pieniędzy w oparciu o ustawę i główne kierunki zmian w prawie.
11:30 Przerwa
11:45 Zadania banków i SKOK-ów jako instytucji obowiązanych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
 • Omówienie obowiązków ww. instytucji obowiązanych w świetle nowej ustawy, w tym związanych z wdrażaniem oceny ryzyka, procedury wewnętrznej oraz procedury anonimowego zgłaszania.
 • Problematyka stosowania środków bezpieczeństwa oraz identyfikacji beneficjentów rzeczywistych (w tym w oparciu o nowy Centralny Rejestr) i osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne.
13:15 Przerwa
13:30 Obowiązki informacyjne instytucji obowiązanych.
 • Prezentacja zagadnień związanych z gromadzeniem informacji i ich przekazywaniem do GIIF.
 • Procedura wstrzymania transakcji i blokady rachunku oraz stosowania szczególnych środków ograniczających.
15:00 Przerwa
15:10 Kontrola instytucji obowiązanych i odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków ustawowych.
 • Przedstawienie najważniejszych zagadnień dotyczących postępowań kontrolnych oraz stosowanych kar administracyjnych.
 • Odpowiedzialność pracowników za niedopełnienie obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
16:00 Zakończenie szkolenia

Mariusz Baran

Radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta Narodowego Centrum Nauki w Krakowie. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2013 r. na podstawie rozprawy pt. "Stosowanie z urzędu prawa unijnego przez sądy państw członkowskich". Laureat I nagrody w XLIX Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” Komitetu Nauk Prawnych PAN na najlepszą pracę doktorską oraz laureat w X konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Zainteresowania naukowe: prawo ochrony środowiska, prawo Unii Europejskiej oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem: problematyki prawnych aspektów procesów inwestycyjno-budowlanych, z uwzględnieniem problematyki prawa ochrony środowiska; a także praktycznych aspektów stosowania prawa UE przez krajowe sądy oraz organy administracji. Autor wielu publikacji z zakresu: prawa ochrony środowiska, prawa Unii Europejskiej oraz prawa administracyjnego (wykaz publikacji w załączeniu). Konsultant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego oraz prawa Unii Europejskiej. Wykładowca prawa ochrony środowiska oraz prawa Unii Europejskiej, zarówno dla studentów studiów prawniczych, ale również w ramach studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim pt. „Ochrona środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim”, jak również na kursach i szkoleniach dla: pracowników administracji, członków Samorządowych Kolegium Odwoławczych, a także w ramach szkoleń dla aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Remigiusz Gołębiowski

Adwokat. Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Łódzkim, następnie odbywał aplikację sądową i aplikację adwokacką. Laureat zagranicznych stypendiów w Tuluzie i Augsburgu, odbywał praktyki zawodowe w Monachium. Współpracuje z klientami indywidualnymi i podmiotami gospodarczymi. Prowadzona przez niego od 2000 r. Kancelaria Adwokacka świadczy usługi o szerokim zakresie tematycznym w sprawach związany z sektorem bankowym, medycznym, inwestycyjnym, ubezpieczeniowym transportowym oraz branżami IT, IP i mediami. Prowadzi praktykę w szerokim zakresie ukierunkowaną na obrót międzynarodowy, w tym na obsługę podmiotów z obszaru Niemiec, Austrii, Holandii, Francji, Włoch, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Posiada doświadczenie m. in. w kompleksowej obsłudze prawnej zakładu ubezpieczeń w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Marcin Kostwiński

Adwokat, doktor nauk prawnych. Absolwent prawa na Uniwersytecie Łódzkim oraz Szkoły Prawa Niemieckiego. Dwukrotny laureat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe, stypendysta na Centrum für Europäisches Privatrecht przy Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Autor artykułów naukowych oraz współautor wydawnictw książkowych, w tym w zakresie międzynarodowego obrotu prawnego. Prelegent podczas licznych konferencji, paneli dyskusyjnych oraz szkoleń i warsztatów. Praktykę zawodową łączy z pracą dydaktyczno–naukową na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Posiada doświadczenie m. in. w obsłudze prawnej zakładu ubezpieczeń w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.