szkolenie

28
czerwca
2018

STATYSTYKA ZAAWANSOWANA - WARSZTATY PRAKTYCZNE PRZY KOMPUTERACH z programem STATISTICA

koordynator: Iwona Nowosielska

Opis zajęć: Zajęcia mają za zadanie przybliżyć uczestnikom umiejętność zrozumienia podłoża teoretycznego oraz posługiwania się wybranymi metodami analizy danych często wykorzystywanymi w naukach medycznych. Podczas tego dnia przedstawimy nieco bardziej zaawansowane metody statystyczne, często wykorzystywane w naukach medycznych i bio-medycznych. Pokażemy także przykłady metod permutacyjnych oraz zademonstrujemy w jaki sposób wykorzystać je, aby upewnić się jak dalece uzyskiwane przez nas wyniki analizy statystycznej mogą być dziełem przypadku.

Wymagania wstępne: Zajęcia skierowane są do osób, które znają podstawową terminologię statystyczną i posiadają podstawową wiedzę teoretyczną ze statystyki (pozyskaną np. podczas I-go i II-go dnia szkolenia) oraz pragną zastosować nieco bardziej zaawansowane metody statystycznej analizy danych w praktyce badawczej. Podczas zajęć każdy uczestnik zostanie zapoznany z pracą w programie STATISTICA oraz innych użytecznych programach służących do analizy danych. Na zajęciach będziemy wykorzystywali głównie program Statistica. Po krótkim omówieniu i zapoznaniu z ideą wybranych metod, podczas zajęć będziemy rozwiązywali konkretne przykłady z wykorzystaniem danych dostarczonych przez osoby prowadzące. Uczestnik szkolenia otrzyma wszystkie zadania, które będziemy analizowali podczas spotkania. Głównym celem tego szkolenia jest przedstawienie wybranych metod analizy statystycznej przy wykorzystaniu zarówno prostych, jak i bardziej zaawansowanych metod analizy statystycznej, użytecznych w naukach biomedycznych. Podczas tego szkolenia będziemy pracować na zmiennych ilościowych oraz jakościowych.

Umiejętności zdobyte po szkoleniu: uczestnik szkolenia będzie potrafił posłużyć się programem STATISTICA w celu wykonania analiz asocjacyjnych, tych dotyczących danych ilościowych (m.in. krzywe ROC) i mieszanych (regresja logistyczna). W przypadku wybranych typów analiz pokażemy także możliwości wykorzystania innych programów do analizy. Każdy uczestniczący w zajęciach zapozna się z interpretacją wyników wykonywanych analiz. Poznamy również możliwości programu Statistica oraz innych w wykonywaniu wykresów do publikacji naukowych.

Rekomendacje prowadzących: znajomość teoretyczna podstaw statystyki oraz umiejętność posługiwania się podstawową terminologią jest niezbędna do tego, by efektywnie uczestniczyć w tych zajęciach. Prowadzący zachęcają do wzięcia udziału w pierwszym i drugim dniu szkoleniowym, których Bezpośrednią kontynuacją są zajęcia w III dniu szkoleniowym, lub przypomnienia sobie zagadnień, które są przedmiotem szkolenia podczas I-go i II-go dnia.

Szkolenie poprowadzą:
Prof. dr hab. n. med. Cezary Watała
dr hab. Magdalena Łabieniec-Watała

Program (10:00 – 16:00)

  • Analiza liczności próby i mocy testu – w badaniach medycznych.
  • Testy inferencyjne dla dwóch prób i dla wielu prób.
  • Metody badania asocjacji – korelacja i metody regresyjne.
  • Dane jakościowe: Tabele liczności, miary powiązania zmiennych.
  • Krzywe ROC.
  • Regresja logistyczna.
  • Analiza przeżycia.

Magdalena Łabieniec-Watała

Jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Na co dzień pracuje w Katedrze Biofizyki Medycznej, a do jej zainteresowań naukowych należą zagadnienia związane z fizjologią mitochondriów w warunkach prawidłowych i patologii doświadczalnej (cukrzyca i nowotwory), a także zastosowanie statystyki do analiz danych biomedycznych. W 2015 roku ukończyła roczne studia podyplomowe „Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowanie statystyki w badaniach biomedycznych” na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Dr hab. M. Łabieniec-Watała jest także doświadczonym dydaktykiem oraz popularyzatorem nauki. Prowadzi zajęcia ze statystyki ze studentami kierunków ‘biologia’ i ‘biotechnologia’ na różnych poziomach zaawansowania oraz organizuje warsztaty statystyczne na UŁ, których głównym celem jest ukazanie zagadnień statystycznych w możliwie najprzystępniejszy sposób. Swój wolny czas lubi spędzać z dobrą książką w ręku, słuchać muzyki klasycznej, wędrować szlakami górskimi, podróżować i jeździć na rowerze.

Cezary Watała

Absolwent biologii molekularnej Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego (1983); od 1992 pracownik Akademii Medycznej w Łodzi, obecnie prof. zwycz. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, od 2000 prof. tytularny. Kierownik Katedry Nauk Biomedycznych i Zakładu Zaburzeń Krzepnięcia Krwi UM. Zainteresowania naukowe dotyczą biologii molekularnej receptorów płytek krwi, antagonistów receptorów płytkowych, znaczenia dysfunkcji układu hemostazy w etiopatogenezie chorób naczyniowych; zastosowań nanotechnologii w naukach biomedycznych, metodologii badań naukowych oraz statystyki medycznej. Członek Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu UM w Łodzi. Kierownik studiów podyplomowych w zakresie zastosowania metod statystycznych w naukach biomedycznych przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Dorobek naukowy obejmuje ponad 400 prac oryginalnych, przeglądowych, poglądowych, książek, podręczników, monografii, komunikatów sympozjalnych, patentów. Kierownik oraz uczestnik licznych projektów naukowo-badawczych w kraju i zagranicą. Laureat licznych nagród naukowych. Kierownik studiów podyplomowych w zakresie metodologii badań i biostatystyki. Członek Komitetu Nauk Klinicznych PAN; członkostwo w licznych towarzystwach naukowych w kraju i zagranicą.