szkolenie

4
lipca
2018

ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA I E-ZLA - JAK DZIAŁAĆ W OCHRONIE ZDROWIA W 2018 R.

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Szkolenie przedstawia krok po kroku jak uzyskać decyzję ZUS, a następnie wystawić zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy związanej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069), ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845), nowelizacją z dnia 21 kwietnia 2017 r. ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. poz. 992) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1809). Tworzą one zręby EDM, czyli elektronicznej dokumentacji medycznej, która obowiązuje wszystkie podmioty lecznicze, a także lekarzy, pielęgniarki i położne z własną praktyką. Omówione zostaną przepisy przyszłe i aktualnie obowiązujące, gdyż już teraz nie ma wymogu stosowania podpisu kwalifikowanego. Można się zatem spodziewać, że elektroniczna dokumentacja medyczna będzie dużo częściej wykorzystywana, nawet w trakcie 2018 roku.

Program szkolenia uwzględnia również rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. nowelizujące ogólne warunki umów, zgodnie z którym od 1 stycznia 2019 r. świadczeniodawcy szpitalni i ambulatoryjni będą obowiązani prowadzić w postaci elektronicznej odpowiednio historię choroby oraz historię zdrowia i choroby. To bardzo ważna zmiana, która obejmie zdecydowaną większość podmiotów leczniczych w Polsce. Dodatkowo ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia przewiduje wydanie rozporządzenia (jest projekt z dnia 18 września 2017 r.) przez Ministra Zdrowia, w którym określi rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej, mając na uwadze konieczność zapewnienia realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej oraz stopień przygotowania usługodawców do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

Korzyści dla uczestników: Wiedza z zakresu dokumentacji medycznej pozwala na prawidłowe dokumentowanie przebiegu leczenia, co ma zasadnicze znaczenie przy rozliczaniu świadczeń oraz w obronie przez zarzutem popełnienia błędu medycznego. Zasady prowadzenia dokumentacji są także jednym z głównych elementów badania w procesie uzyskiwania akredytacji w ochronie zdrowia oraz innych certyfikatów. Trzeba też zapewnić, by Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych zostały rozszerzone o procedury zabezpieczania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.

Szkolenie polecamy dla:

 • wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia;
 • osób zarządzających podmiotami leczniczymi (d. zakładami opieki zdrowotnej);
 • lekarzy
 • pielęgniarek
 • położnych
 • pracowników działów statystyki medycznej;
 • sekretarek medycznych;
 • innych pracowników podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład;
 • prezentacja w PowerPoint;
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe;
 • case study.

Szkolenie prowadzi: adwokat Wojciech Haniszewski, dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma z siedzibą w Krakowie.

Czas trwania szkolenia: od godz. 10:00 do 16:00

Program szkolenia:

