forum

24
maja
2018

XXV Forum ADO/ABI "Zdążyć przed północą: od jutra zastosowanie będzie miało RODO"

koordynator: Iwona Nowosielska

Dwa lata, które przedsiębiorcy otrzymali na przygotowanie do stosowania nowych zasad ochrony danych osobowych upłynęły szybko. Nie wszyscy zdążyli na czas z dostosowaniem się do nowych obowiązków. W jakiej rzeczywistości prawnej znajdą się 25 maja? Jak organ nadzorczy podejdzie do "spóźnialskich" po tej dacie? Czy niestosowanie wymagań RODO może stanowić czyn naruszający prawa konsumentów? Co jeszcze można zrobić na kilka dni przed rozpoczęciem stosowania RODO, aby spełnić jego wymagania? Co jest najtrudniejsze w praktyce w takim wdrożeniu?

Na te pytania odpowiedzą na symbolicznym XXV Forum ADO/ABI przedstawiciele organów publicznych i praktycy wdrażający nowe wymagania u przedsiębiorców. Forum będzie symboliczne nie tylko ze względu na swoją datę (dzień przed rozpoczęciem stosowania RODO), ale także ze względu na jego organizację ostatni raz pod tą nazwą. Kolejne Forum powinno już uwzględniać zmianę administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) na inspektorów ochrony danych (IOD).

24 maja 2018 r.
10:00 Otwarcie Forum adw. Anna Kobylańska, Kobylańska & Lewoszewski
10:15 Wykład: Legislacja wokół RODO na dzień 24 maja 2018 r. Jakiego otoczenia regulacyjnego powinni spodziewać się polscy przedsiębiorcy?
Jakub Płodzich
(Ministerstwo Cyfryzacji)
10:40 Wykład: Czego możemy się spodziewać z perspektywy organu nadzorczego po 25 maja 2018?
Piotr Drobek
(zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych)
11:30 Przerwa na kawę
11:45 Wykład: Znaczenie ochrony danych osobowych i RODO z perspektywy UOKiK:
 • Dane walutą w cyfrowym świecie. Spojrzenie z punktu widzenia konsumentów.
 • Niekontrolowany obrót danymi źródłem praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
 • Przetwarzanie danych osobowych a niechciany marketing.
 • Obowiązki informacyjne z RODO a standardy ochrony konsumentów.
 • RODO „okazją” do wprowadzenia konsumentów w błąd.
Łukasz Wroński, dyrektor Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Katarzyna Araczewska, naczelnik wydziału w Departamencie Ochrony Interesów Konsumentów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
12:30 Wykład: Doświadczenia we wdrożeniu RODO – o czym miałem pamiętać przed jutrzejszym dniem?
 • Plan działania, priorytety, realizacja, testowanie.
 • Rozliczalność w fazie projektowania – ograniczenie biurokracji.
 • Uczestnicy i zasady gry RODO w organizacji – świadomość zasad i konsekwencji,
r.pr. Daniel Ślęzak
(T-Mobile Polska )
13:15 Lunch
14:00 Wykład: Powiedzieć prosto o rzeczach skomplikowanych – o konstruowaniu komunikatów do podmiotów danych zgodnie z wymaganiami RODO.
 • Po co upraszczać? - o potrzebie prostej komunikacji z osobami, których dane osobowe przetwarzamy.
 • Podstawowe zasady przygotowywania prostych i zrozumiałych komunikatów.
 • Zestawienie komunikatów "prawniczych" i uproszczonych - czym różnią się od siebie i jaki wywołują efekt?
Ewelina Moroń (Uniwersytet Wrocławski)
adw. Anna Kobylańska (Kobylańska & Lewoszewski)
15:00 Przerwa na kawę
15:15 Wykład: Dziś ABI jutro Inspektor Ochrony Danych. Jak zmienią się zadania i pozycja IOD?
Maciej Byczkowski
(Prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji)
16:00 Zakończenie Forum.
Firmy zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z koordynatorem

Katarzyna Araczewska

Naczelnik wydziału w Departamencie Ochrony Interesów Konsumentów UOKiK, ekspertka z zakresu usług telekomunikacyjnych i świadczonych drogą elektroniczną, uczestniczka prac legislacyjnych nad krajowymi i unijnymi aktami prawnymi z zakresu telekomunikacji, usług świadczonych drogą elektroniczną, ochrony prywatności.

