szkolenie

28
listopada
2018

KARY PIENIĘŻNE ZA USUWANIE, USZKADZANIE ALBO NISZCZENIE DRZEW LUB KRZEWÓW

koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji (starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, gmin, urzędów wojewódzkich, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, innych), specjalistów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych różnych branż, do radców prawnych, inwestorów, firm konsultingowych i biur projektowych, których dotyczą omawiane zagadnienia przestrzegania przepisów dotyczących usuwania drzew i krzewów oraz wymierzania kar pieniężnych za usuwanie, uszkadzanie albo niszczenie drzew lub krzewów, a także odroczenia terminu płatności kar i umorzenia odroczonych oraz przedawnienie kar pieniężnych związanych z usunięciem, uszkodzeniem albo zniszczeniem drzew lub krzewów.

Szkolenie poprowadzi:
dr Mariusz Baran - radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego

Program
1. Delikty w zakresie ochrony drzew lub krzewów za które mogą być wymierzane kary pieniężne:

 • usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia:
  1. pozwolenia i zezwolenia na korzystanie ze środowiska
  2. zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów: wykonalność zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów; wygaśnięcie lub zmiana zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
  3. przesłanki wymiaru kary za usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia
 • usunięcie drzew lub krzewów bez zgody posiadacza nieruchomości: posiadacz nieruchomości; przesłanki wymiaru kary
 • zniszczenie drzew lub krzewów: zniszczenie drzewa lub krzewu; przesłanki wymiaru kary za zniszczenia
 • uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa
 • usunięcie drzewa pomimo sprzeciwu organu, o którym mowa w art. 83f ust. 8, i bez zezwolenia, o którym mowa w art. 83f ust. 16 oraz kara za usunięcie drzewa bez dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 83f ust. 4, lub przed upływem terminu, o którym mowa w art. 83f ust. 8. (art. 88 ust. 1 pkt 5 lub 6 ustawy o ochronie przyrody)
  1. zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
  2. zgłoszenie a milczące działanie administracji
  3. przedmiot zgłoszenia
  4. podmioty zgłaszające
  5. sprzeciw od zgłoszenia
  6. przeciw jako decyzja administracyjna
  7. ocena prawidłowości usunięcia drzew na podstawie zgłoszenia
2. Podmioty uczestniczące w postępowaniu w przedmiocie wymierzenia kary oraz postępowanie wyjaśniające:
 • organy administracji: właściwość rzeczowa; organy wymierzające kary (marszałek województwa; starosta; wójt, burmistrz, prezydent;
 • pojęcie strony postępowania
 • strony postępowania w sprawach wymierzenia kar pieniężnych za usunięcie, uszkodzenie albo zniszczenie drzew lub krzewów (usunięcie drzew lub krzewów bez zezwolenia; usunięcie drzew lub krzewów bez zgody posiadacza nieruchomości; zniszczenie albo uszkodzenie drzew lub krzewów; usunięcie drzew bez dokonania zgłoszenia lub pomimo wniesienia sprzeciwu);
 • organizacje społeczne
 • zasady przeprowadzania postępowania
 • środki dowodowe: oględziny; dowód z opinii biegłego
 • urządzenia pomiarowe.
3. Wymiar kary pieniężnej: przesłanki ekskulpacyjne; zasady ustalania wysokości kary; decyzje w przedmiocie wymierzenia kary.

4. Odroczenie terminu płatności kar i umorzenie odroczonych kar:
 • przesłanki uzasadniające odroczenie
 • środki dowodowe pozwalające przyjąć że zachodzą podstawy do odroczenia
 • decyzje w przedmiocie odroczenia
 • przesłanki umorzenia
 • decyzje w przedmiocie umorzenia
5. Przedawnienie kar pieniężnych związanych z usunięciem, uszkodzeniem albo zniszczeniem drzew lub krzewów:
 • przedawnienie karalności
 • przedawnienie dochodzenia kar pieniężnych


Ramowy harmonogram:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie warsztatów

Mariusz Baran

Radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta Narodowego Centrum Nauki w Krakowie. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2013 r. na podstawie rozprawy pt. "Stosowanie z urzędu prawa unijnego przez sądy państw członkowskich". Laureat I nagrody w XLIX Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” Komitetu Nauk Prawnych PAN na najlepszą pracę doktorską oraz laureat w X konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Zainteresowania naukowe: prawo ochrony środowiska, prawo Unii Europejskiej oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem: problematyki prawnych aspektów procesów inwestycyjno-budowlanych, z uwzględnieniem problematyki prawa ochrony środowiska; a także praktycznych aspektów stosowania prawa UE przez krajowe sądy oraz organy administracji. Autor wielu publikacji z zakresu: prawa ochrony środowiska, prawa Unii Europejskiej oraz prawa administracyjnego (wykaz publikacji w załączeniu). Konsultant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego oraz prawa Unii Europejskiej. Wykładowca prawa ochrony środowiska oraz prawa Unii Europejskiej, zarówno dla studentów studiów prawniczych, ale również w ramach studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim pt. „Ochrona środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim”, jak również na kursach i szkoleniach dla: pracowników administracji, członków Samorządowych Kolegium Odwoławczych, a także w ramach szkoleń dla aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.