 1. e-ZLA, czyli zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej (nowość!):
  • upoważnienie do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) w formie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • kwalifikowany podpis elektroniczny;
  • podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP;
  • sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępny w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS;
  • elektroniczna skrzynka podawcza ZUS;
  • treść zaświadczenia lekarskiego;
  • profil informacyjny każdego lekarza;
  • rejestr zwolnień lekarskich w ZUS;
  • kontrola prawidłowości zwolnień lekarskich;
  • cofnięcie upoważnienia do wystawiania zwolnień lekarskich;
  • procedura awaryjna w przypadku braku możliwości dostępu do Internetu;
  • opis krok po kroku jak uzyskać decyzję ZUS, a następnie wystawić zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej;
  • wymóg dla wszystkich lekarzy w Polsce od 1 lipca 2018 r.
 2. Pozostałe nowości elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM):
  • internetowe konto pacjenta (IKP);
  • e-recepta;
  • e-skierowanie;
  • e-zlecenie;
  • terminy wdrożenia;
  • brak dostępu do systemu P1 – faktyczny czy prawny?;
  • informacja dla pacjenta w formie SMS lub e-mail (wskazane w SIM).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (nowość!):
  • bardzo ważna zmiana dla świadczeniodawców;
  • elektroniczna historia choroby – w przypadku świadczeniodawcy wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne;
  • elektroniczna historia zdrowia i choroby – w przypadku świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych;
  • wyjątek dla praktyk indywidualnych realizujących umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;
  • co z podmiotami leczniczymi wykonującymi stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne?;
  • warunek „prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej w rozumieniu przepisów ustawy o prawach pacjenta w postaci elektronicznej, przy czym w przypadku wystawiania recept i skierowań co najmniej poprzez nanoszenie danych za pomocą wydruku” (5 punktów);
  • czy opłaca się dobrowolnie wdrożyć elektroniczną dokumentację medyczną w trakcie 2018 roku?;
  • § 10a wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
 4. Projekt z dnia 18 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (nowość!):
  • informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala;
  • informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę;
  • karta informacyjna z leczenia szpitalnego;
  • rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 5. Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej:
  • co sprawdzić przed nabyciem programu komputerowego?;
  • identyfikacja osoby dokonującej wpisu i rejestrowanych przez nią zmian;
  • wydruk w formach określonych w rozporządzeniu;
  • reguły skanowania dokumentacji papierowej do programu komputerowego;
  • zasady niszczenia dokumentacji papierowej – kiedy i jak?;
  • udostępnianie i eksport danych;
  • zabezpieczenie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej – patrz punkty 7 i 8.
 6. Zmiany wynikające z ustawy o działalności leczniczej i „pakietu kolejkowego”:
  • oznaczenie podmiotu – z czego się składa?;
  • pojęcie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;
  • 12 – cyfrowy numer księgi rejestrowej;
  • nowa treść pieczątek;
  • lista oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego w postaci elektronicznej;
  • jak dołączyć do prowadzonej listy oczekujących oryginał skierowania?;
  • uprawnienie części pielęgniarek i położnych do wystawiania recept na niektóre leki.
 7. Ochrona danych osobowych:
  • dane osobowe;
  • zbiór danych;
  • przetwarzanie danych;
  • odbiorcy danych;
  • administrator danych;
  • system informatyczny;
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  • organ ochrony danych osobowych.
 8. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych:
  • Polityka bezpieczeństwa;
  • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;
  • jak wdrożyć przepis rozporządzenia, który wymaga „opracowania i stosowania procedur zabezpieczania dokumentacji i systemów ich przetwarzania, w tym procedur dostępu oraz przechowywania”?
 9. Konieczne elementy każdej dokumentacji medycznej oraz szczegółowe omówienie:
  • historii zdrowia i choroby;
  • historii choroby;
  • okołooperacyjnej karty kontrolnej;
  • karty noworodka;
  • karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej;
  • karty indywidualnej opieki prowadzonej przez położną;
  • karty wizyty patronażowej;
  • karty wywiadu środowiskowo – rodzinnego;
  • karty uodpornienia;
  • skierowania do szpitala lub innego podmiotu;
  • skierowania na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie, finansowanego ze środków publicznych;
  • karty przebiegu ciąży;
  • książeczki zdrowia dziecka;
  • karty informacyjnej z leczenia szpitalnego;
  • informacji lekarza leczącego pacjenta w AOS dla kierującego lekarza POZ;
  • książeczki szczepień;
  • zaświadczenia;
  • orzeczenia
  • opinii lekarskiej;
  • listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych.
 10. Dokumentacja prowadzona przez lekarza, pielęgniarkę lub położną wystawiających recepty dla siebie (pro auctore) albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro familiae).
 11. Dokumentacja medyczna w badaniach klinicznych.
 12. Dokumentacja medyczna w medycynie pracy.
 13. Warunki i okres przechowywania dokumentacji medycznej (nowość!).
 14. Udostępnianie dokumentacji medycznej (nowość!):
  • pacjentowi;
  • osobie trzeciej;
  • wykaz uprawnionych organów i podmiotów z ustawy;
  • pojęcie wyciągu, odpisu i kopii;
  • czy pacjent ma prawo do oryginałów dokumentacji? (nowość!);
  • czy można przesyłać dokumentację medyczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej?;
  • nowa wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej;
  • wykaz zawierający informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej – obowiązkowy od 11 maja 2017 r. (nowość!).
 15. Zgoda na zabieg medyczny:
  • zgoda pacjenta;
  • zakres uprawnień opiekuna faktycznego
  • prawa pacjenta małoletniego;
  • rola sądu opiekuńczego;
  • postępowanie wobec pacjenta nieprzytomnego;
  • prawo do informacji o stanie zdrowia.
 16. Case study.
 17. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.

Wojciech Haniszewski

Adwokat, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma.pl w Krakowie. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu prawa gospodarczego i finansów, realizowanych w ramach projektów na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz innych ministerstw i urzędów centralnych. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Autor publikacji i analiz w prasie branżowej, na stałe współpracuje z miesięcznikami „Zarządzanie placówką medyczną”, „Lekarz kontraktowy”, „Dokumentacja medyczna w praktyce” i „Rozliczenia księgowe działalności leczniczej”. Ekspert serwisów InfoNFZ.pl i SerwisZOZ.pl. Bogate doświadczenie zdobywał jako wicedyrektor działu prawnego spółki publicznej oraz redaktor portalu prawno-medycznego. Członek Izby Adwokackiej w Krakowie.