szkolenie

18
września
2018

KWALIFIKOWALNOŚĆ I ROZLICZANIE WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020

koordynator: Iwona Brokowska Duda

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników i uczestniczki wiedzy i umiejętności pozwalających na prawidłową ocenę, ponoszenie i rozliczanie wydatków finansowanych w projektach UE na lata 2014-2020. Uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu kwalifikowalności wydatków zgodnie z nowymi wytycznymi oraz rozliczania wydatków we wnioskach o płatność składanych przez system teleinformatyczny SL2014.

Metodologia prowadzenia zajęć – formuła warsztatów z wykorzystaniem następujących metod dydaktycznych:

 • Prezentacja multimedialna prowadzona przez trenerkę
 • Studia przypadków
 • Ćwiczenia w grupach
 • Dyskusja moderowana przez trenerkę

Trenerka:Ingrid Szrajer

Ramowy harmonogram:

09:30 - rozpoczęcie zajęć
13:10 - przerwa na lunch
13:40 - kontynuacja zajęć
16:00 - zakończenie warsztatu

Program szkolenia

 • Kwalifikowalność wydatków w projektach współfinansowanych ze środków unijnych w latach 2014-2020:
  • Ocena kwalifikowalności wydatku
  • Matryca logiczna kwalifikowalności
  • Zasada faktycznego poniesienia wydatku
  • Dokumentowanie wydatków i nowe obowiązki związane z przechowywaniem dokumentów i przedkładaniem ich do kontroli
  • Zakaz podwójnego finansowania
  • Kwalifikowalność a wybór wykonawców zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji – zmiany w zakresie wyboru wykonawców (kiedy zamówienia publiczne, zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku?)
  • Środki trwałe - zakup czy amortyzacja?
  • VAT
  • Kwalifikowalność działań informacyjno-promocyjnych
  • Koszty związane z angażowaniem personelu (stosunek pracy, umowy cywilnoprawne i inne formy angażowania personelu)
  • Koszty pośrednie, czyli nowe podejście do kosztów zarządzania projektem oraz kosztów ogólnych
  • Uproszczone metody rozliczania wydatków
  • Wydatki niekwalifikowalne
 • Wstęp do rozliczania projektów w latach 2014-2020:
  • Wnioski o płatność w systemie teleinformatycznym SL2014
  • Rozliczanie efektów projektu
 • Dyskusja i konsultacje z trenerką

Ingrid Szrajer

Ekspertka Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie funduszy unijnych, właścicielka firmy Acces Consulting, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji.
Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów.
Regularnie prowadzi szkolenia z zakresu kwalifikowalności zarówno dla Beneficjentów jak i Opiekunów projektów oraz pracowników Instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie. Sama również jest ekspertką oceniającą wnioski o dofinansowanie.