seminarium

31
lipca
2018

26 edycja cyklu NOWOCZESNE MUZEA I INSTYTUCJE KULTURY "NOWE TRENDY TECHNOLOGICZNE W MUZEACH WIRTUALIZACJA, A.R., APLIKACJE MOBILNE, MUZEOBLOGI"

koordynator: Iwona Nowosielska

31 lipca 2018 r.
10:00 Wdrażanie nowych technologii w sektorze kultury. Jak projektować rozwiązania IT i realizować potrzeby użytkowników w sektorze kultury.
Jak zaprojektować stronę internetową instytucji kultury, jak zrealizować nasz pomysł na aplikację mobilną, jak zaprezentować w internecie nasze zbiory? Podczas swojego wystąpienia opowiem, jak można realizować projekty IT w sektorze publicznym, na co zwrócić uwagę, jakie możemy napotkać problemy. Od pomysłu do uruchomienia. A wszystko na przykładzie projektu realizowanego w Narodowym Archiwum Cyfrowym – modernizacji serwisu Szukaj w Archiwach oraz innych projektów.
Pokażę również, że kluczowe w projektowaniu rozwiązań IT w sektorze publicznym jest zapewnienie obywatelom szybkiego i łatwego dostępu do informacji. W przypadku serwisu Szukaj w Archiwach przede wszystkim postanowiliśmy skupić się na tym, żeby użytkownik mógł szybko dotrzeć do poszukiwanych materiałów. A na drugim miejscu projektowaliśmy kolejne udogodnienia. Jak to zrobić – jak zidentyfikować potrzeby użytkowników i je zrealizować?
Katarzyna Zajkowska
(Kierownik projektu Modernizacji serwisu Szukaj w Archiwach Oddziału Archiwistyki Cyfrowej, Narodowego Archiwum Cyfrowego)
11:00 Ile kosztuje ekspozycja multimedialna w muzeum?
Wojciech Floryczk
(CEO New Admsterdam)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Muzeum w dobie konwergencji i nowych mediów - nowe trendy, nowe technologie, nowe możliwości.
 • Kultura konwergencji jako proces oraz jako część innych procesów (rozumienie m.in. pojęć: kultura uczestnictwa i partycypacji, zbiorowa inteligencja, konwergencja mediów i technologii).
 • Muzea wobec wyzwań współczesności:
  1. Definicja i zadania muzeum na początku XXI wieku.
  2. Aktualne tendencje we współczesnym muzealnictwie.
 • Główne kierunki rozwoju i przemian muzeów:
  1. Nowatorski sposób ekspozycji.
  2. Edukacyjna działalność muzeów.
  3. Komercjalizacja działalności muzeów oraz elementy rozrywki w muzeach.
 • Podsumowanie i najważniejsze wnioski.
Magdalena Kap
(Wydział Teologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
13:10 Wykorzystanie danych trójwymiarowych w muzeum - możliwości łączenia modeli przestrzennych z innymi technikami cyfrowymi.
Różne aspekty wykorzystania danych trójwymiarowych w muzeum:
Techniki prezentacyjne (wzbogacenie oferty wizualnej) to dwuwymiarowa wizualizacja danych z modelu przestrzennego (możliwość interaktywnego sterowania modelem), trójwymiarowa wizualizacja danych przestrzennych z zastosowaniem okularów lub specjalnych typów monitorów, wykorzystanie danych trójwymiarowych do wytwarzania fizycznych modeli przestrzennych metodą druku (zmiana skali, generowanie przekroi).
Techniki dokumentacyjne to wykorzystanie danych przestrzennych do porządkowania informacji w muzealnych systemach bazodanowych (np. inwentaryzacja detalu architektonicznego), konserwatorskie wykorzystanie trójwymiarowej dokumentacji zabytku, nowe możliwości analityczne w zakresie badań nad kulturą materialną.
Podsumowanie obecnego poziomu rozwoju trójwymiarowych technik digitalizacyjnych oraz krótka charakterystyka technik, które nie bazując bezpośrednio na zapisie informacji trójwymiarowej, mogą być także stosowane do wizualizacji efektów przestrzennych (np. Reflectance Transformation Imaging – rejestrujący ruch światła na powierzchni obiektu).
Przegląd możliwości udostępniania danych trójwymiarowych i łączenia takich danych z innymi technikami cyfrowymi (zwiększenie zasięgu udostępnienia, zwiększenie efektywności ponoszonych nakładów).
Eryk Bunsch
(Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)
14:10 Przerwa
14:30 Aplikacje mobilne w muzeach - moda czy potrzeba?
Na kilku przykładach przedstawione zostaną rodzaje stosowanych w muzeach aplikacji mobilnych, jako narzędzi wspierających upowszechnianie zbiorów i zwiedzanie, z omówieniem ich celu i uzyskanych efektów. Głównym założeniem jest uświadomienie muzealnikom potrzeby analizy potencjalnych odbiorców, własnych potrzeb i możliwości, a także faktu, że aplikacje wymagają pracy i finansowania również po ich zamówieniu – nie tylko utrzymania i wsparcia technicznego samych programów, ale też uzupełniania i aktualizacji treści. Dlatego niejednokrotnie najkorzystniej jest, gdy muzea skupiają się na przygotowaniu treści do ponownego wykorzystania dla przemysłu kreatywnego, w tym twórców aplikacji, zamiast starać się przemysł kreatywny w tej kwestii zastępować.
 • Po co muzeom aplikacje (czyli czy MUSIMY być nowocześni)?
 • Dla kogo są muzealne aplikacje (czyli czy „orientujemy się na użytkownika”)?
 • czym musimy pamiętać decydując się na zamówienie aplikacji?
 • Mamy aplikację i co dalej?
Alicja de Rosset
(Główny specjalista ds. digitalizacji, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów)
15:15 Aplikacja mobilna Guides4Art - sieciowe podejście do propagowania dziedzictwa kultury oraz szanse z tym związane. Podczas spotkania prelegent poruszy kwestie dotyczące samego działania aplikacji, ale również podzieli się swoimi doświadczeniami na temat współpracy zespołu Guides4Art z instytucjami kultury.
Poruszone zostaną zagadnienia związane z możliwościami oferowanymi przez Guides4Art:
 • efekt skali w promocji kultury - przyszłość nowoczesnego kontaktu z odwiedzającym,
 • klastrowanie instytucji kultury - jak firmy mogą pomagać we współpracy pomiędzy instytucjami kultury,
 • analiza ruchu turystycznego - czy warto monitorować turystów?
 • aplikacje sieciowe vs aplikacje tradycyjne - wady i zalety obu rozwiązań,
 • wysoka cena za aplikację - czy zawsze idzie za tym jakość oraz konieczność związana z wdrożeniem?
 • współpraca na linii firma - instytucja kultury - problemy i wartościowe doświadczenia naszego zespołu.
Łukasz Kaleta
(CEO of ART-Tech Solutions)
16:00 Zakończenie seminarium.

