warsztaty

19
lipca
2018

MIĘDZYNARODOWA KARIERA NAUKOWCA - JAK JĄ KSZTAŁTOWAĆ I JAK TO SIĘ PRZEKŁADA NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI

koordynator: Iwona Nowosielska

Finanse stanowią istotną barierę w rozwoju naukowym. Jej przezwyciężenie wymaga umiejętnego planowania własnej kariery naukowej oraz działalności wydziału, instytutu, katedry bądź zakładu. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się:
• jak urzeczywistnić proces umiędzynaradawiania badań w jednostce,
• jakie są źródła finansowania działalności badawczej międzynarodowej,
• jak najlepiej kształtować swoją karierę naukową,
• jak projekty międzynarodowe wpływają na sytuację finansową jednostki badawczej,
• jakie są najlepsze praktyki tych, którym udało się przeprowadzić proces umiędzynarodowienia badań w jednostce (jak tworzyć w jednostce przyjazne warunki ułatwiające udział w projektach międzynarodowych, ocena pracownicza, systemy wynagrodzenia pracowników, logo HR, narzędzia wspierające nawiązywanie kontaktów zagranicznych, kształtowanie kierunków badań, kto jest kim w Komisji Europejskiej i za co odpowiada, co to jest lobbing i jak z niego korzystać itp.),
• co jest najważniejsze podczas przygotowywania projektów międzynarodowych,
• z kim najbardziej opłaca się współpracować.

Do kogo jest skierowane spotkanie:
• kierownicy jednostek badawczych uczelni i instytutów (dziekani, dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr, zakładów),
• pracownicy naukowi (począwszy do młodych naukowców) chcący odpowiednio kształtować swoją karierę naukową,
• Pracownicy centrów wspierających realizację projektów w jednostkach badawczych.

Podczas spotkania uczestnicy będą mieli możliwość:
• przeanalizować źródła finansowania działalności badawczej i ocenić realną możliwości ich pozyskania,
• omówić sposoby programowania publicznych źródeł finansowania,
• zobaczyć jak realizacja projektu międzynarodowego wpływa na sytuację finansową jednostki (zyski i zagrożenia),
• sprawdzić jak mają się do siebie przepisy krajowe i przepisy międzynarodowe w praktyce.

Szkolenie poprowadzi: Katarzyna Markiewicz-Śliwa

19 lipca 2018 r.
10:00 Jak realizacji projektów wpływa na sytuację finansową jednostki z uwzględnieniem zarówno bezpośrednio budżetu projektu jaki i pośredniego wpływu na dotację. Jak budować na bazie małych sukcesów duże projekty.
11:30 Przerwa na kawę
11:45 Przegląd dostępnych obecnie źródeł finansowania działalności badawczej międzynarodowej na poziomie europejskim i krajowym (publiczne źródła finansowania począwszy od badań podstawowych poprzez prace rozwojowe aż po wdrożenie. Zasady udział u w projektach finansowanych przez Komisję Europejską, NCBiR, NAWA, Fundusz Badawczy Węgla i Stali, przetargi, podwykonawstwo i wiele innych. Prezentacja będzie miała charakter praktyczny i zawierać będzie informacje o tym jak nie przegapić najbliższych interesujących nas konkursów w obecnej perspektywie budżetowej. Spotkanie zawierać będzie także praktyczne wskazówki w których konkurach warto uczestniczyć a o które jest się bardzo trudno starać.
13:00 Obiad
13:30 Dostępne instrumenty wspierające udział naukowców w badawczych projektach międzynarodowych (dofinansowanie krajowe do wkładu własnego, premia na Horyzoncie, zasady dotyczące komplementarności funduszy, logo HR) oraz w jaki sposób w najbliższych latach udział w tych projektach będzie wpływał na ocenę jednostek badawczych. Omówione będą także wszelkie inne metody umacniania współpracy międzynarodowej poprzez zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami na jakich działa Komisja Europejska i jej agencje w zakresie działalności badawczej. Opisane także zostaną przykładowe koncepcje w jaki sposób można praktycznie wykorzystać powyższą wiedzę i wpłynąć w ten sposób na ocenę jednostki. Omówione zostanie także pojęcie lobbingu jako legalne i powszechnie stosowane działanie do którego należy się dołączyć.
14:30 Przerwa na kawę
14:45 Najlepsze praktyki europejskie w systemach wspierania naukowców pozyskujących projekty międzynarodowe oraz praktyczne wskazówki dla wnioskodawców. Jak najlepsze ośrodki europejskie motywują swoich pracowników do udziałów w projektach i co warto podpatrzyć. Z kim warto współpracować i jak pozyskiwać kontakty międzynarodowe oraz z jakich środków. Jak korzystając z dostępnych obecnie źródeł finansowania można rozwijać systemy motywacyjne oraz jak wpłyną one na sytuację finansową jednostki.
16:00 Zakończenie warsztatów

Katarzyna Markiewicz-Śliwa

Kierownik Biura Obsługi Projektów Międzynarodowych w Politechnice Śląskiej, członek Komitetu Sterującego Politechniki Śląskiej, członek Management Committee akcji COST BESTPRAC, członek zespołu ds. wynagrodzeń KRPUT, ekspert w projekcie „Innowacyjny model współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, oparty na nowym systemie wdrażania technologii” od 18 lat zajmująca się zarządzaniem różnymi rodzajami projektów międzynarodowych prowadzonych przez uczelnie wyższe, instytuty i przedsiębiorstwa. Absolwentka studiów prowadzonych w Politechnice Śląskiej, École de MINES Saint-Étienne, Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wyższej Szkoły Biznesu. Uczestnik licznych kursów i szkoleń prowadzonych przez agencje krajowe a także Komisję Europejską, Research Executive Agency of the European Commission oraz liczne firmy szkoleniowe w całej Europie.