szkolenie

2
sierpnia
2018

OBRÓT OPROGRAMOWANIEM, W TYM HANDEL PROGRAMAMI Z DRUGIEJ RĘKI

koordynator: Iwona Nowosielska

Korzystanie z programów komputerowych, bez których trudno wyobrazić sobie współczesny rynek, nierozerwalnie związane jest z problematyką dotyczącą legalnych warunków ich uzyskiwania. Ryzyka prawne wynikające z wejścia w posiadanie i eksploatacji programów powszechnie nazywanych jako pirackie, w tym konsekwencje cywilne i karnoprawne, zmuszają do szczególnej ostrożności w tym zakresie. Ryzyka te mogą ziścić się również w przypadku osób i podmiotów gospodarczych i innego typu instytucji, których intencją nie jest naruszanie cudzej własności intelektualnej, lecz które przez nieznajomość zasad obrotu programami komputerowymi nieświadomie dopuszczają się takiego naruszenia z wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami prawnymi. W związku z ewoluującymi formami udostępniania oprogramowania obrót nim rodzi nowe pytania o warunki ich legalności i uprawnienia użytkowników wynikające z różnych modeli dystrybucji programów. Na pytania te stara się na bieżąco odpowiadać orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE w ramach wykładni prawa wspólnotowego, z którym harmonizowane są prawa krajowe państw członkowskich UE, w tym polskie prawo autorskie w zakresie ochrony programów komputerowych. Powyższym zagadnieniom poświęcone będzie szkolenie w przedmiocie obrotu oprogramowaniem, w tym handlu używanymi programami.

Grupa docelowa: przedstawiciele firm informatycznych, IT managerowie, usługobiorcy usług w dziedzinie programowania, w tym podmioty gospodarcze, przedstawiciele administracji publicznej i pozostałe instytucje będące potencjalnymi nabywcami i użytkownikami programów komputerowych.

Szkolenie poprowadzi:
adwokat Agnieszka Malczewska-Poteralska, Bukowski i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp. k.

Program szkolenia
1. Specyfika programów komputerowych na gruncie prawa autorskiego i jej znaczenie dla obrotu programami

 • istota programu komputerowego, aplikacja programistyczna a elementy nieprogramistyczne w oprogramowaniu,
 • elementy programu pozostające poza ochroną autorską,
 • autorskie prawa majątkowe i osobiste do programu oraz kwestia przedmiotu potencjalnego obrotu prawnego w przypadku oprogramowania i znaczenie praw osobistych twórcy dla obrotu programami,
 • pola eksploatacji programów,
 • opracowania programów – problematyka utworów zależnych,
 • ustawowe uprawnienia legalnego posiadacza programu.
2. Umowy w zakresie obrotu oprogramowaniem
 • umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe do programów – ogólna charakterystyka, typy umów przenoszących autorskie prawa majątkowe do programów i ich omówienie (w tym umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług w zakresie programowania), forma i elementy tych umów,
 • umowy licencyjne – ogólna charakterystyka, typy licencji i ich omówienie, licencje „własnościowe” a licencje typu open source, forma i elementy umów licencyjnych,
3. Wyczerpanie prawa do kontroli dalszego obrotu oprogramowaniem
 • instytucja wyczerpania prawa do kontroli dalszego obrotu egzemplarzami utworu – istota instytucji i jej specyfika w przypadku programów komputerowych, w tym kopii materialnych i niematerialnych oprogramowania,
 • przesłanki wyczerpania praw do dalszego obrotu oprogramowaniem, w tym kwestia wyczerpania prawa do dalszego obrotu kopiami zapasowymi programów w orzecznictwie TSUE (sprawa UsedSoft, sprawa Ranks)
 • praktyczne znaczenie wyczerpania prawa – handel programami „z drugiej ręki”, uprawnienia nabywcy programu, obowiązki zbywcy programu, znaczenie ograniczeń umownych dotyczących przeniesienia praw do programu.
4. Nabycie praw do programu w drodze sukcesji generalnej, w tym dziedziczenie praw, kwestia nabycia praw w konsekwencji przekształceń własnościowych podmiotów gospodarczych.

5. Konsekwencje prawne uzyskania i eksploatacji programu komputerowego bez zezwolenia uprawnionego lub wbrew warunkom zezwolenia.

Ramowy harmonogram:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie warsztatów

Agnieszka Malczewska-Poteralska

Adwokat w Kancelarii Prawnej Bukowski i Wspólnicy Kraków-Katowice.
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Instytutu Prawa Własności Intelektualnej w Krakowie z zakresu prawa autorskiego, prasowego i wydawniczego.
W praktyce zawodowej specjalizuje się w dziedzinie ochrony dóbr intelektualnych, w tym utworów, przedmiotu praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, ochrony dóbr osobistych, a także w zakresie prawa konkurencji w kontekście działalności wydawniczej, reklamowo-marketingowej, informatycznej oraz filmowej.
W ramach swojej specjalizacji adwokat Agnieszka Malczewska reprezentuje klientów w cywilnych oraz karnych postępowaniach sądowych dotyczących naruszeń praw autorskich oraz praw własności intelektualnej.
Prowadzi specjalistyczne wykłady na warsztatach i seminariach z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa konkurencji.
Publikuje w miesięczniku IT w Administracji. Autorka, wydanej w styczniu 2012 roku przez PRESSCOM, książki - „Pułapki prawa autorskiego w zamówieniach publicznych” .