Maciej Byczkowski

Prezes Zarządu ENSI, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji (od 2007 r.). Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Bezpieczeństwa Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej (2004 – 2013). Brał udział w pracach: sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych (2007 - 2010); pracach Zespołu ekspertów powołanego przez GIODO, który opracował projekt zmiany ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy deregulacyjnej Ministerstwa Gospodarki dla przedsiębiorców (2011 – 2014); sejmowej Komisji Nadzwyczajnej ds. związanych z ograniczeniem biurokracji nad nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej -deregulacja IV (2014) oraz pracach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nad opracowywaniem nowych projektów wykonawczych do ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie wykonywania zadań ABI (2014 – 2015). Uczestniczył również w pracach nad zmianą rozporządzenia wykonawczego w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych do ustawy o ochronie danych osobowych oraz konsultacjach w przygotowaniu polskiego stanowiska na forum Rady Europy w związku z reformą ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.
Ekspert i audytor bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych (20 lat doświadczeń). Współtwórca Metodyki TISM, Metodyki TSM – BCP, Metodyki TSM – całościowej koncepcji zarządzania bezpieczeństwem w organizacji. Twórca metodyki Zarządzania Procesami Przetwarzania Danych Osobowych (PBDO). Wraz z zespołem przygotował ponad 300 organizacji do wypełniania wymogów ustawy o ochronie danych osobowych; przeszkolił ponad 15 000 osób; pełni rolę ABI (w ramach outsourcingu) w różnych organizacjach. Prowadził wiele projektów wdrożeń Polityki Bezpieczeństwa Informacji (wg TISM oraz normy ISO 27001) w organizacjach wielu branży w Polsce. Absolwent Politechniki Warszawskiej. Wykłada na Politechnice Warszawskiej (Wydział Zarządzania) - Studium podyplomowe „Zarządzanie Jakością i Bezpieczeństwem Informacji w środowisku IT”, na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie - Studia podyplomowe “Ochrona Danych Osobowych i Informacji Niejawnych” oraz na Polskiej Akademii Nauk - Studium podyplomowe „Wykonywanie funkcji Administratora bezpieczeństwa informacji” (w ramach którego jest również członkiem Rady Programowej). Autor licznych publikacji z dziedziny bezpieczeństwa informacji i systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych. Członek Rady Programowej kwartalnika „Informacja w administracji publicznej” Wydawnictwa C.H. Beck. Twórca i organizator XX Kongresów ABI (od 1999 r. do 2016 r.).

Anna Kobylańska

Adwokat, wspólnik w kancelarii prawnej Kobylańska & Lewoszewski. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w zagadnieniach prawnych związanych z przepisami unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Posiada też wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie prawa nowych technologii, e-commerce oraz ochrony własności intelektualnej. Autorka publikacji z zakresu prawa ochrony danych osobowych i ochrony przed naruszeniem prawa do znaków towarowych w Internecie. Wykładowca w Centrum Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Sześciokrotnie wyróżniana przez ranking Chambers and Partners: Europe, w kolejnych latach 2012 - 2017, w kategorii Telekomunikacja, Media, Nowe Technologie – Dane Osobowe

Ewelina Moroń

Trenerka prostej polszczyzny i efektywnego pisania, od 2013 roku współpracuje z Pracownią Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego. Pisze doktorat o skuteczności zasad prostego języka w tekstach adresowanych do głuchych Polaków. Specjalizuje się w upraszczaniu tekstów organizacji (współpraca m.in. z Grupą PZU, ING Bankiem Śląskim, KSAP-em, ZUS-em). Wyłapie każdy błąd interpunkcyjny.

Daniel Ślęzak

Kieruje zespołem ochrony danych osobowych w dużej międzynarodowej firmie telekomunikacyjnej pełniąc jednocześnie funkcję administratora bezpieczeństwa informacji. Odpowiada również za obszar bezpieczeństwa informacji i zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Manager i prawnik z dużym doświadczeniem na rynku regulowanym. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu szeroko rozumianego prawa ochrony prywatności, ze szczególnym uwzględnieniem sektora telekomunikacyjnego oraz usług świadczonych drogą elektroniczną. Uczestniczy w pracach organizacji zrzeszających przedsiębiorców telekomunikacyjnych, mających na celu znoszenie barier w rozwoju rynku telekomunikacyjnego.

Łukasz Wroński

Dyrektor Departamentu Ochrony Interesów Konsumentów UOKiK, radca prawny, specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących nieuczciwych praktyk rynkowych oraz ochrony konsumentów w sektorze usług telekomunikacyjnych i finansowych, autor publikacji z dziedziny ochrony konsumentów.