szkolenie

19
lipca
2018

PRZYGOTOWANIE DO STOSOWANIA OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

koordynator: Iwona Nowosielska

Adresaci szkolenia:
Inspektorzy Ochrony Danych, osoby odpowiedzialne za sprawy ochrony danych osobowych w organizacji, kierownicy jednostek organizacyjnych sektora publicznego i prywatnego.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 • zaznajomienie z mechanizmami reformy ochrony danych osobowych
 • znajomość obowiązków administratora danych, podmiotu przetwarzającego, Inspektora Ochrony Danych
 • uzyskanie informacji o sposobach realizacji uprawnień osób, których dane dotyczą
 • uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących przetwarzania danych w nowych realiach określonych przez RODO
 • uzyskanie wiedzy o nowych kompetencjach organu nadzorczego

Cel szkolenia:
Szkolenie ma za zadanie przygotowanie uczestników do stosowania RODO, wskazanie wpływu reformy na polskie przepisy dotyczące przetwarzania danych oraz omówienie rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu w zakresie zasad przetwarzania danych, organizacji systemu ochrony danych, uprawnień osób których dane dotyczą, funkcjonowania organów nadzorczych, zakresem odpowiedzialności związanej z nieprawidłowym przetwarzaniem danych.

Metody pracy podczas szkolenia:
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej wspierany praktycznymi przykładami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń.

Szkolenie prowadzi:
dr Marlena Sakowska-Baryła

Czas trwania szkolenia: 10:00 - 16:00

Program:

 • Unijna reforma ochrony danych osobowych i wpływ na polskie przepisy i funkcjonowanie systemu ochrony danych w jednostce organizacyjnej
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy RODO
 • Dane osobowe i inne kluczowe pojęcia
 • Zasady przetwarzania danych na gruncie RODO i przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych
 • Prawa osób, których dane dotyczą - zasady realizacji uprawnień, rozbudowane obowiązki i procedury
 • Organizacja systemu ochrony danych - nowe rozwiązania na gruncie RODO
 • Inspektor ochrony danych - czy ABI automatycznie stanie się IOD,
 • Wyznaczenie IOD, status, zadania
 • Współpraca z organem nadzorczym
 • Kodeksy postępowań i certyfikacja
 • Niezależne organy nadzorcze
 • Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje

Marlena Sakowska-Baryła

Jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym, partnerem w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktorem naczelnym kwartalnika "ABI Expert”, członkinią kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeską i członkinią założycielką Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD).
Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym.
Pod jej redakcją powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”, C.H. Beck 2018.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej”, Wolters Kluwer, 2020
Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej.
Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.
Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych.
W przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dr-marlena-sakowska-bary%C5%82a-1b3010198/
YT: https://www.youtube.com/channel/UCGkOpbf1ZgSYXkW1BAZBm3A
FB: https://www.facebook.com/sakowskabarylaradcaprawny/
Instagram: https://www.instagram.com/marlenasakowskabaryla/