warsztaty

2
sierpnia
2018

PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA PRZEPISÓW RODO W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

koordynator: Iwona Nowosielska

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych (RODO), z uwagi na swój generalny charakter, wymaga uwzględnienia w ramach bardzo zróżnicowanych przedsięwzięć i procesów, wywiera więc również istotny wpływ na praktykę stosowania przepisów Prawa Zamówień Publicznych (PZP). Zapewnienie zgodności z RODO jest zatem także wyzwaniem zarówno dla zamawiających publicznych, jak i dla wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Przepisy RODO wpływają nie tylko na aspekty proceduralne, ale i merytoryczne zamówień publicznych. Zasady przetwarzania danych osobowych wynikające z RODO (np. zasada Privacy by design) mogą, a w określonych przypadkach, a nawet powinny wpływać na kształt i treść opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, a w konsekwencji na charakterystykę oferowanych produktów, w tym systemów informatycznych.
Warsztat ma za zadanie przedstawienie praktycznych aspektów stosowania przepisów RODO w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zarówno na etapie przygotowania postępowania, weryfikacji zdolności wykonawców do realizacji zamówienia, oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej, a także na etapie realizacji umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
Zapoznanie się z założeniami RODO oraz wpływu RODO na dziedzinę zamówień publicznych umożliwi wyjaśnienie wątpliwości, a co nawet istotniejsze, uniknięcie błędów, które mogą się pojawić w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Do kogo skierowane są warsztaty:
• przedstawiciele zamawiającego, w szczególności członkowie komisji przetargowych, dyrektorzy działów zakupowych, działów IT lub innych przedstawicieli podmiotów publicznych zobowiązanych do stosowania procedur udzielania zamówień publicznych
• przedstawiciele wykonawcy, w tym dyrektorów ds. przetargów i sprzedaży
• przedstawiciele działów prawnych
• inne osoby zainteresowane nabyciem praktycznej wiedzy o tematyce wpływu RODO na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Dzięki warsztatom nauczysz się:
• w jaki sposób przepisy RODO wpływają na procedury udzielania zamówień publicznych, w tym na treści dokumentacji przetargowej oraz zasady weryfikacji w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zdolności wykonawców do realizacji zamówienia i kryteria oceny ofert
• w jaki sposób wykonawcy biorący udział w postępowaniu powinni uwzględnić zasady ochrony danych osobowych wynikające z RODO
• czy RODO wpływa na opis przedmiotu zamówienia, w szczególności w kontekście wynikającej z RODO zasady Privacy by design
• w jaki sposób RODO wpływa na treść umów w sprawie zamówienia publicznego oraz jak przygotować wzór umowy, który jest zgodny z wymaganiami wynikającymi z RODO
• czy konieczna jest zmiana umów zawartych przed wejściem w życie RODO
• na czym polega certyfikacja w rozumieniu RODO i w jaki sposób certyfikacja wpływa na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
• jaka jest odpowiedzialność podmiotów publicznych (zamawiających) oraz prywatnych (oferenci, wykonawcy) na gruncie RODO

Szkolenie poprowadzą:
Małgorzata Mrożkiewicz-Ziomek, radca prawny w kancelarii Barta & Kaliński sp. j., specjalista z zakresu zamówień publicznych w szczególności w obszarze nowych technologii. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zarówno od strony zamawiających publicznych, jak i wykonawców. Doradza w wielu aspektach prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na każdym z jego etapów.
Agata Marcinkowska, radca prawny w kancelarii Barta & Kaliński sp. j. specjalizujący się w tematyce danych osobowych oraz ochrony informacji. Doradza w złożonych projektach na styku różnych dziedzin prawa w szczególności w sektorze IT, wymagających kompleksowego podejścia zarówno do ochrony informacji, jak i kontraktowego zabezpieczenia stron umowy. Posiada duże doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu programów ochrony informacji w przedsiębiorstwach, zarówno w ramach wewnętrznej organizacji przedsiębiorstwa, jak i w związku z tworzeniem produktów opartych na przetwarzaniu danych osobowych.

