seminarium

12
września
2018

23 seminarium ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO WSPÓŁPRACA SŁUŻB RATUNKOWYCH Z LOKALNĄ ADMINISTRACJĄ PODCZAS ZDARZEŃ O ZNAMIONACH KATASTROFICZNYCH

koordynator: Iwona Nowosielska

12 września 2018 r.
10:00 Wnioski z pracy międzyresortowego zespołu ds. oceny funkcjonowania ratownictwa i zarzadzania kryzysowego po nawałnicach z sierpnia 2017 r.:
 • Co należy poprawić, czyli rekomendacje z raportu „Analiza i ocena funkcjonowania systemu ratownictwa i zarządzania kryzysowego w Polsce” (z końca września 2017).
 • Kryzys oczami samorządu, czyli odbiór i krytyka raportu ze strony przedstawicieli administracji samorządowej.
 • Czy jesteśmy gotowi na powtórkę? Stan wdrożenia rekomendacji raportu.
Andrzej Gniadkowski
(redaktor Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”,Municipium)
11:20 Czego zabrakło we współpracy przy usuwaniu skutków nawałnicy z sierpnia 2017 r.
 • Opis nawałnicy i skali zniszczeń.
 • Ocena działań służb ratowniczych.
 • Współpraca służb z wolontariuszami.
 • Realizacja procedur w kontekście skali zniszczeń i zaangażowanych służb ratowniczych.
 • Doświadczenia, wnioski, rekomendacje.
Łukasz Ossowski
(sołtys Rytla)
12:00 przerwa, poczęstunek
12:30 Procedury zarządzania kryzysowego w sytuacjach zagrożenia niemilitarnego.
 • Wprowadzenie do wykładu, w którym przedstawione zostaną kluczowe pojęcia wynikające z tematu wykładu: procedury, zarządzanie kryzysowe, zagrożenia, kryzys i sytuacja kryzysowa.
 • System reagowania kryzysowego NATO tzw. NCRS (Crisis Response System), przedstawienie etapów zarządzania kryzysowego, faz i komponentów (opcje zapobiegania, środki reagowania, działania przeciw zaskoczeniu, działania przeciw agresji i stopnie alarmowe).
 • Zagrożenia niemilitarne wywołane przez człowieka i siły natury i ich charakterystyka.
 • Charakterystyka Krajowego Systemu Zarządzania Kryzysowego, jego fazy (zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy), skład i zadania zespołów zarządzania kryzysowego, udział pododdziałów sił zbrojnych w likwidacji skutków zagrożeń niemilitarnych.
Dr Sylwia Wojnarowska-Szpucha (Zakład Strategii i Systemów Obronnych, Instytut Systemów Bezpieczeństwa i Obronności, Wojskowa Akademia Techniczna
Prof. dr hab. Jan Wojnarowski (Akademia Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
13:10 Ocena ryzyka w publicznym zarzadzaniu kryzysowym.
Urszula Kąkol
(Politechnika Warszawska, Katedra Systemów Zarządzania)
14:30 Przerwa na kawę
14:45 Współpraca służb ratunkowych i mundurowych podczas zdarzeń o charakterze mnogim i masowym:
 • Teoretyczne podstawy współpracy.
 • Ustawowe możliwości współpracy służb ratunkowych i mundurowych z administracją samorządową i rządową.
 • Reguły i obszary współpracy podmiotów realizujących zadania zarządzania kryzysowego ujęte w porozumieniach.
 • Współdziałanie podczas monitoringu zagrożeń, podczas działań ratowniczych oraz w przeciwdziałaniu i zwalczaniu terroryzmu.
 • Kierunki doskonalenia współpracy służb ratunkowych i mundurowych z administracją samorządową i rządową w ramach zarządzania kryzysowego.
Dr inż. Janusz Falecki
(Katedra Bezpieczeństwa Społecznego, Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
15:30 Perspektywy współdziałania wojsk obrony terytorialnej z administracją publiczną w zwalczaniu klęsk żywiołowych.
dr Ilona Wróbel
(Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej)
16:30 Zakończenie seminarium.

Janusz Falecki

prof. UP jest kierownikiem Katedry Bezpieczeństwa Społecznego IBiEO Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Członek European Association for Security oraz komitetu redakcyjnego „Ante Portas - Studia nad Bezpieczeń¬stwem". Autor ponad osiemdziesięciu opracowań z zakresu zarządzania kryzy¬sowego oraz obronności publikowanych w Polsce, Niemczech, Czechach, Słowacji oraz Szwecji. W ramach działalności naukowej specjalizuje się w problematyce podej¬mowania decyzji w sytuacjach kryzysowych, organizacji współpracy, koordynacji działań i szkolenia w ramach systemu zarządzania kryzysowego oraz przygotowania żołnierzy Sił Zbrojnych RP do udziału w operacjach wojskowych poza terytorium kraju. Podczas pracy w resorcie Obrony Narodowej był odpowiedzialny m.in. za organizację i koordy¬nację udziału Sił Zbrojnych RP we wsparciu władz cywilnych w niemilitarnych sytuacjach kryzysowych. Był organizatorem i uczestnikiem natowskich i unijnych ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego CMX/CME. Podczas służby w NATO, w ramach planowania obronnego NATO, zajmował się również cywilnym planowaniem kryzysowym.

Andrzej Gniadkowski

Absolwent Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”, współpracownik Fundacji Instytut Libertatis. Autor setek artykułów specjalistycznych dotyczących samorządu terytorialnego, w szczególności finansów jednostek samorządu, finansów oświaty, gospodarki komunalnej, a także kwestii bezpieczeństwa. Prowadzący panele i prelegent konferencji samorządu i oświaty.