warsztaty

12
września
2018

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

koordynator: Iwona Nowosielska

Cel szkolenia:
Udział w szkoleniu ma pomóc swobodnie wyodrębniać informację sektora publicznego podlegającą ponownemu wykorzystywaniu, ułatwić zastosowanie właściwego trybu udostępnienia informacji sektora publicznego i odróżnienie go od dostępu do informacji publicznej, określenie warunków ponownego wykorzystywania, dokonania oceny, co do możliwości żądania opłaty. Wiedza zdobyta podczas szkolenia ma usprawnić realizację zasady udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, zapobiegać bezczynności, a także rozwiązać problemy proceduralne dotyczące udostępnienia informacji w celu ponownego wykorzystywania. Uczestnik dowie się kiedy można odmówić zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w jakie warunki ponownego wykorzystywania można określić, kiedy wydaje się decyzję administracyjną, a w jakich sytuacjach do wnioskodawcy kieruje się ofertę.

Adresaci szkolenia:
Osoby zaangażowane w udostępnianie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz udostępnianie informacji publicznej w samorządzie terytorialnym, w organach państwowych, państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz w obrębie innych podmiotów zobowiązanych do udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania z wyłączeniem muzeów, bibliotek i archiwów.

Metody pracy podczas szkolenia:
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej wspierany praktycznymi przykładami i ćwiczeniami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń

Szkolenie przeprowadzi:
dr Marlena Sakowska-Baryła jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym w Urzędzie Miasta Łodzi zapewniającym m.in. obsługę Rady Miejskiej w Łodzi oraz doradztwo metodyczne w zakresie ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej prawa konstytucyjnego i prawa ustroju samorządu terytorialnego oraz członkinią Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie dostępu do informacji publicznej oraz prawie samorządu terytorialnego. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce, prowadzi wykłady w kilku wyższych uczelniach, a także seminaria i szkolenia. Jest współautorką programu studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na WPiA UŁ. Jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w urzędzie miejskim. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej, w tym monografii: "Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej" (2010), "Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych" (2014) oraz "Prawo do ochrony danych osobowych" (2015).

Czas trwania szkolenia:
6 godzin od 10:00 do 16:00

Program
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - zagadnienia wstępne

 • Podstawa prawna ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 • Zakres pojęcia: "informacja sektora publicznego"
 • Zakres pojęcia "ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego"
Zakres podmiotowy ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 • Podmioty zobowiązane i wyłączenia podmiotowe
 • Podmioty uprawnione
Ograniczenia ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 • Zakres ograniczeń wynikający z art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
 • Ograniczenia ze względu na tajemnice ustawowo chronione
 • Ograniczenia ze względu na prywatność i ochronę danych osobowych
 • Ograniczenia ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy
 • Ograniczenia ze względu na uprawnienia z zakresu własności intelektualnej oraz ze względu na własność depozytów
Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
 • Zasada niewyłączności
 • Dopuszczalność wprowadzania ograniczeń korzystania z informacji
 • Sposoby udostępnienia
 • Zakres informacji o ponownym wykorzystywaniu na stronie podmiotowej BIP zobowiązanego
Warunki ponownego wykorzystywania
 • Zasada bezwarunkowego udostępniania lub przekazywania informacji
 • Dopuszczalność określenia warunków
 • Zakres warunków
Określanie opłat za ponowne wykorzystanie
 • Zasada bezpłatnego udostępniania lub przekazywania informacji
 • Przesłanki nałożenia opłaty
 • Forma nałożenia opłaty
 • Weryfikacja opłaty
Wnioskowy tryb przekazywania informacji sektora publicznego
 • Przesłanki zastosowania trybu wnioskowego
 • Warunki formalne wniosku
 • Usuwanie braków formalnych wniosku
 • Rozpatrywanie wniosku
 • Odmowa zgody na ponowne wykorzystanie informacji
 • Oferta, sprzeciw od oferty, przyjęcie oferty

Marlena Sakowska-Baryła

Doktor nauk prawnych, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., specjalizującej się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, redaktor naczelna „ABI Expert”, wiceprezes i dyrektor ds. planowania operacyjnego w SBC Inspektor Sp. z o.o.
Jest redaktorem naukowym komentarza do RODO - „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz” i współautorką komentarza do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz podręcznika o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w dużym urzędzie miejskim. Obecnie wspiera inspektorów ochrony danych w wykonywaniu ich funkcji zwłaszcza w ramach SBC Inspektor Sp. z o.o.
Jest autorką i współautorką ponad 100 publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w tym monografii: „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych", „Prawo do ochrony danych osobowych", „Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej”,, „Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie rodo”, „Czy jesteśmy gotowi na stosowanie RODO? Wybrane zadnienia z zakresu funkcjonowania administracji publicznej”, komentarza –„Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz” oraz podręcznika – „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego”.
Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. W przeszło 400 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 15 000 osób.