szkolenie

4
października
2018

PROCEDURA NADAWANIA STOPNI I TYTUŁU NAUKOWEGO ORAZ PRZYGOTOWANIE DO NICH

koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie zapewnia kompleksowe przygotowanie instytucji posiadającej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego (i występowania o tytuł naukowy) do sprawnego przeprowadzenia właściwej procedury. Szkolenie obejmuje wprowadzenie do obowiązujących przepisów prawa (z odniesieniami do projektu tzw. Ustawy 2.0) oraz wprowadzenie do praktyki przeprowadzenia odpowiedniej procedury (gromadzenie dokumentów, prowadzenie korespondencji). Na szkoleniu będą przedstawione dobre praktyki, jak również najczęściej popełniane błędy podczas składania kompletu dokumentów awansowych.

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w uczelniach za poprawne przeprowadzenie procedury awansowej oraz do osób starających się o uzyskanie kolejnego stopnia lub tytułu naukowego.

4 października 2018 r.
10:00 Procedury awansu akademickiego w świetle obowiązujących przepisów (Ustawa o stopniach i tytule...; rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
dr hab. Radosław Rybkowski
11:30 Przerwa na kawę
11:45 Procedury awansu akademickiego w świetle praktyki:
 • zalecenia i oczekiwania Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów,
 • wymagania wobec promotorów w postępowaniu doktorskim,
 • ograniczenia w doborze recenzentów,
 • istota działania komisji habilitacyjnej,
 • definiowanie „osiągnięcia naukowego”.
dr hab. Justyna Bugaj, dr hab. Radosław Rybkowski
13:15 Przerwa na lunch
13:45 Praktyka przeprowadzania postępowania o stopień naukowy:
 • organizowanie dorobku naukowego,
 • gromadzenie niezbędnej dokumentacji,
 • udział w życiu naukowym a możliwość zdobycia stopni/tytułu.
dr hab. Justyna Bugaj
15:00 Typowe problemy w przeprowadzania przewodów o nadanie stopnia/tytułu:
 • wewnętrzne regulacje uczelni/jednostek naukowych
 • przegląd rozstrzygnięć sądów administracyjnych,
 • wskazówki
dr hab. Justyna Bugaj, dr hab. Radosław Rybkowski
16:00 Zakończenie szkolenia, wręczenie certyfikatów.

Justyna Bugaj

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Częstochowskiej. Od lutego 2018 roku Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia UJ. Autorka licznych artykułów z zakresu strategicznego zarządzania uczelnią oraz procesów personalnych na uczelniach, a także wielu raportów i ekspertyz pisanych na zlecenie polskich i zagranicznych organizacji, w tym szkół wyższych, MNiSW i instytucji europejskich. Jest aktywną uczestniczką wielu krajowych i międzynarodowych projektów oraz konferencji. W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wpływów między strategią, zarządzaniem, jakością i relacjami z pracownikami, w ostatnim czasie w szczególnym stopniu zajmuje się badaniem rozwoju nauczycieli akademickich. W 2016 roku opublikowała monografię pt. Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce.

Radosław Rybkowski

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 2013; pierwsza habilitacja wydziałowa w dziedzinie nauk społecznych); doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalizacja – historia teatru amerykańskiego (Uniwersytet Jagielloński, 2000); od września 2016 roku dyrektor Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych; od stycznia 2016 roku – członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk społecznych i prawnych. Wielokrotny stypendysta różnych programów Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund; dwukrotny stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (New York University, 2004 i 2009); Visiting Professor w University of Rochester (2005 i 2008); dwukrotnie otrzymywał granty Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Kanady (2010 i 2012). W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wzajemnych wpływów pomiędzy polityką i kulturą; w szczególnym stopniu zainteresowany analizą północnoamerykańskiej oraz europejskiej polityki wobec szkolnictwa wyższego. Autor monografii z tej tematyki Upadek stopni – stopnie upadku, (2011) oraz Ziemią i pieniędzmi. Tworzenie federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w USA, (2012) oraz licznych artykułów, publikowanych w Polsce i za granicą.