szkolenie

26
września
2018

NOWE PRAWO WODNE A PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY

koordynator: Iwona Nowosielska

Przedmiotem szkolenia będą nowe regulacje prawne dotyczące gospodarowania wodami w świetle nowej ustawy – Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r., która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. wraz z późniejszymi zmianami. Przedmiotem szkolenia będą regulacje nowego Prawa wodnego i ich znaczenia dla procesu inwestycyjno-budowlanego.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji (starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, gmin, urzędów wojewódzkich, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, innych), specjalistów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach przemysłowych różnych branż, do radców prawnych, inwestorów, firm konsultingowych i biur projektowych, których dotyczą omawiane tematy gospodarowania zasobami w świetle nowej ustawy – Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r.

Szkolenie poprowadzi:
dr Mariusz Baran - radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego

Program
Rozwiązania o charakterze ogólnym:

 • podstawowe pojęcia;
 • własność wód;
 • podmioty uczestniczące w zarządzaniu wodami;
 • urządzenia pomiarowe.
Zgody wodnoprawne:
 • Pozwolenia wodnoprawne:
  1. zakres przedmiotowy obowiązku uzyskania (art. 389 i 390),
  2. podmioty zobowiązane do uzyskania,
  3. postępowanie w przedmiocie wydania i jego strony,
  4. postępowanie w przedmiocie wydania,
  5. przesłanki uzasadniające odmowę wydania,
  6. wygaśnięcie, cofnięcie i ograniczenie pozwolenia wodnoprawnego;
 • Zgłoszenia wodnoprawne (art. 421):
  1. zakres przedmiotowy zgłoszenia,
  2. wymagania formalne zgłoszenia,
  3. sprzeciw od zgłoszenia (art. 423 ust. 5);
 • Oceny wodnoprawne:
  1. zakres przedmiotowy obowiązku uzyskania (art. 425),
  2. postępowanie w przedmiocie oceny wodno-prawnej
  3. decyzje kończące postępowanie (art. 426);
 • Zwolnienia od zakazu na obszarach zagrożonych powodzią gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych a także innych substancji lub materiałów,
 • które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, a w szczególności ich składowania oraz lokalizowania nowych cmentarzy (art. 77 ust. 3):
 • postępowanie w przedmiocie zwolnienia,
 • decyzje kończące postępowanie;
 • Odstępstwo od zakazu wykonywania robót mogących wpłynąć na stabilność lub szczelność wałów przeciwpowodziowych (art. 176 ust. 4):
  1. przesłani uzasadniające zastosowanie odstępstwa,
  2. postępowanie w przedmiocie odstępstwa,
  3. decyzje kończące postępowanie.
Rozwiązania przejściowe i wprowadzające:
 • Trwały zarząd (art. 531);
 • Postępowania w sprawach wszczętych a niezakończonych (art. 545);
 • Zmiana pozwoleń wodnoprawnych oraz pozwoleń zintegrowanych w zakresie poboru wód (art. 562).


Ramowy harmonogram:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie warsztatów

Mariusz Baran

Radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendysta Narodowego Centrum Nauki w Krakowie. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2013 r. na podstawie rozprawy pt. "Stosowanie z urzędu prawa unijnego przez sądy państw członkowskich". Laureat I nagrody w XLIX Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” Komitetu Nauk Prawnych PAN na najlepszą pracę doktorską oraz laureat w X konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Zainteresowania naukowe: prawo ochrony środowiska, prawo Unii Europejskiej oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem: problematyki prawnych aspektów procesów inwestycyjno-budowlanych, z uwzględnieniem problematyki prawa ochrony środowiska; a także praktycznych aspektów stosowania prawa UE przez krajowe sądy oraz organy administracji. Autor wielu publikacji z zakresu: prawa ochrony środowiska, prawa Unii Europejskiej oraz prawa administracyjnego (wykaz publikacji w załączeniu). Konsultant Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie w zakresie prawa ochrony środowiska, prawa administracyjnego oraz prawa Unii Europejskiej. Wykładowca prawa ochrony środowiska oraz prawa Unii Europejskiej, zarówno dla studentów studiów prawniczych, ale również w ramach studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim pt. „Ochrona środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim”, jak również na kursach i szkoleniach dla: pracowników administracji, członków Samorządowych Kolegium Odwoławczych, a także w ramach szkoleń dla aplikantów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie oraz aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.