Czas trwania szkolenia 10:00 - 16:00

TEMAT: STOSOWANIE RODO W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

1. Dane osobowe w procedurze udzielania zamówienia publicznego

 • stosunek RODO do prawa zamówień publicznych – symbioza czy konflikt regulacji?
 • etapy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego objęte zastosowaniem RODO
 • jakie zamówienia publiczne najczęściej wiążą się z przetwarzaniem danych osobowych
 • uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego objęci zastosowaniem RODO
 • zakres odpowiedzialności zamawiających publicznych na gruncie RODO
 • zakres odpowiedzialności wykonawców na gruncie RODO
2. Zasady prawa zamówień publicznych w kontekście RODO
 • zasady postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zasada jawności, uczciwej konkurencji, przejrzystości, proporcjonalności i równego traktowania) a przepisy RODO
 • reguły kolizyjne między PZP a RODO
 • pułapki w stosowaniu RODO – czy stosując RODO można naruszyć zasady PZP?
3. Ogłoszenie o zamówienia i specyfikacja istotnych warunków zamówienia a RODO
 • obowiązki informacyjne zamawiającego względem wykonawcy
 • obowiązki informacyjne względem osób, których dane osobowe zostały zawarte w ofercie wykonawcy
4. Weryfikacja zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia oraz kryteria oceny ofert w kontekście RODO
 • wpływ RODO na zakres dokumentacji i informacji jakie zamawiający może żądać od wykonawcy w ramach postępowania
 • obowiązek zamawiającego weryfikacji zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia w kontekście wymagań RODO dla podmiotu przetwarzającego
 • certyfikacja w rozumieniu RODO
 • możliwość żądania certyfikatu w ramach weryfikacji zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia (warunki udziału w postępowaniu)
 • certyfikat jako kryterium oceny ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • możliwość kształtowania innych kryteriów poza cenowych związanych z przetwarzaniem danych osobowych
5. Opis przedmiotu zamówienia w kontekście RODO
 • wpływ przepisów RODO na obowiązki zamawiającego w kształtowaniu opisu przedmiotu zamówienia w kontekście zasad wynikających z RODO, w tym Privacy by design
 • RODO a odwołanie do norm w opisie przedmiotu zamówienia
6. Obowiązki wykonawców w związku z przetwarzaniem danych osobowych w kontekście realizacji zamówień publicznych
 • obowiązek zawarcia i treść umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 • wpływ zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych na realizację umowy głównej
 • zobowiązania w zakresie poufności
 • zobowiązania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych
 • upoważnienia dostępu do danych osobowych personelu wykonawcy
7. Umowy w zamówieniach publicznych w kontekście RODO
 • kształtowanie umów w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z wymaganiami RODO
 • wpływ RODO na zawarte przed 25 maja 2018 r. umowy w sprawie zamówienia publicznego
 • wpływ RODO na aspekty realizacyjne umów w sprawie zamówienia publicznego
 • instrukcje zamawiającego w kontekście należytego wykonania umowy przez wykonawcę i wymagań PZP dotyczących precyzyjności przedmiotu zamówienia
 • rozwiązanie umowy w sprawie udzielenie zamówienia publicznego w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych
 • zasady odpowiedzialności cywilnej administratora i podmiotu przetwarzającego, w tym zasady odpowiedzialności solidarnej, kary umowne za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych
8. Dalsze zmiany legalizacyjne – RODO to nie koniec zmian
 • planowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych w związku z RODO
 • elektronizacja zamówień publicznych

Agata Marcinkowska

Radca prawny w kancelarii Barta & Kaliński sp. j. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Specjalizuje się w szczególności w problematyce prawa IT, danych osobowych, a także e-commerce oraz prawa ochrony konsumentów.

Małgorzata Mrożkiewicz-Ziomek

Radca Prawny w kancelarii Barta & Kaliński sp. j. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo i administracja. Absolwentka studiów podyplomowych Prawo zamówień publicznych prowadzonych w Katedrze Polityki Gospodarczej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Praktyk w zakresie zamówień publicznych, w szczególności w branży robót budowlanych (w tym realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC) oraz w sektorach IT i energetycznym. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie doradztwa na etapie tworzenia i weryfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składania ofert w trybie zamówień publicznych oraz reprezentowania zamawiających i wykonawców przed Krajową Izbą Odwoławczą.
Uczestniczka wielu krajowych konferencji i szkoleń z zakresu zamówień publicznych, ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego.