forum

20
czerwca
2018

30 FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEAUTORYZOWANE TRANSAKCJE BANKOWE

koordynator: Iwona Nowosielska

20 czerwca 2018 r.
10:00 Odpowiedzialność banku za nieuczciwe zachowania swego pracownika.
dr Tadeusz Białek
(dyrektor zespołu prawno-legislacyjnego Związku Banków Polskich)
11:00 Praktyczne skutki wdrażania w polskiej praktyce bankowej dyrektywy PSD2. Reguły obowiązujące na rynku płatniczym w okresie do całkowitego wdrożenia PSD2. Dyrektywy Komisji Nadzoru Finansowego.
dr Jan Byrski
(adwokat, wspólnik w Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Odpowiedzialność banków w zakresie cyberprzestępstw.
Maciej Samcik (zaproszenie zostało skierowane)
13:15 Odpowiedzialność dostawcy elektronicznych usług płatniczych w transakcjach zawieranych on-line. ePayments w e-Commerce:
 • zakres zmian wynikający z PSD 2
 • aspekty odpowiedzialności wynikające z AMLD,
 • kwestie kryptowalut wraz ze stanowiskiem KNF
 • ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz o finansowaniu terroryzmu
 • ustawa obrocie instrumentami finansowymi oraz innych ustaw (z 1.3.2018)
 • sądowe i pozasądowe sposoby rozstrzygania sporów
dr Agata Majchrowska
(Uniwersytet Wrocławski)
14:00 Przerwa
14:20 Odpowiedzialność odszkodowawcza pracowników za naruszenie tajemnicy bankowej: Wystąpienie dotyczy ponoszenia odpowiedzialności pracowników banków za naruszenie tajemnicy bankowej. Pierwsza część wykładu będzie obejmować praktyczną analizę zakresu pojęcia tajemnicy bankowej w kontekście prawa do prywatności z wyjaśnieniem, na czym może polegać naruszenie tej tajemnicy. W drugiej (zasadniczej) części wykładu badaniu poddane zostaną zasady odpowiedzialności odszkodowawczej pracowników względem pracodawcy oraz podmiotu, w stosunku do którego tajemnica bankowa została naruszona. Zostanie omówiona możliwość pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności za szkodę nie tylko na zasadach unormowanych w kodeksie pracy, ale również na podstawie przepisów kodeksu cywilnego - wszystko to w przystępny, przejrzysty i praktyczny sposób.
Dr Patrycja Zawirska
(radca prawny, partner zarządzający w Zawirska Gąsior – radcowie prawni i adwokaci sp. p. )
15:00 Prawne uwarunkowania dostępu banku do danych osobowych pracownika (w tym relacjach rodzinnych):
 • dostęp do danych osobowych a nowe standardy ochrony danych osobowych,
 • planowane (?) zmiany legislacyjne harmonizujące konieczną ochronę interesów banku i ochrony,
 • prywatności pracowników,
 • monitoring pracowników banku a ochrona ich prywatności,
 • prawne instrumenty zapobiegania konfliktom interesów pracowników z interesami banku w świetle dotychczasowej praktyki .
Mec. Grzegorz Orłowski
(Orłowski-Patulski-Walczak Sp. z o.o.)
16:00 Zakończenie Forum.

Tadeusz Białek

Doktor nauk prawnych, Dyrektor Zespołu Prawno – Legislacyjnego Związku Banków Polskich, radca prawny. Sekretarz i członek Prezydium Rady Prawa Bankowego. Członek Komitetu Prawnego Europejskiej Federacji Bankowej. Arbiter Sądu Polubownego przy KNF. Uczestniczył w wielu pracach legislacyjnych nad ustawami m. in. w zakresie prawa bankowego i w zakresie regulacji dotyczących rynku finansowego Wykładowca prawa bankowego na wyższych uczelniach. Autor kilkudziesięciu publikacji z ww. zakresu

Jan Byrski

Specjalizuje się w zakresie prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), szeroko pojętego prawa rynku instytucji finansowych, IT i TMT, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i sądami administracyjnymi.
Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych. Współpracuje z ponad 60 administratorami danych z różnych sektorów. Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.
Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących nowelizacji ustawy o ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika IT w Administracji.
Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: publikacji Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania oraz monografii Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej, która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego.
Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji, oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Stypendia na Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz oraz w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht.
Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Członek International Association of Privacy Professionals (IAPP).

Grzegorz Orłowski

Doświadczony specjalista w dziedzinie prawa pracy. Radca prawny (od 1985 r.);
Konsultant w firmie ORŁOWSKI-PATULSKI-WALCZAK Sp. z o.o.
Wytrawny dydaktyk. Wykładowca m.in. Akademii L. Koźmińskiego i Szkoły Głównej Handlowej
Autor/współautor wielu publikacji książkowych: „Spółki prawa handlowego” (1987); „Pracownicze urlopy wypoczynkowe” (1997); „Problemy czasu pracy” (1998); „Praktyczne aspekty nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy” (1999); „Kodeks pracy z komentarzem” (8 wydań); „Prawo pracy w praktyce – wyjaśnienia, orzecznictwo SN” (2000); „Wzorcowy regulamin pracy” (2003); „Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. O zatrudnianiu pracowników tymczasowych z komentarzem problemowym” (2003); „Rady Pracowników – wybrane problemy prawne” (2007); „Zbiorowe Prawo Pracy – Komentarz” (2009); „Kodeks pracy: Komentarz dla menedżerów HR´(2009); "Prawo pracy" /4 wydanie/ (2010); „Kodeks pracy 2014” (2014); "Kodeks pracy - komentarz dla praktyków" (2015,2016, 2017) , "Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników" (2016, 2017)
Autor publikacji prasowych, m.in. w „Rzeczpospolitej”,„Personelu i Zarządzaniu”; „Monitorze Prawa Pracy”, "Dzienniku Gazecie Prawnej"
B. członek Rad Nadzorczych spółek kapitałowych.
Doradca z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy wielu przedsiębiorstw, banków i instytucji.

Patrycja Zawirska

Radca prawny, doktor nauk prawnych oraz partner zarządzający w Zawirska Gąsior – radcowie prawni i adwokaci sp. p. Wielokrotna laureatka stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyjątkowe osiągnięcia w nauce. Autorka licznych publikacji prasowych, w tym dla: Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna oraz Monitor Prawa Pracy. W rankingach Chambers Europe Awards for Exellence 2010 oraz 2011 wskazana jako „wschodząca gwiazda” prawa pracy. W rankingu The Chambers Europe Awards for Exellence 2012 awansowała do „Band 4”, a od 2013 r. do 2018 r. do “Band 3”. W rankingu Legal 500 Patrycja Zawirska została określona jako “rekomendowany praktyk z rozległym doświadczeniem”.
Posiada kilkanaście lat doświadczenia w doradztwie z zakresu prawa pracy. Specjalizuje się w skomplikowanych procesach restrukturyzacyjnych, zarządzaniu relacjami z przedstawicielami pracowników oraz w sprawach z zakresu czasu pracy. Ma bogate doświadczenie we „wrażliwych” sporach z pracownikami (wypadki przy pracy, dyskryminacja, mobbing, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa i zasad etycznych).