Eryk Bunsch

Dyplomowany konserwator dzieł sztuki (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie). Od 2000 zatrudniony w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, początkowo w Dziale Konserwacji, a od 2011 w Dziale Dokumentacji i Cyfryzacji, od 2013 kierownik Pracowni Dokumentacji Trójwymiarowej. Od 2007 roku we współpracy z Wydziałem Mechatroniki Politechniki Warszawskiej rozwija techniki precyzyjnej dokumentacji trójwymiarowej w oparciu o skanowanie z oświetleniem strukturalnym.
Od 2011 ekspert Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i od 2012 Narodowego Instytutu Audiowizualnego w zakresie cyfrowych technik dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego.
Realizował w muzeum siedem projektów rozwojowych z zakresu digitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego.
Od 2012 członek komitetu sterującego akcji COST TD 1201 "Colour and Space in Cultural Heritage".
Autor i współautor wielu opracowań z zakresu konserwacji dzieł sztuki, precyzyjnej dokumentacji trójwymiarowej i archeologii.

Alicja de Rosset

W 2006 r. ukończyła Ochronę Dóbr Kultury na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez sześć lat pracowała w Muzeum Zamkowym w Malborku, początkowo jako opiekun Kolekcji Rzeźby w Dziale Sztuki i Rzemiosła Artystycznego, a ostatecznie jako inwentaryzator i administrator elektronicznej bazy zbiorów w Dziale Głównego Inwentaryzatora. Od 2013 r. pełniła rolę eksperta ds. digitalizacji w projekcie e-muzea w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, a obecnie pracuje jako Główny Specjalista w Dziale Digitalizacji Instytutu. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z zarządzaniem zbiorami oraz muzealnymi systemami wspomagającymi ten proces i schematami metadanych muzealiów.

Łukasz Kaleta

przedsiębiorca, pomysłodawca i twórca aplikacji Guides4Art popularyzującą kulturę i sztukę, partner Fundacji Polska Innowacyjna oraz Fundacji wspierania przedsiębiorczości Activus Promptus. Współzałożyciel pierwszego w środkowej Europie klastra VR/AR. Absolwent AGH w Krakowie na wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. W 2014 roku wyróżniony przez Marszałka Województwa i Ministra Gospodarki w konkursie Amicus Hominum za działania na rzecz promocji przedsiębiorczości w Małopolsce. Od 2015 roku zaangażowany w promocję inicjatyw w WŚ w zakresie transferu wiedzy z dużych ośrodków miejskich, gmin i powiatów”

Magdalena Kap

doktor; absolwentka kulturoznawstwa oraz edukacji medialnej i dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autorka artykułów naukowych dotyczących edukacji medialnej oraz wykorzystania nowych mediów i technologii w instytucjach kultury i nauki. W ramach doktoratu prowadziła badania wśród pracowników muzeów i publiczności muzealnej na temat ich postaw wobec zmian zachodzących w funkcjonowaniu muzeów w XXI w. oraz ich oczekiwań względem działalności tych instytucji. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół zagadnień mediatyzacji i cyfryzacji kultury, przemian społeczno kulturowych związanych z ekspansją nowych mediów oraz ekonomii kultury.