szkolenie

5
lipca
2018

KONTROLA I NIEPRAWIDŁOWOŚCI PROJEKTÓW DOFINANSOWANYCH Z UE W RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020

koordynator: Iwona Brokowska Duda

W wyniku szkolenia uczestnicy nabędą szczegółową wiedzę dot. zasad przeprowadzania kontroli projektów UE, typów i rodzajów kontroli projektów, uprawnień zespołu kontrolnego, zasad sporządzania informacji pokontrolnej, nieprawidłowości i uchybień w projektach, zasad określających obowiązki beneficjenta oraz w jaki sposób przygotować się do kontroli.
Celem szkolenia jest dostarczenie szczegółowej wiedzy dot. zasad przeprowadzania kontroli projektów UE, jak i skutków wykrycia nieprawidłowości i uchybień w projektach.
Szkolenie kierowane do potencjalnych wnioskodawców, przedsiębiorców, pracowników uczelni wyższych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, pracowników administracji publicznej oraz pracowników innych jednostek i podmiotów zainteresowanych funduszami unijnymi.

Szkolenie prowadzi: Radosław Gierałtowski, specjalista w dziedzinie prawo zamówień publicznych

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do ok. 16

Program:

 • Podstawa prawna
 • Podstawowe definicje
 • Warunki ogólne kontroli
 • Kontrola systemowa
 • Weryfikacja wydatków:
  1. Weryfikacja wniosków o płatność beneficjenta
  2. Kontrola w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta
  3. Kontrola krzyżowa
 • Kontrola instrumentów finansowych
 • Kontrola na zakończenie realizacji projektu
 • Kontrola trwałości projektu
 • Roczne plany kontroli
 • Kontrole w trybie doraźnym
 • Środki zwalczania nadużyć finansowych
 • Minimalny zakres informacji oraz struktura rocznego planu kontroli
 • Definicja nieprawidłowości
 • Źródła informacji o nieprawidłowościach
 • Sposoby postępowania z nieprawidłowościami
 • Stwierdzenie nieprawidłowości przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu
 • Stwierdzenie nieprawidłowości przed zatwierdzeniem wniosku beneficjenta o płatność
  1. Stwierdzenie nieprawidłowości przed złożeniem przez beneficjenta wniosku o płatność
  2. Stwierdzenie nieprawidłowości w trakcie weryfikacji wniosku beneficjenta o płatność
 • Nieprawidłowości stwierdzone po zatwierdzeniu wniosku beneficjenta o płatność
 • Obliczanie wysokości korekty finansowej
 • Odzyskiwanie środków i skutki nieprawidłowości dla beneficjentów
 • Procedura odzyskiwania środków wskazana w art. 207 UFP
 • Postępowanie z nieprawidłowo lub nieterminowo rozliczonymi zaliczkami
 • Skutki stwierdzenia nieprawidłowości dla beneficjentów
 • Rejestr podmiotów wykluczonych
 • Obliczanie odsetek od kwot podlegających zwrotowi oraz z tytułu nierozliczonych zaliczek
 • Nieprawidłowość indywidualna niezawiniona przez beneficjenta – procedura dokonywania korekty finansowej
 • Nieprawidłowość systemowa – procedura dokonywania korekty finansowej
 • Odpowiedzialność za proces korygowania wydatków/li>
 • Korekta finansowa a rozliczenia z Komisją Europejską
 • Ogólne zasady raportowania nieprawidłowości

Radosław Gierałtowski

Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.
Kluczowe kwalifikacje jakie posiada to planowanie, analiza finansowa, controlling finansowy oraz sprawozdawczość budżetowa i budżet zadaniowy, aplikacja i rozliczanie środków współfinansowanych z UE, zamówienia publiczne.
Autor publikacji z rozliczania środków europejskich, polityki Polski na tle UE. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako konsultant ds. Unii Europejskiej, pracownik i kierownik w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.
Zdobył także Certyfikat ukończenia szkolenia „Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych” oraz szereg Certyfikatów z „Rozliczania projektów współfinansowanych z EU”, „Promocja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej”, „Prawo Zamówień Publicznych”, Seminarium dla menedżerów i pracowników administracji Województwa pt. „Przygotowani do Europy – składanie wniosków, wykorzystanie i rozliczanie europejskich środków pomocowych”, Szkolenie pt. „Pomoc publiczna w Unii Europejskiej”, „Praktyczne wykorzystanie nowoczesnych systemów teleinformatycznych (ICT) w zakresie zarządzania dokumentami i sprawami w urzędzie, przedsiębiorstwie, instytucji”, “Audyt zewnętrzny projektu unijnego”, “Zamówienia publiczne w aspekcie kontroli projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, “Dokumentacja rozliczeniowa środków unijnych- przygotowywanie i opisywanie dokumentów księgowych”, “Rozliczanie projektów współfinansowanych z EFS - weryfikacja i rozliczanie wniosków o płatność”, „Zasady kontroli projektów realizowanych w ramach PROW w latach 2014 – 2020”, „Ewaluacja, audyt i kontrola w projektach współfinansowanych z funduszy UE”, „Ocena funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce na tle wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej”, „Ocena wpływu realizacji PROW 2014-2020 na gospodarkę Polski”, „Przeprowadzanie czynności kontrolnych w ramach działań związanych z Inwestycjami w środki trwałe, Podstawowymi usługami i odnową miejscowości na obszarach wiejskich oraz „LEADER” delegowanych do Samorządów Województw – PROW 2014 – 2020, Wyznaczenie wartości wskaźnika rezultatu Wzrost wartości dodanej brutto (GVA) dla gospodarstw korzystających z pomocy w ramach PROW 2014-2020”, „Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej i Polityki Spójności na rozwój obszarów wiejskich”.
Doświadczenie trenerskie zdobył szkoląc właścicieli firm i przedsiębiorstw, studentów, kadrę zarządzającą firm z sektora MSP.